JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Roh­kea saar­na kan­nat­taa

Martikainen Päivi
Uutiset
2.1.2018 14.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180102144000

On tär­ke­ää, et­tä sa­nan­pal­ve­li­ja saar­naa niin kuin us­koo. Tämä nou­si esiin pu­hu­jien­ko­kouk­ses­sa Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 29. jou­lu­kuu­ta.

Pu­hu­jat kes­kus­te­li­vat ko­kouk­ses­sa Ola­vi Voit­to­sen pi­tä­män alus­tuk­sen Laki ja evan­ke­liu­mi poh­jal­ta. He pi­ti­vät ai­het­ta mo­ni­puo­li­se­na ja juu­ri tä­hän ai­kaan ajan­koh­tai­se­na.

– Pu­hu­ja op­pii tun­te­maan Raa­ma­tun lu­ke­mal­la, uu­del­leen ja uu­del­leen. Se­li­te­tään Raa­mat­tua Raa­ma­tul­la, Juk­ka Kol­mo­nen nos­ti pu­heen­vuo­ros­saan esiin yh­den us­kon­puh­dis­tuk­sen pe­ri­aat­teis­ta.

– Evan­ke­liu­min työ­mie­hi­nä saat­taa sy­dä­mes­sä tun­tua, et­tä täl­lä pu­heel­la ei ole mi­tään mer­ki­tys­tä, Mat­ti Lääk­kö pu­hui.

– Työ on kui­ten­kin yk­sin Ju­ma­lan työ. Ju­ma­la avaa sy­dä­men us­kon.

Ju­ma­lan sa­naa sen omal­la pai­nol­la

Mark­ku Sep­pä­nen näki ris­ti­rii­dan us­kon­puh­dis­tuk­sen pe­ri­aat­tei­den ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­la esiin­ty­vän ope­tuk­sen vä­lil­lä.

– Syn­tie­lä­mää pi­de­tään luon­nol­li­se­na asi­a­na. Ju­ma­lan sa­naa ha­lu­taan se­lit­tää ih­mis­mie­lel­le suo­tui­sak­si.

Hän koki huo­le­nai­hee­na, et­tä us­ko­vais­ten saar­nat ei­vät ot­tai­si mal­lia ym­pä­ril­tä:

– Saar­na­taan Ju­ma­lan sa­naa sen omal­la pai­nol­la: ei ke­ven­tä­en, mut­ta ei ko­ven­ta­en­kaan.

Mat­ti Heik­ki­nen toi­voi, et­tä saar­nois­sa pu­hut­tai­siin vai­keis­ta­kin asi­ois­ta avoi­mes­ti, mut­ta Ju­mal­ta tai­toa ja ym­mär­rys­tä pyy­tä­en, kris­til­li­syy­den ra­ken­nuk­sek­si.

Mat­ti Kin­nu­nen ker­toi ha­vain­neen­sa kir­kos­sa, et­tä pap­pien saar­nois­sa kuu­lee har­voin sa­nan pa­ran­nus, ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­la pu­hu­taan har­voin kym­me­nen käs­kyn lais­ta ja sen aset­ta­mis­ta eh­dois­ta Ju­ma­lan edes­sä.

– Pa­pin ja sa­nan­pal­ve­li­jan tu­li­si saar­na­ta la­kia ja evan­ke­liu­mia.

Lue pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus ja li­sää ko­kous­ter­vei­siä 4. tam­mi­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä. Voit an­taa ju­tus­ta pa­lau­tet­ta osoit­tee­seen pm.toi­mi­tus@srk.fi.

Kuva: Han­nu Kan­gas

PäiviMartikainen
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys