JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SFC:n suviseurat 2023 Tukholmassa

Uutiset
13.3.2023 10.15

Juttua muokattu:

15.3. 10:15
2023031510154220230313101500

SFC:n su­vi­seu­ro­jen seu­ra­toi­mi­kun­ta

Tuk­hol­ma

Toi­vo­tam­me kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si SFC:n su­vi­seu­roi­hin Tuk­hol­maan Gub­bän­ge­nin kou­lul­le 19.–21. tou­ko­kuu­ta 2023.

Seu­ro­jen tun­nus­lau­see­na on ”Älä pel­kää, minä olen si­nun kans­sa­si! Älä ar­ka­na pä­lyi­le ym­pä­ril­le­si – minä olen si­nun Ju­ma­la­si.” (Jes. 41:10.)

Seu­rat al­ka­vat per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä ja päät­ty­vät sun­nun­tai­na. Lau­an­tai-il­ta­na on eh­tool­lis­kirk­ko Sak­sa­lai­ses­sa kir­kos­sa. Seu­rois­sa pal­ve­lee vel­jiä Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta ja Yh­dys­val­lois­ta.

Ma­joi­tuk­seen liit­ty­viin ky­sy­myk­siin vas­taa Las­se Aho: las­se.aho78(a)gmail.com, +46704218459.

Asun­to­au­tois­sa ja -vau­nuis­sa voi yö­pyä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pi­hal­la. Seu­ra­pai­kal­la vau­nus­sa ja au­tos­sa yö­py­mi­nen ei ole sal­lit­tua. Jos suun­nit­te­let­te seu­roi­hin saa­pu­mis­ta suu­rem­mal­la jou­kol­la, pyy­däm­me il­moit­ta­maan täs­tä hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen Las­se Ahol­le. Vaik­ka olet­te hoi­ta­neet ma­joi­tuk­sen omin neu­voin, ha­lu­am­me va­rau­tua so­pi­vaan ruo­ka­mää­rään.

Seu­ra­ra­vin­to­las­ta on saa­ta­vil­la myös glu­tee­ni­ton, mai­do­ton ja kas­vis­ruo­ka­vaih­to­eh­to.

Suo­si­tel­ta­va mak­su­ta­pa on pank­ki­kort­ti ja Swish. Ruot­sin kruu­nu­ja voi myös käyt­tää kä­tei­se­nä. Eu­rot ei­vät käy mak­su­vä­li­nee­nä.

Ru­kouk­sem­me on, et­tä Ju­ma­la siu­nai­si seu­ram­me ja vah­vis­tai­si omi­aan evan­ke­liu­mil­la. Et­si­viä kut­su­taan kuu­le­maan ja us­ko­maan syn­tien an­teek­si­an­ta­mus ja läh­te­mään tiel­le, jon­ka mää­rän­pää on ian­kaik­ki­nen elä­mä tai­vaas­sa.

Su­vi­seu­ro­ja voi kuun­nel­la SFC:n verk­ko­si­vuil­ta frids­fo­re­ning.se.SFC:s som­mar­mö­te 2023 I Stock­holm

Mö­tes­kom­mit­tén för SFC:s som­mar­mö­te

Stock­holm

Vi häl­sar al­la hjärt­ligt väl­kom­na till SFC:s som­mar­mö­te på Gub­bängs­s­ko­lan i Stock­holm 19.–21. maj 2023.

Mot­tot för årets som­mar­mö­te ly­der: ”Var in­te rädd, jag är med dig. Ängs­las in­te, jag är din Gud.” (Jes 41:10.)

Mö­tet bör­jar på fre­dag ef­ter­mid­dag och avs­lu­tas på sön­da­gen. På lör­dagsk­väl­len fi­ras nat­t­vard i Tys­ka kyr­kan. På mö­tet tjä­nar pre­di­kan­ter från Fin­land, Sve­ri­ge och USA.

Las­se Aho sva­rar på frå­gor an­gå­en­de logi: las­se.aho78(a)gmail.com, +46704218459

Det går att över­nat­ta i hus­vagn el­ler -bil på frids­fö­re­nin­gen, me­dan det in­te är til­lå­tet på mö­tesp­lat­sen. Om ni pla­ne­rar att kom­ma till mö­tet med ett stör­re säl­ls­kap ber vi er vän­li­gen med­de­la det­ta till Las­se Aho i god tid. Även om ni ord­nat logi på egen hand så be­hö­ver vi för­be­re­da med rätt mängd kost till mö­tes­gäs­ter­na.

I mö­tes­res­tau­ran­gen ser­ve­ras även glu­tenf­ritt, mjölkf­ritt och ve­ge­ta­riskt.

Det re­kom­men­de­ras att bank­kort och Swish an­vänds som be­tal­me­del. Svens­ka kro­nor kan även an­vän­das som kon­tan­ter. Det går in­te att be­ta­la med eu­ro.

Vi ber att Gud väl­sig­nar mö­tet och stär­ker de sina med evan­ge­liet. Vi väl­kom­nar även sö­kan­de män­nis­kor att lys­s­na och att ta emot syn­der­nas för­lå­tel­se och på så vis kom­ma in på den väg vars des­ti­na­ti­on är ett evigt liv i him­len.

Lys­s­na på frids­fo­re­ning.se.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys