JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seuratunnuksen kysymys nousi esiin Suviseurojen avajaisissa

Uutiset
28.6.2024 15.00

Juttua muokattu:

28.6. 15:16
2024062815163620240628150000
Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen avajaisia seurasivat eturivistä Marja Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola, Marja-Liisa Palola, päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola, Marita Kantola, Mirja Kulmala ja seuratoimikunnan puheenjohtaja Petri Kulmala. Kaikki puheenvuoroja pitäneet kiittelivät talkoolaisia, järjestäviä rauhanyhdistyksiä, lähialueiden seurakuntia ja muita tapahtumaa valmistelleita tahoja.

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Pu­das­jär­vi

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Jee­suk­sen ky­sy­mys Pie­ta­ril­le: "Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?" (Joh. 21:17.)

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) Su­vi­seu­rat al­koi­vat ava­jai­sil­la per­jan­tai­na 28.6. kel­lo 10 Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä ja sen ym­pä­ris­tös­sä. SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la toi­vot­ti kaik­ki läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si.

Hän pyy­si al­ku­ru­kouk­ses­sa, et­tä Ju­ma­la oli­si seu­rois­sa Py­hän Hen­ken­sä kaut­ta avaa­mas­sa sa­naan­sa ja vir­voit­tai­si evan­ke­liu­min sa­no­mal­la.

Pa­lo­la kä­sit­te­li Jee­suk­sen jää­hy­väis­ru­kous­ta. ”Py­hi­tä hei­dät to­tuu­del­la­si. Si­nun sa­na­si on to­tuus. Niin kuin sinä lä­he­tit mi­nut maa­il­maan, niin olen mi­nä­kin lä­het­tä­nyt hei­dät. Minä py­hi­tän it­se­ni uh­rik­si hei­dän täh­ten­sä, et­tä heis­tä­kin tu­li­si to­tuu­den py­hit­tä­miä.” (Joh. 17:17–19.)

– Sa­no­ma on tot­ta myös tänä päi­vä­nä. Jo­kai­nen, joka ha­lu­aa us­koa Ju­ma­lan evan­ke­liu­min, saa sen mitä se lu­paa: kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Kris­til­li­nen kas­va­tus ko­ros­tuu

Pa­lo­la toi esiin, et­tä jo­kai­nen lap­si syn­tyy us­ko­vai­se­na.

– Kaik­ki lap­set ovat Her­ran lah­jaa. Van­hem­mil­la on sy­dä­men ha­lu­na, et­tä te kaik­ki säi­lyi­sit­te us­ko­vai­si­na ja pää­si­sit­te tai­vaan ko­tiin, hän koh­dis­ti sa­nan­sa lap­sil­le ja nuo­ril­le.

– On tär­ke­ää, et­tä te saat­te pie­nes­tä pi­tä­en op­pia Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ja asu­mi­ses­ta siel­lä. Voit­te ol­la suo­la­na ja va­lo­na myös kou­lu­to­ve­reil­len­ne. Us­koa tun­nus­ta­vien nuor­ten esi­merk­ki on pu­hu­tel­lut us­kos­ta osat­to­mia nuo­ria, ja he ovat ha­lun­neet us­koa.

Van­hem­mil­le Pa­lo­la vies­ti, et­tä täs­sä ajas­sa las­ten ja nuor­ten tu­ke­mi­nen on oman us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­sen ohel­la tär­kein teh­tä­vä.

Luo­vut­ta­ma­ton opin­kap­pa­le

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan mu­kaan Ju­ma­lan sa­naa ei ar­vos­te­ta enää yh­tä pal­jon kuin en­nen. Hän mai­nit­si esi­merk­ki­nä, et­tä avi­o­liit­to­lain laa­jen­ta­mi­nen on tuo­tu kir­kol­lis­ko­kouk­sen kä­sit­te­lyyn.

Pa­lo­la viit­ta­si Jee­suk­sen ylim­mäis­pa­pil­li­seen ru­kouk­seen, et­tä hä­nen oman­sa ju­lis­tai­si­vat Ju­ma­lan sa­nan to­tuut­ta mi­tään sii­tä unoh­ta­mat­ta.

– On tar­peen kuun­nel­la nöy­räs­ti Py­hän Hen­gen ope­tus­ta. Kris­til­li­sen pe­ri­neen mu­kai­nen avi­o­liit­to on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen. Pe­rin­tei­nen avi­o­liit­to­kä­si­tys pe­rus­tuu Ju­ma­lan luo­mis­työn ohel­la ereh­ty­mät­tö­mään Ju­ma­lan po­jan ope­tuk­seen.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen ky­sy­mys

Ou­lun hiip­pa­kun­nan ter­veh­dyk­sen ava­jai­siin toi pai­kal­li­nen piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo. Hän kä­sit­te­li tun­nus­lau­seen ky­sy­mys­tä kol­mes­ta nä­kö­kul­mas­ta.

Ylös­nous­sut Jee­sus esit­ti ky­sy­myk­sen "Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?" ope­tus­lap­sil­le Gen­ne­sa­re­tin­jär­ven ran­nal­la. Pie­ta­ri oli ai­em­min kiel­tä­nyt Jee­suk­sen kol­mes­ti, mut­ta Jee­sus ei tuo­min­nut Pie­ta­ria.

– Jee­sus on Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä läs­nä täs­sä het­kes­sä, vai­kut­ta­va­na ja läs­nä­o­le­va­na Kris­tuk­se­na. Jee­sus te­kee tuon ky­sy­myk­sen tä­nään meil­le. On tur­val­lis­ta vas­ta­ta, vaik­ka oli­sim­me ai­em­min kiel­tä­neet.

Kan­san­kir­kon sii­pien suo­jas­sa

Kes­ki­ta­lo ha­lu­si so­vel­taa Jee­suk­sen ky­sy­mys­tä myös kan­san­kirk­koon: On­ko lu­te­ri­lai­nen kan­san­kirk­kom­me mi­nul­le ra­kas? Hän toi esiin, et­tä oli­si mo­lem­min­puo­li­nen me­ne­tys, jos he­rä­tys­liik­keet ajau­tui­si­vat etääm­mäl­le kan­san­kir­kos­ta.

Kes­ki­ta­lon kol­man­nes­sa esi­mer­kis­sä Jee­sus opet­ti, et­tä mitä olem­me teh­neet lä­him­mäis­tem­me hy­väk­si, sen olem­me teh­neet Jee­suk­sel­le it­sel­leen. Jee­suk­sen ky­sy­myk­sen voi piis­pan mu­kaan näh­dä myös syr­jään jou­tu­nei­den lä­him­mäis­ten kat­seis­ta.

Evan­ke­liu­mia ym­pä­ri maa­il­man

Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Kan­to­la ker­toi iloit­se­van­sa suu­res­ti sii­tä, et­tä kaik­kien jär­jes­te­ly­jen jäl­keen ava­jai­set ovat käyn­nis­sä.

– Jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vien yh­tei­nen ta­voi­te on ol­lut suun­ni­tel­la, ra­ken­taa ja jär­jes­tää ta­val­li­set ja tur­val­li­set Su­vi­seu­rat.

Kan­to­la tar­ken­si pää­tar­koi­tuk­sen ole­van, et­tä seu­ra­oh­jel­maa voi­si kuun­nel­la 190 heh­taa­rin seu­ra-alu­eel­la sekä ym­pä­ri maa­il­man – et­tä evan­ke­liu­mi sai­si vir­voit­taa ja roh­kais­ta Ju­ma­lan lap­sia ja kut­sua val­ta­kun­taan kuu­lu­mat­to­mia.

Su­vi­seu­rat on le­väh­dys­paik­ka

Kan­to­la löy­si Psal­mis­ta 18 vas­tauk­sen seu­ra­tun­nuk­sen ky­sy­myk­seen.

"Minä ra­kas­tan si­nua, Her­ra, sinä olet mi­nun voi­ma­ni. Sinä pääs­tit mi­nut tur­vaan, sinä olet vuo­ri­lin­na­ni. Ju­ma­la­ni, si­nuun minä tur­vau­dun, sinä olet kal­lio, olet kil­pe­ni, si­nul­ta saan avun ja suo­jan." (Ps. 18:2–3.)

– Toi­von, et­tä ta­pah­tu­ma oli­si le­väh­dys­paik­ka si­nul­le, su­vi­seu­ra­vie­ras.

Su­vi­seu­rat jat­ku­vat Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­lä maa­nan­tai­hin 1.7. saak­ka. Pää­tös­seu­rat al­ka­vat maa­nan­tai­na kel­lo 13.30.

Li­sä­tie­toa: su­vi­seu­rat.fi

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys