JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rippileirit vahvistavat nuorten uskoa

Uutiset
20.7.2022 14.00

Juttua muokattu:

19.7. 16:02
2022071916025520220720140000
Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Aapo Mäenpää

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Laulaminen on tärkeä osa rippikoulua. Virsikirjat olivat matkassa myös Rautiosaaren 2. erärippileirin vaelluksella.

Aapo Mäenpää

Päi­vä­mies

SRK:n rip­pi­kou­lu­lei­rit ovat saa­neet myön­teis­tä pa­lau­tet­ta nuo­ril­ta. On­nis­tu­neen lei­ri­ko­ke­muk­sen ta­ka­na on iso jouk­ko si­tou­tu­nut­ta ja sy­dä­mel­lään työ­tä te­ke­vää hen­ki­lö­kun­taa.

Tänä ke­sä­nä SRK:n 53 rip­pi­kou­lu­lei­riä ovat koon­neet yli 2 700 nuor­ta us­kon pe­ru­sa­si­oi­den ää­rel­le. Nuor­ten pa­lau­te lei­reil­tä on ol­lut pää­a­si­as­sa po­si­tii­vis­ta. Pa­lau­te­ky­se­lyyn on vas­tan­nut yli 1 100 nuor­ta, jois­ta rei­lu 700 ker­too saa­neen­sa vah­vis­tus­ta us­ko­ne­lä­mäl­leen. Täl­lä het­kel­lä nuor­ten an­ta­ma ko­ko­nai­sar­vo­sa­na lei­reil­tä on 8,7 as­tei­kol­la 1–10.

– Nämä asi­at ker­to­vat sii­tä, et­tä rip­pi­kou­lu on val­ta­o­sal­le nuo­ris­ta edel­leen ää­rim­mäi­sen ar­vo­kas ja us­ko­ne­lä­mää vah­vis­ta­va ko­ke­mus, sa­noo SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la.

Rip­pi­kou­lut tar­vit­se­vat yli 800 va­paa­eh­tois­ta

On­nis­tu­nut rip­pi­kou­lu vaa­tii pal­jon jär­jes­te­lyä ja suu­ren jou­kon työn­te­ki­jöi­tä.

– On tar­vit­tu si­tou­tu­nei­ta ja sy­dä­mel­lään työ­tä te­ke­viä oh­jaa­jia, lei­ri­äi­te­jä, pap­pe­ja, opet­ta­jia, kant­to­rei­ta ja iso­sia sekä lei­ri­kes­kuk­sen muu­ta hen­ki­lö­kun­taa, va­lot­taa Mu­ho­la.

Näi­hin teh­tä­viin tar­vit­tiin tä­män ke­sän rip­pi­lei­reil­le yh­teen­sä noin 250 ai­kuis­ta ja noin 560 isos­ta. Mu­ho­la ker­too tun­te­van­sa suur­ta kii­tol­li­suut­ta Tai­vaan Isää koh­taan jo­kai­ses­ta hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nes­tä.

– Ha­lu­an kiit­tää myös hen­ki­lö­kun­nan jä­sen­ten per­hei­tä ja lä­hei­siä sii­tä, et­tä he tah­to­vat yh­des­sä an­taa ajas­taan täl­le työl­le. Il­man tätä pa­nos­tus­ta näi­tä lei­re­jä ei voi­tai­si jär­jes­tää.

Nyt on aloi­tet­tu jo val­mis­tau­tu­mi­nen en­si ke­sän rip­pi­lei­rei­hin, ja oh­jaa­jien kut­su­mi­nen on par­hail­laan käyn­nis­sä.

– Mi­kä­li kut­su lei­ril­le tu­lee, kan­nat­taa läh­teä roh­ke­as­ti mu­kaan. Täl­lä työl­lä on suu­ri siu­naus te­ki­jäl­leen. Työ­hön myös pe­reh­dy­te­tään sekä tu­e­taan rip­pi­kou­lu­mat­kan ai­ka­na, Mu­ho­la kan­nus­taa.

Lei­ri­työ­hön saa myös it­se tar­jou­tua. Jos nuor­ten kans­sa toi­mi­mi­nen tun­tuu mie­lek­kääl­tä, voi ol­la yh­tey­des­sä SRK:n rip­pi­kou­lu­työn asi­an­tun­ti­jaan Juha Luok­ka­laan.

Isos­kou­lu­tus al­kaa syk­syl­lä

Iso­sil­la on tär­keä roo­li rip­pi­kou­lu­lei­reil­lä.

– Jo­kai­nen lei­ril­lä ol­lut tie­tää iso­sen mer­ki­tyk­sen on­nis­tu­nees­sa lei­ri­ko­ke­muk­ses­sa, Mu­ho­la miet­tii.

Ku­ten edel­li­si­nä­kin vuo­si­na, myös tu­le­va­na vuon­na SRK jär­jes­tää isos­kou­lu­tuk­sen, jo­hon va­li­taan noin 300 nuor­ta eri puo­lil­ta Suo­mea. Isos­kou­lu­tus an­taa kat­ta­vat val­miu­det iso­se­na toi­mi­mi­seen. Kou­lu­tuk­seen haku ava­taan elo­kuun ai­ka­na, ja sii­tä uu­ti­soi­daan Päi­vä­mie­hes­sä, Kap­säk­ki­ju­tut-so­me­ka­na­val­la sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten What­sapp-ryh­mis­sä.

– Kou­lu­tus ei ole edel­ly­tys iso­sek­si pää­se­mi­seen, mut­ta se pa­ran­taa mah­dol­li­suuk­sia sii­hen, Mu­ho­la ki­teyt­tää.

Lau­lu­ti­lai­suu­det ko­ko­a­vat nuo­ret yh­teen

Rip­pi­kou­lus­sa moni saa uu­sia ys­tä­viä, joi­ta usein ta­va­taan ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa.

– Näi­den li­säk­si syk­syl­lä on mah­dol­li­suus ko­koon­tua lau­la­maan yh­des­sä tois­ten nuor­ten kans­sa, vink­kaa Mu­ho­la.

Val­ta­kun­nal­li­set nuor­ten lau­lu­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään Ou­lun, Jy­väs­ky­län ja Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä lau­an­tai­na 10.9.2022 kel­lo 18 al­ka­en. Lau­lut koo­taan tä­män ke­sän rip­pi­lau­luis­ta. Tun­nel­mia täl­lai­ses­ta ti­lai­suu­des­ta pää­see kuun­te­le­maan jo en­nak­koon ää­nit­teel­tä Kul­je va­lo­na vie­rel­lä­ni, joka ää­ni­tet­tiin Ou­lus­sa syys­kuus­sa 2021 jär­jes­te­tys­sä lau­lu­ti­lai­suu­des­sa.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys