JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakunnat testaavat uudenlaista diakoniaa

Uutiset
23.12.2021 7.00

Juttua muokattu:

22.12. 15:15
2021122215155720211223070000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mies

Kirk­ko­hal­li­tus on ja­ka­nut vii­del­le seu­ra­kun­nal­le ko­kei­lu­toi­min­nan avus­tus­ta ker­ta­luon­toi­ses­ti. Syk­syl­lä myön­net­ty sum­ma on yh­teen­sä 100 000 eu­roa, ja va­lin­nois­sa pai­no­tet­tiin di­a­ko­ni­seen työ­hön liit­ty­viä hank­kei­ta.

Avus­tus­ta sai vii­si han­ket­ta. Ko­kei­lu­jen kes­ki­ös­sä ovat seu­ra­kun­ta­lai­set ja alu­een asuk­kaat, joi­den osal­li­suut­ta ja hy­vin­voin­tia ha­lu­taan vah­vis­taa. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ke­hi­tys­pääl­lik­kö Lii­sa Björk­lund ha­lu­aa roh­kais­ta seu­ra­kun­tia ko­kei­lui­hin, jois­sa on konk­reet­ti­set mut­ta kun­ni­an­hi­moi­set ta­voit­teet.

– Ko­kei­lu­jen tar­koi­tuk­se­na on tes­ta­ta uu­den­lai­sia toi­min­ta­mal­le­ja, jot­ka on­nis­tu­es­saan voi­daan le­vit­tää koko kir­kon ken­täl­le niin, et­tä niis­tä hyö­tyi­si mah­dol­li­sim­man moni seu­ra­kun­ta. Ko­kei­lu­jen luon­tee­seen kuu­luu us­kal­lus tes­ta­ta no­pe­as­ti uut­ta, mut­ta niis­sä on myös lupa epä­on­nis­tua. Opit ovat toi­min­nan uu­dis­tu­mi­sen kan­nal­ta tär­keim­piä, to­te­aa Björk­lund.

Ou­lun DOM-toi­min­ta aut­taa pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä

DOM se­cond hand on Ou­lun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kier­rä­tyk­seen ja di­a­ko­ni­aan poh­jau­tu­va toi­min­ta­muo­to, jon­ka ki­vi­jal­ka­na toi­mii DOM-pu­tiik­ki. Toi­min­nan en­si­si­jai­se­na ta­voit­tee­na on työ- ja opis­ke­lu­paik­ko­jen ul­ko­puo­lel­la ole­vien nuor­ten ai­kuis­ten tu­ke­mi­nen DO­Mis­sa työs­ken­te­le­mi­sen avul­la.

Koh­de­ryh­mä­nä ovat il­man opis­ke­lu- ja työ­paik­kaa ole­vat nuo­ret ai­kui­set. Ko­kei­lu­toi­min­taan myön­net­ty tuki mah­dol­lis­taa toi­min­nan laa­jen­ta­mi­sen. Yh­teis­työ­tä teh­dään Ou­lun kau­pun­gin kans­sa.

Nuo­ril­le tar­jo­taan ly­hyt­te­ra­pi­aa Lah­des­sa

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä ko­keil­laan POP UP Te­ra­pi­a­pal­ve­lua 16–29-vuo­ti­ail­le lah­te­lai­sil­le nuo­ril­le ja nuo­ril­le ai­kui­sil­le.

Yti­mes­sä on kir­kon tar­jo­a­man mak­sut­to­man ly­hyt­te­ra­pi­a­pal­ve­lun tuo­mi­nen ar­jen kes­kel­le ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lu­na pe­rin­tei­sen te­ra­pi­an ul­ko­puo­lel­la ole­vil­le nuo­ril­le ja nuo­ril­le ai­kui­sil­le. Käy­tän­nös­sä pal­ve­lua tuo­daan op­pi­lai­tok­siin, jos­sa op­pi­las­huol­to tai opet­ta­ja voi­vat oh­ja­ta nuo­ren no­pe­as­ti avun pii­riin, kos­ka jo­no­ja ei ole. Ta­voit­tee­na on myös sa­mal­la li­sä­tä tie­toi­suut­ta kir­kon tar­jo­a­mas­ta kes­kus­te­lu­a­vus­ta.

Tai­pa­leen seu­ra­kun­ta koh­dis­taa avun nuo­ril­le

Le­min, Sa­vi­tai­pa­leen ja Tai­pal­saa­ren alu­eil­la toi­mi­va Tai­pa­leen seu­ra­kun­ta tar­jo­aa sekä Pik­ku Ta­len­tit -va­paa­eh­tois­toi­min­nan ker­ho­toi­min­taa 7–14-vuo­ti­ail­le et­tä Tai­pa­leen Ta­len­tit -va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus­ta nuo­ril­le, jon­ka jäl­keen nuo­ri voi toi­mia va­paa­eh­tois­toi­mi­ja­na. Ta­voit­tee­na on eh­käis­tä nuor­ten yk­si­näi­syyt­tä ja syr­jäy­ty­mis­tä. Nuo­ria roh­kais­taan ot­ta­maan ta­lent­tin­sa eli osaa­mi­sen­sa käyt­töön ja sa­mal­la aut­ta­maan toi­sia, ku­ten ta­voit­taa etäyh­tey­den kaut­ta ko­to­na asu­via ikäih­mi­siä.

Ko­kei­lu esit­te­lee uu­den­lais­ta kou­lu­yh­teis­työ­tä sekä yh­teis­työ­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­pii­rin, Ek­so­ten kans­sa. Nuo­ril­la on mah­dol­lis­ta saa­da kou­lu­tuk­ses­ta yk­si ko­ko­nai­nen lu­ki­o­kurs­si.

Di­gien­ke­lit tar­jo­a­vat di­gi­oh­jaus­ta Jo­en­suus­sa

Jo­en­suun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Di­gi­o­sal­li­suut­ta-hank­keel­la ha­lu­taan ku­roa um­peen kiel­teis­tä di­gi­kui­lua. Di­gi­o­sat­to­muut­ta tor­ju­taan di­a­ko­ni­an ja am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yh­teis­työl­lä. Di­a­ko­ni­an ver­kos­to­jen ja ti­lai­suuk­sien kaut­ta ta­voi­te­taan koh­de­ryh­mää, jon­ka osaa­mis­ta ke­hi­te­tään ha­keu­tu­mal­la di­gi­pal­ve­lui­den ää­rel­le ja tar­jo­taan mah­dol­li­suus lait­tei­den käyt­töön. Ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leik­si kaik­ki, joil­le In­ter­ne­tin si­säl­tö on vie­ras ja pe­lot­ta­va­kin maa­il­ma.

Aja­tuk­se­na on, et­tä am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jat toi­mi­vat di­gien­ke­lei­nä, jot­ka tar­jo­a­vat di­gi­oh­jaus­ta osa­na kou­lu­tuk­seen­sa kuu­lu­vaa työs­sä­op­pi­mis­ta. Hank­keen yh­teis­työ­kump­pa­ni­na on am­mat­ti­op­pi­lai­tos Ri­ve­ria.

Hä­meen­lin­nas­sa pa­nos­te­taan per­hei­siin

Hä­meen­lin­na-Va­na­jan seu­ra­kun­ta on pi­lo­toi­mas­sa Las­ten ja nuor­ten kes­kus ry:n lan­see­raa­maa Per­heys­tä­vä-toi­min­taa Ju­ko­lan kau­pun­gi­no­san alu­eel­le Hä­meen­lin­nas­sa. Per­heys­tä­vä-toi­min­ta­mal­lis­sa tuo­daan di­a­ko­nis­ten toi­min­to­jen ja var­hais­kas­va­tuk­sen rin­nal­le mah­dol­li­suus van­hem­muu­den tu­keen. Ta­voit­tee­na on vah­vis­taa van­hem­pien voi­ma­va­ro­ja ja vä­hen­tää yk­si­näi­syy­den ja ul­ko­puo­li­suu­den ko­ke­mus­ta, li­sä­tä las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia sekä aut­taa ra­ken­ta­maan ys­tä­vyys­suh­tei­ta.

5.7.2022

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys