JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­kun­ta­työs­sä vai­heit­tain koh­ti nor­maa­lia

Uutiset
8.5.2020 14.45

Juttua muokattu:

8.5. 15:55
2020050815552620200508144500
Alatornion kirkko

Alatornion kirkko

Suviseurojen kuvapalvelu

Alatornion kirkko

Alatornion kirkko

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat oh­jeis­ti­vat 5.5. seu­ra­kun­tia ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vä­hit­täi­ses­tä pur­ka­mi­ses­ta. SRK:lla on myös aloi­tet­tu ke­sän lei­ri­toi­min­nan suun­nit­te­lu piis­po­jen lin­jaus­ten poh­jal­ta.

Piis­po­jen oh­jeen mu­kaan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia eh­tool­li­si­neen voi­daan ke­sä­kuun alus­ta al­ka­en jär­jes­tää läs­nä ole­van seu­ra­kun­nan kans­sa, mut­ta pai­kal­la saa ol­la sa­ma­nai­kai­ses­ti enin­tään 50 hen­keä. Hal­lit­tu pa­luu nor­maa­liin kos­kee myös rip­pi­kou­lu- ja muu­ta seu­ra­kun­nal­lis­ta lei­ri­toi­min­taa.

Lei­rit voi­vat käyn­nis­tyä ke­sä­kuus­sa hen­ki­lö­ra­joi­tuk­set ja osal­lis­tu­jien tur­val­li­suus huo­mi­oon ot­ta­en. Yön yli kes­tä­vää lei­ri­toi­min­taa piis­pat suo­sit­te­le­vat aloi­tet­ta­vak­si vas­ta ju­han­nuk­sen jäl­keen, jot­ta poik­keu­sa­jan jär­jes­te­lyi­hin jää riit­tä­väs­ti ai­kaa. Osa seu­ra­kun­nis­ta on­kin jo en­nät­tä­nyt ker­to­maan jär­jes­tä­vän­sä rip­pi­kou­lut päi­vä­lei­rei­nä.

Piis­po­jen oh­jeis­tuk­sis­sa pai­no­te­taan, et­tä osa­not­ta­jien tur­val­li­suus tu­lee var­mis­taa muun mu­as­sa huo­leh­ti­mal­la tur­va­e­täi­syyk­sis­tä ja an­ta­mal­la oh­jei­ta hy­gie­ni­as­ta. Hiip­pa­kun­nat an­ta­vat seu­ra­kun­nil­le tar­kem­pia oh­jei­ta yh­teis­työs­sä vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Piis­pat kan­nus­ta­vat seu­ra­kun­tia jär­jes­tä­mään las­ten, nuor­ten ja per­hei­den päi­vä­toi­min­taa niin, et­tä toi­min­taan osal­lis­tuu enin­tään 50 hen­ki­löä ker­ral­laan.

– Seu­ra­kun­nat hoi­ta­vat kir­kon hen­gel­lis­tä teh­tä­vää ju­lis­ta­mal­la Ju­ma­lan sa­naa, ja­ka­mal­la sak­ra­ment­te­ja ja toi­mi­mal­la kris­til­li­sen sa­no­man le­vit­tä­mi­sek­si ja lä­him­mäi­sen­rak­kau­den to­teut­ta­mi­sek­si. Eri­tyi­sen tär­ke­ää se on poik­keu­so­lois­sa. Sil­lä on mer­ki­tys­tä ih­mis­ten hen­ki­sen jak­sa­mi­sen ja hy­vin­voin­nin kan­nal­ta, piis­pat muis­tut­ta­vat.

SRK te­kee ke­sän lei­re­jä kos­ke­vat pää­tök­sen­sä lä­hi­ai­koi­na, ja tie­dot­taa rat­kai­suis­ta mah­dol­li­sim­man pian.