JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

“Se on kaikista pahin tunne ikinä”

Uutiset
15.1.2022 6.00

Juttua muokattu:

14.1. 12:34
2022011412342520220115060000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Heli Säk­ki­nen

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä ol­tiin sil­mä­tys­ten sen ka­run to­si­a­si­an kans­sa, et­tä suo­ma­lais­nuor­ten hen­ki­nen voin­ti on hei­kom­paa kuin kos­kaan.

Kir­kon am­mat­ti­kas­vat­ta­jil­le suun­nat­tu­jen Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vien en­sim­mäi­sen päi­vän oh­jel­man kes­ki­ös­sä oli nuor­ten yk­si­näi­syys ja työ­ka­lu­jen et­si­mi­nen sii­hen, et­tei ku­kaan jäi­si yk­sin. Päi­vät jär­jes­tet­tiin verk­ko­ta­pah­tu­ma­na 11.–12. tam­mi­kuu­ta.

“Yk­si­näi­syys on murs­kaa­vaa. Se is­kee ja lyö vyön al­le. Usein tu­lee tun­ne, et­tei ole tar­peek­si hyvä ei­kä ku­kaan vä­li­tä. Mä luu­len, et­tä kun on yk­si­näi­nen, ei ma­sen­nu vaan sii­tä yk­si­näi­syy­des­tä, vaan kaik­ki tun­teet nou­see pin­taan. Kaik­ki se viha, kat­ke­ruus tai suru ja yk­si­näi­syys nos­taa ne pin­taan. Se et­tei ku­kaan huo­maa. Ei­kä vä­li­tä. Ja se on kai­kis­ta pa­hin tun­ne iki­nä.”

Tämä si­taat­ti on erään nuo­ren ko­ke­mus yk­si­näi­syy­des­tä. Se on osa yk­si­näi­syys­tut­ki­ja, kas­va­tusp­sy­ko­lo­gi­an ja kas­va­tus­tie­teen pro­fes­so­ri, ope­tus­neu­vos Nii­na Junt­ti­lan tut­ki­mu­sai­neis­toa. Junt­ti­la ker­toi päi­vien pu­heen­vuo­ros­saan las­ten ja nuor­ten vä­ki­val­tai­sen käyt­täy­ty­mi­sen ja it­se­tu­hoi­sen oi­rei­lun ole­van hä­lyt­tä­väs­sä kas­vus­sa. Hän esit­te­li ka­ru­ja lu­ku­ja nuor­ten ah­dis­tu­nei­suu­des­ta; nuor­ten hen­ki­nen kun­to on hei­kom­paa kuin kos­kaan ai­em­min.

Sul­jem­me­ko ul­ko­puo­lel­le?

Junt­ti­lan tut­ki­muk­sen mu­kaan ke­vääl­lä 2021 koh­ta­lais­ta tai vai­ke­aa ah­dis­tu­nei­suut­ta koki ylä­kou­lu­nuo­ris­ta 19 pro­sent­tia, am­ma­til­lis­ten op­pi­lai­tos­ten nuo­ris­ta 17 pro­sent­tia ja lu­ki­o­lai­sis­ta 22 pro­sent­tia. So­si­aa­lis­ta ah­dis­tu­nei­suut­ta koki ylä­kou­lu­nuo­ris­ta 35 pro­sent­tia, am­ma­til­lis­ten op­pi­lai­tos­ten nuo­ris­ta 29 pro­sent­tia ja lu­ki­o­lai­sis­ta 37 pro­sent­tia.

Nuor­ten psyyk­ki­nen huo­no­voin­ti­suus ja eri­tyi­ses­ti ko­ke­muk­set ul­ko­puo­li­suu­des­ta ja yk­si­näi­syy­des­tä ovat li­sään­ty­neet.

– Yk­si näi­den il­mi­öi­den taus­tal­la vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä on ost­ra­kis­mi eli sul­ke­mi­nen ul­ko­puo­li­suu­teen jät­tä­mäl­lä hen­ki­lö joko ta­hal­li­ses­ti tai ta­hat­to­mas­ti nä­ke­mät­tä, kuu­le­mat­ta tai ko­ko­naan huo­maa­mat­ta, Junt­ti­la sa­noo.

Päi­vien ta­voit­tee­na oli et­siä työ­ka­lu­ja sii­hen, et­tei ku­kaan jäi­si yk­sin. Junt­ti­la tak­lai­si yk­si­näi­syyt­tä vah­vis­ta­mal­la yk­si­näi­sen nuo­ren so­si­aa­li­sia ja so­si­o­kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja, li­sää­mäl­lä ma­ta­lan kyn­nyk­sen kon­tak­tien mah­dol­li­suuk­sia, pyr­ki­mäl­lä muut­ta­maan yk­si­näi­syy­teen liit­ty­viä aja­tus­vää­ris­ty­miä sekä vai­kut­ta­mal­la mui­den asen­tei­siin, yk­si­näis­ten huo­mi­oi­mi­seen ja vas­ta­vuo­roi­suu­teen.

Yk­si­näi­syys ei ole luon­non­la­ki

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen Kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den yk­si­kön joh­ta­ja Jar­mo Kok­ko­nen to­te­aa Junt­ti­lan esit­tä­mien fak­to­jen ole­van py­säyt­tä­viä.

– Mei­dän kaik­kien tu­lee ot­taa las­ten ja nuor­ten yk­si­näi­syys va­ka­vas­ti.

Kok­ko­sen mu­kaan yk­si­näi­syys ei ole mi­kään luon­non­la­ki, vaan sitä voi­daan en­nal­ta­eh­käis­tä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä voi­daan vah­vis­taa.

– Tämä edel­lyt­tää kui­ten­kin sitä, et­tä las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa toi­mi­vat ta­hot te­ke­vät laa­du­kas­ta yh­teis­työ­tä. Kirk­ko­na ha­lu­am­me kut­sua kaik­kia toi­mi­joi­ta yk­si­näi­syy­den tor­ju­mi­sen kan­san­liik­kee­seen, hän sa­noo.

Lei­ri­muo­toi­sen rip­pi­kou­lun on to­det­tu vä­hen­tä­vän sel­väs­ti nuor­ten ko­ke­maa yk­si­näi­syyt­tä, mut­ta sen haas­tee­na on, et­tä muu­tos hy­vään suun­taan jää usein vä­li­ai­kai­sek­si. Kok­ko­nen nos­taa esiin Tam­pe­reen seu­ra­kun­tien ja YAD Yo­uth Against Drugs ry:n kans­sa ke­hi­te­tyn Walk in -te­ra­pi­an, joka tar­jo­aa ma­ta­lan kyn­nyk­sen avun esi­mer­kik­si ah­dis­tu­nei­suu­teen.

– Toi­min­ta pe­rus­tuu aja­tuk­seen, et­tä yk­si­kin kes­kus­te­lu voi muut­taa elä­män suun­taa ja oh­ja­ta eteen­päin.

Vas­ta­lääk­kei­nä yh­tei­söl­li­syys ja vä­lit­tä­mi­nen

Ta­pah­tu­mas­sa pu­hu­nut tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Ant­ti Kur­vi­nen sa­noi yk­si­näi­syy­den ja ul­ko­puo­li­suu­den tun­teen ole­van ai­kam­me suu­rim­pia vit­sauk­sia. Sil­le on kui­ten­kin ole­mas­sa vas­ta­lääk­keet: yh­tei­söl­li­syys ja vä­lit­tä­mi­nen.

– On to­del­la ar­vo­kas­ta, et­tä kirk­ko nos­taa näin voi­mak­kaas­ti yk­si­näi­syy­den ja yh­tei­söl­li­syy­den tee­mo­ja esiin, Kur­vi­nen kiit­te­li ja li­sä­si:

– Ha­lu­an an­taa kir­kol­li­sa­si­ois­ta vas­taa­va­na mi­nis­te­ri­nä täl­le työl­le vah­van tuen.

Kur­vi­nen to­te­si kir­kon työn ole­van nyt eh­kä tär­ke­äm­pää kuin pit­kään ai­kaan. Nuor­ten osal­li­suu­den li­sää­mi­sek­si hän eh­dot­ti tii­viim­pää yh­teis­työ­tä kun­tien ja seu­ra­kun­tien har­ras­tus­toi­min­nas­sa. Mi­nis­te­ri piti on­nis­tu­nee­na vii­me ke­sän avaus­ta tar­jo­ta seu­ra­kun­nis­ta ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön tu­el­la sa­to­ja uu­sia ke­sä­työ­paik­ko­ja nuo­ril­le.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys