JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Satapäinen naisjoukko kokoontui laulamaan keväästä ja taivastoivosta

Uutiset
17.5.2023 11.15

Juttua muokattu:

17.5. 11:01
2023051711014620230517111500
Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Karoliina Saukko

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Äitienpäivän aaton iltana Merijärven kirkossa järjestetty naisten kevätlaulujen ilta kokosi väkeä runsaasti.

Karoliina Saukko

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Me­ri­jär­vi

Nais­ten ke­vät­lau­lu­jen il­las­sa soi­vat ke­vään, lä­hes­ty­vän ke­sän ja Ju­ma­lan kan­san koti-ikä­vän sä­ve­let.

– Lau­la­mi­nen on par­haim­mil­laan te­ra­peut­tis­ta ja voi­maan­nut­ta­vaa, ja se li­sää yh­tei­söl­li­syyt­tä, Sir­pa Nie­me­lä sa­noi toi­vot­ta­es­saan sa­ta­päi­sen nais­ten jou­kon ter­ve­tul­leek­si alu­eel­li­seen nais­ten lau­luil­taan.

Me­ri­jär­ven vuon­na 1781 ra­ken­ne­tus­sa Sop­hia Mag­da­le­na -kir­kos­sa pi­de­tyn äi­tien­päi­vän aa­ton lau­lu­ti­lai­suu­den oli­vat jär­jes­tä­neet Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­ta ja Me­ri­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tys.

Il­lal­le oli ti­laus­ta

Sir­pa Nie­me­lä ker­toi ti­lai­suut­ta ava­tes­saan, et­tä idea lau­luil­las­ta al­koi kyp­syä, kun Päi­vä­mies-leh­des­sä ker­rot­tiin, et­tä täl­lai­nen il­ta oli jär­jes­tet­ty mie­hil­le isän­päi­vän aat­to­na.

Lau­luil­lan val­mis­te­lu­ryh­mään kuu­lui­vat Nie­me­län li­säk­si Kai­sa Sauk­ko, Tuu­lia Nie­me­lä, Ka­ro­lii­na Sauk­ko ja Mar­juk­ka Tans­ka. Työt oli ja­et­tu oh­jel­ma­ryh­män, tar­joi­lu­ryh­män ja so­mis­tus­ryh­män kes­ken. Kaik­ki toi­mi hy­vin, vaik­ka vä­keä oli pal­jon.

Vä­ki­mää­rä osoit­ti, et­tä nais­ten omal­le ke­vät­lau­lu­jen il­lal­le oli ti­laus­ta. Osal­lis­tu­jia oli laa­jal­ta alu­eel­ta. Lau­lu oli voi­mal­lis­ta.

En­tis­ten kirk­ko­her­ro­jen sa­noin

Lau­lu­jen ai­heet liit­tyi­vät ke­vää­seen ja lä­hes­ty­vään äi­tien­päi­vään. Sii­o­nin lau­luis­sa oli luon­non sa­no­maa, ke­vät­tä ja ke­sää, mut­ta myös Ju­ma­lan kan­san koti-ikä­vää, tai­vas­kai­puu­ta. Mu­ka­na oli Me­ri­jär­ven seu­ra­kun­nan en­tis­ten kirk­ko­her­ro­jen, Väi­nö Ha­vak­sen ja Pek­ka Kin­nu­sen te­ke­miä lau­lu­ja.

Ur­ku­ri­na lau­luil­las­sa toi­mi Eli­sa Kil­pi­vaa­ra, pi­a­noa soit­ti Son­ja Kar­si­kas, hui­lua ja viu­lua sis­kok­set Hen­na ja Hei­ni Suon­vie­ri. Mer­vi Ha­ka­la lau­loi yk­sin, ja myös seu­ra­kun­nan lap­si­kuo­ro esiin­tyi.

Ti­lai­suu­den päät­teek­si oh­jel­mas­sa oli il­ta­har­taus, jon­ka teks­ti­nä oli Me­ri­jär­ven kir­kon kel­los­sa ole­va jae: ”Tul­kaa, nous­kaam­me Her­ran vuo­rel­le, nous­kaam­me Jaa­ko­bin Ju­ma­lan py­häk­köön! Hän opas­taa mei­tä tiel­lään, ja me, me tah­dom­me kul­kea hä­nen pol­ku­jaan, sil­lä Sii­o­nis­ta tu­lee Her­ran sana ja Je­ru­sa­le­mis­ta kai­kuu Ju­ma­lan puhe.” (Jes. 2:3). Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja tai­vaan ko­tiin kuu­luu vie­lä tä­nä­kin ai­ka­na.

Il­lan lo­puk­si lau­let­tiin kii­tos­vir­si seis­ten.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys