JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seu­ra­toi­min­nas­sa as­kel eteen­päin

Uutiset
16.8.2019 6.14

Gam­bi­an seu­rat ei­vät ole enää lä­he­tys­pu­hu­jien va­ras­sa, kun maas­sa on nyt oma sa­nan­pal­ve­li­ja.

Gam­bi­aan hei­nä-elo­kuun tait­tees­sa koh­dis­tu­neel­la lä­he­tys­mat­kal­la oli juh­la­het­ki, kun maa sai en­sim­mäi­sen sa­nan­pal­ve­li­jan­sa.

Alp­hon­se Haba ase­tet­tiin sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään en­sim­mäi­se­nä Gam­bi­as­sa, ker­too mat­kal­la ol­lut Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Juha Alan­ko.

Pai­kal­li­sen pu­hu­jan tar­pees­ta oli kes­kus­tel­tu jo pit­kään, ja ke­vään ai­ka­na Ha­ban nimi oli nous­sut kes­kus­te­luis­sa esil­le.

– Lä­he­tys­pu­hu­jat, jot­ka ovat vie­rail­leet Gam­bi­as­sa, ovat op­pi­neet tun­te­maan hä­net luot­ta­mus­ta he­rät­tä­vä­nä, kuun­te­le­va­na ja sy­dä­mes­tään Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä mu­ka­na ole­va­na, Alan­ko taus­toit­taa.

Haba toi­mii myös Gam­bi­an us­ko­vais­ten pe­rus­ta­man pai­kal­li­sen yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na.

Uu­si teh­tä­vä

Hei­nä­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na Gam­bi­an La­min Da­ran­kas­sa oli lä­he­tys­mat­ka­lais­ten pi­tä­mät isot seu­rat, joi­hin ko­koon­tui noin 150 osal­lis­tu­jaa eri puo­lil­ta Gam­bi­aa. Seu­ro­jen aluk­si py­hä­kou­lu­lai­set lau­sui­vat raa­ma­tun­koh­tia ja lau­loi­vat lau­lun.

Seu­ra­pu­hees­sa Juha Alan­ko pu­hui He­se­kie­lin kir­jan lu­vun 34 poh­jal­ta sii­tä, mi­ten Hyvä Pai­men joh­dat­taa lam­pai­taan vih­reil­le lai­tu­mil­le ja vet­ten ää­rel­le. Pu­heen jäl­keen Haba ase­tet­tiin sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään.

Lä­he­tys­mat­kal­la ol­leet Alan­ko ja to­go­lai­nen Ni­co­las Kof­fi Deh pu­hui­vat hä­nel­le roh­kai­sun sa­no­ja ja pyy­si­vät kool­la ole­vaa seu­ra­kun­taa tu­ke­maan ja muis­ta­maan Ha­baa teh­tä­väs­sään.

Seu­ra­ti­lai­suus päät­tyi eh­tool­li­sen viet­toon, jon­ka aluk­si Deh pu­hui eh­tool­li­sen mer­ki­tyk­ses­tä ja sen vie­tos­ta Jee­suk­sen muis­to­a­te­ri­a­na.

Mo­ni­kie­li­syys tar­jo­aa haas­teen­sa

Gam­bi­a­lai­set ko­koon­tu­vat täl­lä het­kel­lä vii­koit­tain nel­jäl­lä eri paik­ka­kun­nal­la kes­kus­te­le­maan us­ko­mi­sen asi­ois­ta. Vii­des­sä pai­kas­sa pi­de­tään myös vii­koit­tain py­hä­kou­lua lap­sil­le.

Ni­co­las Kof­fi Deh ker­toi mat­kan ai­ka­na pi­de­tys­sä pai­kal­li­sen joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­sa us­ko­vais­ten toi­min­nas­ta omas­sa ko­ti­maas­saan. Hän roh­kai­si käyt­tä­mään kris­til­li­syy­den jul­kai­su­ja, joi­ta on kään­net­ty mo­nel­le kie­lel­le.

Gam­bi­as­sa on toi­min­taa use­al­la kie­lel­lä, joka tuo oman haas­teen­sa toi­min­taan. Pai­kal­li­sia kie­liä on usei­ta, mut­ta vi­ral­li­nen kie­li on eng­lan­ti. Gui­ne­as­ta tul­leil­la maa­han­muut­ta­jil­la kie­le­nä on rans­ka sekä hei­dän oma äi­din­kie­len­sä.

– Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen ym­mär­ret­tä­väl­lä kie­lel­lä on tär­ke­ää, jo­ten lä­he­tys­mat­kan ai­ka­na pu­heet tul­kat­tiin jos­kus kah­del­le eri kie­lel­le, Alan­ko ker­too.

Sa­nan­kuu­loon ai­em­paa use­am­min

Alan­gon mu­kaan Gam­bi­aan teh­dään vuo­sit­tain kuu­si lä­he­tys­mat­kaa eli joka toi­nen kuu­kau­si. Työ­tä teh­dään yh­des­sä si­sar­jär­jes­tö­jen, Poh­jois-Ame­ri­kan LLC:n ja Ruot­sin SFC:n kans­sa.

– Kai­kis­sa ky­lis­sä ei ole mah­dol­lis­ta vie­rail­la jo­kai­sel­la mat­kal­la, jo­ten pai­kal­li­sen pu­hu­jan teh­tä­vä on eri­tyi­sen tär­keä. Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon voi­daan ko­koon­tua use­am­min.

Seu­ra­toi­min­taa SRK si­sar­jär­jes­töi­neen tu­kee sekä ta­lou­del­li­ses­ti et­tä eri­lais­ten ma­te­ri­aa­lien avul­la.

– Pyy­däm­me, et­tä Ju­ma­la edel­leen siu­nai­si tätä työ­tä ja an­tai­si sii­hen mah­dol­li­suu­det, Alan­ko toi­voo.

– Gam­bi­an us­ko­vai­set ha­lu­si­vat lä­het­tää Suo­meen rak­kai­ta ter­vei­siä ja pyy­si­vät muis­ta­maan hei­tä myös ru­kouk­sis­sa.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.8.2019

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys