JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SFC juhli suviseuroissa 50-vuotistaivaltaan

Uutiset
3.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

2.6. 14:54
2022060214543920220603070000

Rit­va Löp­pö­nen

Dju­rås

Tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na 27.–29.5. ko­koon­nut­tiin Ruot­sis­sa viet­tä­mään SFC:n su­vi­seu­ro­ja Mockf­jär­din kou­lul­la.

Su­vi­seu­ra­vie­rai­ta Taa­lain­maal­le oli saa­pu­nut mo­nes­ta maas­ta, ja pu­hei­ta pi­det­tiin suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si.

– Lä­hem­mäk­si tai­vas­ta ei voi maan pääl­lä pääs­tä, ku­va­si eräs seu­ra­vie­ras tun­te­muk­si­aan Gag­ne­fin kir­kos­sa pi­de­tyn il­ta­mes­sun jäl­keen.

Timo Leh­to­la toi seu­ro­jen pää­tös­sa­nois­saan esiin ilon­sa su­vi­seu­ro­jen to­teu­tu­mi­ses­ta.

– SFC:n su­vi­seu­rat on tär­keä ta­pah­tu­ma Ruot­sin ha­jal­la asu­vil­le us­ko­vai­sil­le. Ilo­nai­he oli iso vie­rai­den mää­rä Suo­mes­ta, hän ki­teyt­ti.

Ta­ka­na 50 vuot­ta toi­min­taa

Kah­den vuo­den vii­veel­lä ha­lut­tiin juh­lis­taa Ruot­sin kes­kus­jär­jes­tön SFC:n merk­ki­päi­vää. Pie­niä vi­lauk­sia täs­tä tai­pa­lees­ta saa­tiin kuul­la pu­heen­joh­ta­jan ker­to­ma­na sekä Veli-Mat­ti Heik­ki­sen esi­tel­les­sä his­to­ri­a­kir­jaa.

Juh­li­vaa jär­jes­töä muis­tet­tiin mo­nin ter­veh­dyk­sin. Si­sar­jär­jes­töt sekä opis­tot ha­lu­si­vat toi­vot­taa Ju­ma­lan siu­naus­ta tu­le­vaan­kin. SRK:n ja LLC:n kans­sa teh­ty lä­hei­nen yh­teis­työ ko­et­tiin tär­ke­ä­nä ja ra­ken­ta­va­na.

Uu­sia jul­kai­su­ja

Mo­ni­vuo­ti­nen suo­ma­lais­ten Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien kään­nös­työ on saa­tu pää­tök­seen, ja di­gi­taa­li­sen lau­lu­kir­jan voi hank­kia so­vel­luk­ses­ta yh­des­sä eng­lan­nin- ja suo­men­kie­li­sen ver­si­on kans­sa. Tar­ve ruot­sin­kie­li­siin lau­lui­hin on li­sään­ty­nyt ai­ka­na, jol­loin ruot­si on vah­vem­pi kie­li nuo­rem­mal­la pol­vel­la.

Kir­jo­ja on kään­net­ty työ­ryh­män avus­tuk­sel­la. Jul­kai­su­ti­lai­suu­des­sa oli ai­ka esi­tel­lä kir­jat, kiit­tää kään­tä­jiä ja juh­lis­taa ta­pah­tu­maa kak­ku­kah­vein.