JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ruot­sin su­vi­seu­rat: Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen on tur­val­lis­ta luot­taa

Uutiset
21.8.2021 7.00

Juttua muokattu:

20.8. 15:13
2021082015130320210821070000

Rit­va Löp­pö­nen

Taa­lain­maa

Seu­ro­jen tun­nus ”Jot­ka Her­raa odot­ta­vat, saa­vat uu­den voi­man” ha­lu­aa opet­taa luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen kaik­ki­na elä­män päi­vi­nä.

SFC:n net­ti­su­vi­seu­rat pi­det­tiin Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 13.–15. elo­kuu­ta. Seu­roi­hin saa­pui Taa­lain­maan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­keä sekä pie­ni jouk­ko seu­ra­vie­rai­ta Tuk­hol­mas­ta ja Suo­mes­ta.

Per­jan­tai­na SFC:n ja si­sar­jär­jes­tö­jen ter­veh­dyk­siä yh­dis­ti ko­ke­muk­set pan­de­mia-ajan ko­et­te­le­muk­sis­ta, mut­ta myös kii­tol­li­suus mah­dol­li­suu­des­ta ta­va­ta toi­sia us­ko­vai­sia.

Us­kal­lan­ko luot­taa?

Tero Leh­to­la piti lau­an­tai-il­ta­na pu­heen­vuo­ron seu­ra­tun­nuk­sen poh­jal­ta, joka on loh­dul­li­nen ai­ka­na, jos­sa on le­vot­to­muut­ta, epä­var­muut­ta ja pel­koa ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suu­des­ta.

Pu­hees­saan Leh­to­la ky­syi, us­kal­taa­ko Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen luot­taa. Oman elä­män­ta­ri­nan­sa avul­la hän ku­vai­li, mi­ten kaik­ki hä­nen suun­ni­tel­man­sa ei­vät ai­na ol­leet to­teu­tu­neet, vaan Ju­ma­lal­la on ol­lut pa­rem­mat vaih­to­eh­dot.

– Us­ko­vai­set saa­vat luot­taa tur­val­li­ses­ti Her­raan ja hä­nen joh­da­tuk­seen­sa elä­mäs­sään, muis­tut­ti Leh­to­la.

Seu­ro­ja on kai­vat­tu

Leh­to­la ke­hot­ti eri­tyi­ses­ti nuo­ria luot­ta­maan Tai­vaan Isän joh­da­tuk­seen, esi­mer­kik­si am­ma­tin ja kou­lu­tuk­sen va­lin­nas­sa. Myös mat­ka­ys­tä­vien tuki on tär­ke­ää.

– On tur­val­lis­ta, kun mat­ka­ys­tä­vät kul­ke­vat rin­nal­la tu­kien, ja saa tun­tea iloa ja yh­teen­kuu­lu­vuut­ta tois­ten kans­sa, to­te­si Leh­to­la.

Vir­si Maan ja tai­vaan Luo­jan kai­kui seu­ra­sa­lis­sa voi­mak­kaa­na seu­ro­jen pää­tyt­tyä.

– On ol­lut mah­ta­vat seu­rat. Näi­tä me tar­vit­sim­me, to­te­si moni seu­ra­vie­ras.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.