JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seminaarista sai monta hyvää vinkkiä kotiin vietäväksi

Uutiset
20.5.2023 7.00

Juttua muokattu:

17.5. 14:35
2023051714353320230520070000

Han­na Töl­li

Reis­jär­vi

Kes­ki­sen alu­een yh­teis­työ­se­mi­naa­ris­sa kes­kus­tel­tiin ajan il­mi­öis­tä, nuo­ris­ta ja suur­ten seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä.

Suo­men rau­ha­nyh­dis­tyk­set on ja­et­tu maan­tie­teel­li­ses­ti kol­meen alu­ee­seen: ete­läi­seen, kes­ki­seen ja poh­joi­seen. Kes­ki­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tui­vat 12.–13. tou­ko­kuu­ta yh­teis­työ­se­mi­naa­riin Reis­jär­ven opis­tol­le.

Per­jan­tai-il­ta­na kes­kus­tel­tiin Ar­to Kar­sik­kaan pi­tä­män alus­tus­pu­heen­vuo­ron Maa­il­mas­sa, mut­ta ei maa­il­mas­ta poh­jal­ta. Kes­kus­te­lus­sa nou­si­vat esil­le ajan il­mi­öt ja eri­tyi­nen huo­li nuo­ris­ta. Toi­saal­ta to­det­tiin, et­tä Ju­ma­lan sana ei ole muut­tu­nut ja elä­män lo­pul­li­nen tar­koi­tus on pääs­tä tai­vaa­seen.

Lau­an­tai­na osal­lis­tu­jat ja­kaan­tui­vat pien­ryh­miin kes­kus­te­le­maan kah­des­ta ai­hees­ta: Suur­ten seu­ro­jen jär­jes­te­lyt sekä Nuo­ret ko­ti­sii­o­nis­sa. Il­ta­päi­väl­lä sy­ven­nyt­tiin vie­lä li­sää kris­til­li­syy­den toi­min­taan ja sii­hen si­tou­tu­mi­seen. Alus­tuk­sen piti Mark­ku Poik­ki­mä­ki.

Yh­teis­työ­ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tin Han­ka­sal­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen esi­tys siir­tyä Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­a­lu­ee­seen. Reis­jär­ven opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la ker­toi, et­tä vuo­den 2024 Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen ajan­koh­dak­si on pää­tet­ty elo­kuun al­ku. Yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan ni­me­ä­mäl­le työ­ryh­mäl­le an­net­tiin val­tuu­det jat­kaa opis­to­seu­ro­jen ja Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vuo­ro­jen suun­nit­te­lua.

Olen­ko oi­kea hen­ki­lö tän­ne?

– Tur­haan jän­ni­tin tän­ne tu­loa ja sitä, mi­ten vau­van kans­sa su­juu se­mi­naa­ris­sa, hy­myi­li Mar­jaa­na Ki­vi­nie­mi Reis­jär­vel­tä.

Ki­vi­nie­mi osal­lis­tui en­sim­mäis­tä ker­taa se­mi­naa­riin ja ker­toi miet­ti­neen­sä, on­ko ol­len­kaan oi­kea hen­ki­lö edus­ta­maan ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tys­tään se­mi­naa­ris­sa.

– Per­jan­tai­na jo sit­ten to­te­sin, et­tä sa­man asi­an ää­rel­lä­hän tääl­lä kaik­ki ovat.

Se­mi­naa­rin kes­kus­te­luis­ta pääl­lim­mäi­se­nä Ki­vi­nie­mel­lä oli mie­les­sä se, mi­ten pal­jon nuo­ria aja­tel­laan rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa.

– Ha­lu­taan pa­nos­taa sii­hen, et­tä nuo­ria kiin­nos­tai­si tul­la toi­min­taan ja heil­lä oli­si mu­ka­vaa, tär­keim­män asi­an li­säk­si. Ja se, et­tä ujot­kin tun­ti­si­vat kuu­lu­van­sa jouk­koon.

Ki­vi­nie­mi koki saa­neen­sa vink­ke­jä se­mi­naa­ris­ta, esi­merk­ki­nä se, et­tä nuo­ril­ta it­sel­tään kan­nat­taa ky­syä, mit­kä ai­heet hei­tä kiin­nos­ta­vat nupe-il­to­jen kes­kus­te­lun ai­hei­na.

– Tääl­tä ter­vei­si­nä ai­on ky­syä, on­ko meil­lä to­teu­tet­tu ai­he­ky­se­ly­jä ja nii­den poh­jal­ta kes­kus­te­lu­ja.

Se­mi­naa­ril­la on paik­kan­sa

– Ke­vään se­mi­naa­ri on lu­nas­ta­nut paik­kan­sa, to­te­si­vat yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jou­ko Luuk­ko­nen ja sih­tee­ri Pek­ka Kai­nua.

Luuk­ko­sen mu­kaan suur­ten seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vuo­rot mie­ti­tyt­tä­vät kes­ki­sel­lä alu­eel­la. Asi­aan on hyvä saa­da pit­kä­ai­kai­sem­pi ja jär­jes­tel­mäl­li­nen rat­kai­su, jot­ta Su­vi­seu­ro­jen ja opis­to­seu­ro­jen vas­tuut vuo­rot­te­le­vat so­pi­vas­ti.

Kai­nua iloit­si, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä oli läh­te­nyt tä­män­ker­tai­seen se­mi­naa­riin mu­kaan pal­jon en­si­ker­ta­lai­sia.

– Toi­vot­ta­vas­ti tääl­tä vie­dään ter­vei­siä kes­kus­te­luis­ta myös ta­kai­sin rau­ha­nyh­dis­tyk­siin päin.

30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys