JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ruu­kin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ju­lis­tet­tu Ju­ma­lan rau­haa 100 vuot­ta

Uutiset
18.9.2014 7.29

Ruu­kin Rau­ha­nyh­dis­tys ry pe­rus­tet­tiin muu­ta­mia kuu­kau­sia en­nen en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan al­ka­mis­ta. Yh­dis­tyk­sen al­ku­tai­pa­leel­la ruuk­ki­lai­set ko­ki­vat lä­hei­sek­si Sii­o­nin lau­lun 129 ”Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa”. Yhä edel­leen lau­lu tun­tuu ajan­koh­tai­sel­ta.

Rau­ha­nyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin Mik­ko Hei­no­sen tor­pas­sa 1. hel­mi­kuu­ta 1914. Läpi rau­han ja so­dan vuo­si­kym­men­ten ih­mi­sil­le on tar­jot­tu an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mis­sa kes­tä­vää pe­rus­taa elä­mäl­le.

Ot­ta­es­saan vas­taan kes­ku­syh­dis­tyk­sen ter­veh­dyk­sen yh­dis­tyk­sen ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Pert­ti Lei­no­nen to­te­si:

– Kun Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys pe­rus­tet­tiin vuo­den 1914 ke­säl­lä, sii­hen liit­tyi kah­dek­san jä­se­nyh­dis­tys­tä, jois­ta yk­si oli Ruu­kin yh­dis­tys.

Kak­si toi­mi­ta­loa

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen al­ku­vuo­si­na ra­ken­net­tiin oma toi­mi­ta­lo Ruu­kin kes­kus­taan, ny­kyi­sen to­rin reu­nal­le. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­mää­rän kas­va­es­sa ta­loa laa­jen­net­tiin 1930­lu­vul­la. Vä­lil­lä sii­nä pi­det­tiin kan­sa­kou­lu­a­kin. 1960­lu­vun lop­pu­puo­lel­la alue kaa­voi­tet­tiin ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tont­ti mer­kit­tiin lii­ke­ton­tik­si. Al­koi uu­den seu­ra­pai­kan et­si­mi­nen.

Kun rau­ta­tie­tä oi­kais­tiin Ruu­kin ase­man koh­dal­ta, jäi van­ha ase­ma­ra­ken­nus pois käy­tös­tä. Rau­ha­nyh­dis­tys os­ti ase­ma­ra­ken­nuk­sen ylei­ses­tä huu­to­kau­pas­ta vuon­na 1968. En­sim­mäi­set saar­nat kuul­tiin ase­man ti­lois­sa jo kuu­kau­den ku­lut­tua.

Van­han ra­ken­nuk­sen ti­lat oli­vat puut­teel­li­set, jo­ten ta­loa re­mon­toi­tiin 1980-lu­vul­la. Ny­kyi­sel­lään talo on kau­nis his­to­ri­al­li­nen muis­to Ruu­kin ky­lä­ku­vas­sa. Kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Päi­vi Es­ko­la kiin­nit­ti tä­hän huo­mi­o­ta tuo­des­saan juh­laan Sii­ka­jo­en kun­nan ter­veh­dyk­sen:

– Tämä talo on ää­ret­tö­män hy­vin kun­nos­sa pi­det­ty van­ha rau­ta­tie­a­se­ma.

Juhlajumalanpalvelusta vietettiin Revonlahden kirkossa. Palveluksen toimittivat kappalainen Kimmo Heinilä ja rovasti Pekka Sippola. Sunnuntain tekstit kertoivat rajat ylittävästä lähimmäisenrakkaudesta, johon Jeesus kehotti omiaan: "Minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia” (Matt. 5:43–45).

Juhlajumalanpalvelusta vietettiin Revonlahden kirkossa. Palveluksen toimittivat kappalainen Kimmo Heinilä ja rovasti Pekka Sippola. Sunnuntain tekstit kertoivat rajat ylittävästä lähimmäisenrakkaudesta, johon Jeesus kehotti omiaan: "Minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia” (Matt. 5:43–45).

Yti­me­nä evan­ke­liu­mi

Juh­la­pu­heen pi­tä­nyt Ola­vi Voit­to­nen on­nit­te­li yh­dis­tys­tä ja piir­si pu­hees­saan laa­jan his­to­ri­al­li­sen kaa­ren, joka kier­tyi yh­dis­tyk­sen al­ku­ai­ko­jen maa­il­man­his­to­ri­al­li­ses­ti le­vot­to­mas­ta ti­lan­tees­ta 1960-­lu­vun ra­di­ka­li­soi­tu­mi­sen kaut­ta ny­ky­het­keen.

Ra­di­ka­li­soi­tu­mi­sen vuo­sia ja ny­ky­het­keä yh­dis­tää Voit­to­sen mu­kaan laa­ja luo­pu­mi­nen Raa­ma­tun ar­vo­val­las­ta ja kris­til­li­sis­tä ar­vois­ta. Voit­to­nen näki, et­tä ajan hen­ki­ses­sä ja hen­gel­li­ses­sä pu­ris­tuk­ses­sa on vaa­ra­na se, et­tä elä­vä us­ko kuih­tuu so­si­aa­lie­et­ti­siin ky­sy­myk­siin ja ih­mis­suh­tei­siin kes­kit­ty­väk­si kult­tuu­rik­ris­til­li­syy­dek­si.

Voit­to­nen muis­tut­ti­kin, et­tä Raa­ma­tun ar­vo ja sen sa­no­ma ovat muut­tu­mat­to­mia. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­kei­se­nä teh­tä­vä­nä on edel­leen evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen:

– Evan­ke­liu­mi va­paut­ti syn­nis­tä 100 vuot­ta sit­ten ko­et­tui­na he­rä­tyk­sen ai­koi­na, ja va­paut­taa edel­leen.

En­sim­mäi­sen ku­van ku­va­teks­ti: Juh­la­oh­jel­mas­sa ku­vat­tiin elä­väl­lä ta­val­la sekä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­aa et­tä kan­sa­kun­nan vai­hei­ta. Oh­jel­maa kan­toi las­ten lau­la­ma Sii­o­nin lau­lu Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa. Lau­lu ete­ni oh­jel­man mu­ka­na vii­mei­seen sä­keis­töön, jo­hon juh­la­vie­raat­kin yh­tyi­vät.

Ku­vat: Mil­la­-Rii­na Junt­ti­la ja Kat­ri Iso­pah­ka­la

KatriIsopahkala