JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rip­pi­lei­ril­tä vah­vis­tus­ta us­ko­ne­lä­mään

Uutiset
10.9.2021 9.00

Juttua muokattu:

9.9. 11:56
2021090911565720210910090000
Kanttori Hannu Niemelä harjoituttamassa rippilaulua kesän 2021 Siikatörmän 10. leirin rippikoululaisille.

Kanttori Hannu Niemelä harjoituttamassa rippilaulua kesän 2021 Siikatörmän 10. leirin rippikoululaisille.

Esa Kinnunen

Kanttori Hannu Niemelä harjoituttamassa rippilaulua kesän 2021 Siikatörmän 10. leirin rippikoululaisille.

Kanttori Hannu Niemelä harjoituttamassa rippilaulua kesän 2021 Siikatörmän 10. leirin rippikoululaisille.

Esa Kinnunen

Päi­vä­mies

Rip­pi­kou­lu­lai­set sai­vat rip­pi­lei­ril­tä vah­vis­tus­ta us­ko­ne­lä­mäl­le ja toi­voi­vat lei­reil­le li­sää va­paa-ai­kaa.

Ke­säl­lä 2021 SRK:n jär­jes­tä­män rip­pi­kou­lun käy­neet nuo­ret sai­vat täy­tet­tä­väk­seen lei­reil­lä pa­lau­te­ky­se­lyn kos­kien rip­pi­kou­lua. Ky­se­lys­sä vas­tat­tiin vii­teen koh­taan, ja vas­tauk­sia ker­tyi yh­teen­sä 1815. Ky­se­lyyn vas­tan­neet oli­vat Mai­tois­ten, Jäm­sän, Reis­jär­ven, Kal­li­on, Sii­ka­tör­män, Ra­nu­an ja Rau­ti­o­saa­ren rip­pi­lei­ri­läi­siä.

– Ky­se­lyn tar­koi­tus oli kuul­la rip­pi­kou­lu­lai­sil­ta suo­raan rip­pi­kou­lun ko­ke­muk­ses­ta, ker­too per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la.

Täy­den kym­pin lei­ri

Vas­taa­jat sai­vat an­taa ar­vo­sa­nan rip­pi­lei­ril­leen as­tei­kol­la 1–10. Enem­mis­tö vas­taa­jis­ta (38,8 %) ar­vi­oi lei­rin­sä täy­den kym­pin ar­voi­sek­si. Seu­raa­vak­si eni­ten an­net­tiin ää­niä ar­vo­sa­nal­le 9 (32,8 %) ja kol­man­nek­si ar­vo­sa­nal­le 8 (17,4 %).

Ky­se­lyn hen­gel­li­syy­so­si­os­sa suu­rin osa vas­taa­jis­ta ker­toi op­pi­neen­sa uu­sia asi­oi­ta ja saa­neen­sa vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin­sä (69,5 %) sekä vah­vis­tus­ta us­ko­ne­lä­mään­sä (65,8 %).

– Pa­lau­te­ky­se­lyn tär­keim­pä­nä tu­lok­se­na oli rip­pi­kou­lun suu­ri mer­ki­tys nuor­ten us­ko­ne­lä­mäl­le ja po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus lei­ris­tä, tii­vis­tää Mu­ho­la.

Li­sää va­paa-ai­kaa

Ky­se­lys­sä oli nel­jä koh­taa lei­rin osal­li­suu­des­ta. Val­ta­o­sa vas­taa­jis­ta ker­toi pääs­seen­sä mu­kaan lei­rin toi­min­taan (83,7 %). Suu­ri osa lei­ri­läi­sis­tä koki ol­leen­sa kuin yh­tä per­het­tä (43,8 %), mut­ta kym­me­nen pro­sent­tia vas­taa­jis­ta koki myös ul­ko­puo­li­suu­den tun­net­ta.

Va­paas­sa pa­lau­te­koh­das­sa nuo­ret toi­voi­vat rip­pi­lei­ril­le enem­män va­paa-ai­kaa. Myös enem­män yh­tei­siä leik­ke­jä ja pe­le­jä sekä nuk­ku­mi­sai­kaa toi­vot­tiin pa­laut­tees­sa. Sii­tä huo­li­mat­ta sekä it­se lei­rit et­tä lei­rin hen­ki­lö­kun­ta sai­vat rip­pi­kou­lu­lai­sil­ta pää­o­sin vuo­laas­ti kiit­tä­vää ja po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.