JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi tä­nään

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.10.2014 9.47

Juttua muokattu:

1.1. 23:47
2020010123474220141027094700

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa tä­nään maa­nan­tai­na 27.10. ja päät­tyy per­jan­tai­na 31.10. En­nak­koon on mah­dol­lis­ta ää­nes­tää kai­kis­sa kirk­ko­her­ran­vi­ras­tois­sa. Seu­ra­kun­nat tuo­vat ää­nes­tys­paik­ko­ja myös esi­mer­kik­si kaup­pa­kes­kuk­siin, kir­jas­toi­hin, op­pi­lai­tok­siin ja pal­ve­lu­ta­loi­hin.

En­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat ja eh­dok­kai­den ää­nes­tys­nu­me­rot sel­vi­ä­vät seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­ta sekä val­ta­kun­nal­li­sil­ta vaa­li­si­vuil­ta osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi.

ää­ni­oi­keu­tet­tu voi ää­nes­tää mis­sä ta­han­sa en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä seu­ra­kun­nas­sa hän on kir­joil­la. ää­nes­tä­jän on to­dis­tet­ta­va hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ovat kaik­ki 16 vuot­ta täyt­tä­neet evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­net

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa on käy­tös­sä val­ta­kun­nal­li­nen vaa­li­ko­ne, jon­ka kaut­ta voi tu­tus­tua eh­dok­kai­siin ja hei­dän mie­li­pi­tei­siin­sä. Vaa­li­ko­ne löy­tyy tääl­tä.

Vaa­leil­la va­li­taan seu­ra­kun­ta­neu­vos­tot ja kirk­ko­val­tuus­tot seu­raa­val­le ne­li­vuo­tis­kau­del­le 2015–2018. It­se­näi­ses­sä seu­ra­kun­nas­sa ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää vaa­leis­sa seu­ra­kun­nan jä­se­nis­tä va­lit­tu kirk­ko­val­tuus­to.

Mi­kä­li sa­man kun­nan alu­eel­la on usei­ta seu­ra­kun­tia, nämä seu­ra­kun­nat muo­dos­ta­vat seu­ra­kun­ta­yh­ty­män, jos­sa käy­dään kah­det vaa­lit. Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä ylin­tä val­taa käyt­tää yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to ja yh­ty­män seu­ra­kun­nas­sa seu­ra­kun­ta­neu­vos­to.

Var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä 9.11. voi ää­nes­tää ai­no­as­taan oman seu­ra­kun­nan ni­me­ä­mäs­sä ää­nes­tys­pai­kas­sa.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys