JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­kou­lu­lai­set pää­se­vät sit­ten­kin lei­ril­le

Uutiset
13.5.2020 13.15

Juttua muokattu:

13.5. 15:32
2020051315323220200513131500

Erja Hatula

Erja Hatula

Sirk­ka Leh­to

Päi­vä­mies

SRK pyy­tää tu­le­van ke­sän rip­pi­lei­ri­läi­sil­tä ym­mär­rys­tä muut­tu­nei­siin lei­ri­ko­koon­pa­noi­hin.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) on päi­vit­tä­nyt rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­maan­sa. Uu­den suun­ni­tel­man mu­kaan ke­sän lei­rit to­teu­tu­vat: rip­pi­kou­lu­lai­set ko­koon­tu­vat nel­jän päi­vän lei­ri­jak­sol­le, joka päät­tyy kon­fir­maa­ti­oon.

– Hal­li­tuk­sen 1. ke­sä­kuu­ta an­ta­mat uu­det oh­jeet an­toi­vat mah­dol­li­suu­den ko­koon­tua ke­sän ai­ka­na al­le 50 hen­gen ko­koi­siin ryh­miin. Tä­män jäl­keen piis­pat suo­sit­ti­vat lei­ri­toi­min­nan käyn­nis­tä­mis­tä ju­han­nuk­sen jäl­keen. Muu­tim­me suun­ni­tel­mi­am­me heti uu­sien suo­si­tus­ten ja mää­räys­ten jäl­keen, SRK:n lap­si- ja nuo­ri­so­työn asi­an­tun­ti­ja, rip­pi­kou­lu­työs­tä vas­taa­va Juha Luok­ka­la sa­noo.

– Seu­raam­me tii­viis­ti, mitä hal­li­tus tie­dot­taa ke­sä­kuus­sa, sil­lä kou­lu­jen avaa­mi­nen voi vai­kut­taa mää­räyk­siin. Jou­dum­me tie­ten­kin muut­ta­maan suun­ni­tel­mi­am­me vi­ra­no­mais­ten an­ta­mien oh­jeis­tuk­sien mu­kaan. Täl­lä het­kel­lä näyt­tää hy­väl­tä ja pää­sem­me viet­tä­mään lei­re­jä ke­säl­lä heti ju­han­nuk­sen jäl­keen.

Lei­rit on ja­et­tu kah­teen osaan

Lei­ri­läiset saa­vat lähi­ai­koi­na pa­pe­ri­pos­ti­na kir­jeen, jos­sa ker­ro­taan tar­kem­pia tie­to­ja nel­jä päi­vää kes­tä­väs­tä lei­ri­jak­sos­ta. Lei­rit pi­de­tään 22.6–9.8. vä­li­se­nä ai­ka­na.

Lei­rit on ja­et­tu kah­teen osaan niin, et­tei lei­rin koko – hen­ki­lökun­ta mu­kaan lu­et­tu­na – yli­tä 50 hen­ki­löä.

– Esi­mer­kik­si Sii­ka­törmä 1 ja­e­taan kah­teen osaan, A- ja B-lei­rei­hin. Sii­ka­törmä 1A aloit­taa lei­rin maa­nan­tai­na kel­lo 10, ja lei­ri päättyy tors­tai­na kel­lo 10 kon­fir­maa­ti­oon. Sii­ka­törmä 1B aloit­taa lei­rin tors­tai­na klo 15, ja lei­ri päättyy sun­nun­tai­na klo 15 kon­fir­maa­ti­oon, ker­too Luok­ka­la.

Mah­dol­li­set il­moit­tau­tu­mis­vai­hees­sa il­moi­te­tut ka­ve­ri­toi­veet ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti ole enää käytet­tävis­sä, jo­ten se voi tar­koit­taa sitä, et­tei ka­ve­ri välttämättä pääse sa­mal­le lei­ril­le. Tii­viin ai­ka­tau­lun vuok­si lei­rin vaih­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain pa­kot­ta­van syyn vuok­si, esi­mer­kik­si sai­ras­tu­mi­sen. Vaih­to­pyyn­nöt lähe­te­tään sähköpos­til­la osoit­tee­seen ma­ri­ka.hie­ta­la@srk.fi.

– Pie­nem­pi ryh­mäkoko mah­dol­lis­taa te­hok­kaam­man ryh­mäyty­mi­sen. Ha­lu­am­me luot­taa ja pyr­kiä yh­teis­työssä lei­rin hen­ki­lökun­tien kans­sa sii­hen, et­tä jo­kai­nen löytää uu­sia ka­ve­rei­ta lei­ril­ta, va­kuut­taa Luok­ka­la.

Kon­fir­maa­tio voi ol­la lä­hei­sil­le etä­nä

SRK jat­kaa kon­fir­maa­ti­oi­den suun­nit­te­lua vi­ra­no­mai­soh­jeis­tus­ten poh­jal­ta. On hyvä va­rau­tua sii­hen, et­tä lei­ri kon­fir­moi­daan hen­ki­lökun­nan ja lei­ri­läis­ten kes­ken ja strii­ma­taan lähei­sil­le.

– Täl­lä het­kel­lä kirk­ko miet­tii, voi­si­ko al­le 500 hen­gen kon­fir­maa­ti­ot jär­jes­tää kir­kos­sa väl­jäs­ti is­tu­en. Seu­raam­me kir­kon lin­jauk­sia ai­hees­ta ja muu­tam­me suun­ni­tel­mi­am­me tar­peen mu­kaan, ker­too Luok­ka­la.

Etä­o­pe­tus­ta­kin on

Nel­jän päi­vän lei­rin li­säk­si rip­pi­kou­lun ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­vat li­ve­lä­he­tyk­si­nä ko­ti­vä­e­nil­ta ja etä­o­pe­tus­vii­kon­lop­pu, jota edel­tää orien­taa­ti­oil­ta, jos­sa muun mu­as­sa tu­tus­tu­taan etä­o­pe­tuk­seen. Lin­kit lä­he­tyk­siin löy­ty­vät kap­säk­ki­ju­tut.fi-si­vus­tol­ta sekä SRK:n ko­ti­si­vuil­ta.

Ko­ti­väenil­ta järjes­te­tään 23. tou­ko­kuu­ta kel­lo 18, ja siel­lä käydään läpi muun mu­as­sa etäope­tuk­sen kes­kei­set asi­at.

Etä­o­pe­tus ta­pah­tuu kah­den vii­kon­lo­pun ai­ka­na, kaik­ki Mai­tois­ten, Jäm­sän ja Han­ka­sal­men lei­reil­le il­moit­tau­tu­neet 5.–7. ke­sä­kuu­ta ja Reis­jär­ven, Kal­li­on, Sii­ka­tör­män, Ra­nu­an ja Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­läi­set 12.–14. ke­sä­kuu­ta.

14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys