JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakuntapäivä Ylivieskassa: Usko kannattelee halki elämän

Uutiset
18.1.2022 9.35

Juttua muokattu:

18.1. 09:32
2022011809324920220118093500

Heli Jo­ke­lai­nen

Yli­vies­ka

Tänä vuon­na Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta­päi­vä pää­tet­tiin jär­jes­tää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si poik­keuk­sel­li­ses­ti yk­si­päi­väi­se­nä. Eri­lais­ta oli se­kin, et­tä pu­hu­jat ei­vät mat­kus­ta­neet Kuo­pi­on seu­dul­ta Yli­vies­kaan, vaan lä­het­ti­vät pu­heen­vuo­ron­sa nau­hoit­tee­na. Ra­di­o­tek­nii­kan tai­ta­ja siir­si ne sit­ten net­ti­ra­di­oon.

Ol­li Ran­ta­lan pu­heen­vuo­ron ai­hee­na seu­ra­kun­ta­päi­väs­sä oli Mitä us­ko mi­nul­le mer­kit­see. Hän lä­hes­tyi ai­het­ta kol­men ky­sy­myk­sen kaut­ta: mik­si, mitä ja mi­ten.

Ran­ta­la aloit­ti mik­si-ky­sy­myk­ses­tä.

– Me olem­me tä­nään Ju­ma­lan lap­sia ai­no­as­taan sen vuok­si, kos­ka saam­me joka päi­vä syn­tim­me run­sain mää­rin an­teek­si. Us­ko kan­nat­te­lee us­ko­jaan­sa elä­män hal­ki pe­ril­le kun­ni­an tai­vaa­seen saak­ka. Siel­lä mik­si-ky­sy­myk­se­ni saa täy­del­li­sen vas­tauk­sen.

Kat­se us­kon nä­kö­a­laan

Seu­raa­vak­si Ran­ta­la poh­ti mitä-ky­sy­mys­tä. Hän to­te­si, et­tä ajal­lis­ten mer­ki­tys­ten si­jaan pi­täi­si kat­soa us­kon nä­kö­a­laa.

– Us­ko opet­taa mi­nua kat­so­maan us­kon mer­ki­tys­tä Ju­ma­lan sa­nan poh­jal­ta. Sii­nä kat­san­nos­sa suu­rin pe­rus­te on, et­tä Ju­ma­la lä­hes­tyy ih­mis­tä, kos­ka syn­ti on teh­nyt ih­mi­sen voi­mat­to­mak­si lä­hes­ty­mään Ju­ma­laa. Ju­ma­lan lä­hes­ty­mi­ses­sä ih­mi­nen ko­kee voi­man.

Lo­puk­si Ran­ta­la pu­hui sii­tä, mi­ten us­ko to­teu­tuu.

– Kun Ju­ma­la avaa sy­dä­meen to­tuu­den tun­non, sin­ne so­pii asuk­kaak­si elä­män Her­ra. Us­kon mer­ki­tys on myös ilo, joka syn­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ete­ne­mi­ses­tä.

Huo­let Ju­ma­lan kan­net­ta­vik­si

Har­ri Kor­te­nie­men pu­heen­vuo­ro oli ai­hees­ta Tu­le­vai­suus ja toi­vo.

Kor­te­nie­mi sa­noi, et­tä us­ko­vai­set­kin saat­ta­vat pe­lä­tä mo­nia tu­le­vai­suu­teen liit­ty­viä asi­oi­ta, mut­ta Ju­ma­la tie­tää kai­ken ja joh­taa ih­mis­ten elä­mää.

– Huo­let saa jät­tää Ju­ma­lan kan­net­ta­vak­si. Olem­me päi­vän lap­sia, us­ko­mas­sa juu­ri täl­lä het­kel­lä. Se riit­tää. Us­ko an­taa tur­val­li­suut­ta aja­tel­la tu­le­vai­suut­ta luot­ta­vai­ses­ti.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na moni on saat­ta­nut jää­dä yk­sin.

– Kun­pa Ju­ma­la an­tai­si meil­le kai­kil­le saat­ta­jan ja rin­nal­la­kul­ki­jan miel­tä, jot­ta huo­mai­sim­me lä­him­mäi­sem­me, joka on jää­nyt yk­sin.

Luot­ta­vai­ses­ti tu­le­vai­suu­teen

Kor­te­nie­mi nos­ti esiin ky­sy­myk­sen, voi­ko il­mas­ton­muu­tok­sen ta­kia eri­tyi­ses­ti nuo­rel­la toi­von ti­lal­le tul­la epä­toi­vo. Hän poh­ti, et­tä on ihan oi­kein kes­kus­tel­la yh­des­sä eri-ikäis­ten kans­sa, mi­ten ih­mi­nen on on­nis­tu­nut teh­tä­väs­sään vil­jel­lä ja var­jel­la luo­ma­kun­taa.

– Sil­ti il­mas­to­a­si­oi­den­kaan ta­kia ei kan­na­ta ka­dot­taa us­koa tu­le­vai­suu­teen. Tu­le­vai­suu­teen kan­nat­taa suh­tau­tua luot­ta­vai­ses­ti, ku­kin sitä omal­ta osal­taan ra­ken­ta­en, ja il­mas­to­a­si­ois­sa­kin muis­ta­en, et­tä Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as.

Suo­mes­sa on yh­teis­kun­nal­li­se­na huo­le­nai­hee­na al­hai­nen syn­ty­vyys. Vaik­ka ei ole help­poa ol­la eri­lai­nen, Kor­te­nie­mi roh­kai­si nuo­ria per­hei­tä:

– Suo­meen ha­lu­taan li­sää lap­sia. Näin Ju­ma­la joh­taa elä­mää, sa­mal­la aut­taa mei­tä us­ko­vai­si­a­kin ole­maan yl­pei­tä lap­sis­tam­me.

Kes­kus­te­lu kan­nat­taa

Kor­te­nie­mi sa­noi, et­tä van­hem­pien on hyvä kes­kus­tel­la ja kuu­los­tel­la lap­sia ilois­sa ja su­ruis­sa.

– Näin ra­ken­nam­me luot­ta­mus­ta tu­le­vil­le vuo­sil­le. Us­ko­na­si­ois­ta kes­kus­te­le­mi­nen las­ten kans­sa kan­nat­taa aloit­taa jo hei­dän ol­les­sa pie­niä. Lap­sia kan­nat­taa roh­kais­ta avoi­mes­ti ky­se­le­mään kai­ken­lais­ta us­ko­ne­lä­mään liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Mo­nes­ti eh­kä kär­jis­tet­ty­jen­kin ky­sy­mys­ten ja väit­te­ly­jen taus­tal­la on ai­to halu saa­da tie­toa ja ym­mär­tää asi­oi­ta us­kon nä­kö­kul­mas­ta.

Lo­puk­si Kor­te­nie­mi pu­hui us­kon­kil­voi­tuk­ses­ta ja tai­vas­toi­vos­ta.

– Us­kon lah­jaan si­säl­tyy toi­vo vie­lä pa­rem­mas­ta, ni­mit­täin pää­sys­tä ker­ran tai­vaan ko­tiin.

Lue en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä pu­heen­vuo­ro­ja seu­ran­neen per­heen aja­tuk­sia.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys