JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­lei­ril­lä voi pääs­tä Sier­ra Le­o­neen tai kas­te­juh­laan

Uutiset
11.7.2020 7.45

Juttua muokattu:

10.7. 17:46
2020071017461520200711074500
Maitoisten ensimmäisen rippileirin alussa käytettiin aikaa ryhmäytymiseen isosten johdolla.

Maitoisten ensimmäisen rippileirin alussa käytettiin aikaa ryhmäytymiseen isosten johdolla.

Johanna Lumijärvi

Maitoisten ensimmäisen rippileirin alussa käytettiin aikaa ryhmäytymiseen isosten johdolla.

Maitoisten ensimmäisen rippileirin alussa käytettiin aikaa ryhmäytymiseen isosten johdolla.

Johanna Lumijärvi

Päi­vä­mies

SRK:n rip­pi­kou­lun lei­ri­jak­sot ovat täy­des­sä vauh­dis­sa. Vaik­ka lei­rit ovat ta­val­lis­ta ly­hy­em­piä, ne ovat nuor­ten mu­kaan vah­vis­ta­neet us­koa.

Tä­hän men­nes­sä SRK:n 93 rip­pilei­ris­tä on pi­det­ty 27, ja yh­dek­sän on par­hail­laan käyn­nis­sä. Lei­re­jä pi­de­tään Mai­tois­ten, Kal­li­on, Han­ka­sal­men, Rau­ti­o­saa­ren ja Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sis­sa sekä Jäm­sän, Reis­jär­ven ja Ra­nuan opis­toil­la.

Yh­teys ul­ko­mail­le ja kas­te­juh­la

SRK:n lap­si- ja nuo­ri­so­työn asi­an­tun­ti­ja ja rip­pi­kou­lu­työs­tä vas­taa­va Juha Luok­ka­la ker­too, et­tä lei­rit ovat su­ju­neet hy­vin: Ju­ma­la on siu­nan­nut niin, et­tä nuo­ria on löy­tä­nyt ta­kai­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

– Vaik­ka lei­rit ovat ol­leet ly­hyi­tä, nuo­ret ovat naut­ti­neet niis­tä. Moni on ker­to­nut pa­lau­te­ky­se­lyis­sä saa­neen­sa us­kol­leen vah­vis­tus­ta.

Ny­ky­tek­niik­ka on muun mu­as­sa mah­dol­lis­ta­nut, et­tä jol­la­kin lei­ril­lä oli otet­tu yh­teys Sier­ra Le­o­neen. Siel­lä ole­vien kah­den pu­hu­jan kans­sa oli kes­kus­tel­tu sii­tä, mi­ten he löy­si­vät Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ja min­kä­lais­ta on lä­he­tys­työ. Toi­sel­la lei­ril­lä kas­te­o­pe­tus ha­vain­nol­lis­tuu ai­dos­sa kas­te­juh­las­sa.

Suuret lau­luti­lai­suu­det lu­vas­sa

Luok­ka­lan mu­kaan syk­syl­lä on ta­voit­tee­na jär­jes­tää kol­mes­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä val­ta­kun­nal­li­set nuor­ten lau­lu­ti­lai­suu­det. Nii­hin kut­su­taan tä­män ke­sän ri­pa­ri­lai­set, tu­le­van vuo­den ri­pa­ri­lai­set sekä muu­ta nuo­ri­soa.

– Tark­kaa ai­kaa em­me vie­lä tie­dä, mut­ta jär­jes­täm­me ne sil­loin, kun tu­han­sia nuo­ria saa ol­la pai­kal­la, Luok­ka­la kaa­vai­lee.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys