JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sii­ka­tör­män juh­la­seu­rat lä­hes­ty­vät – SRK:n oma lei­ri­kes­kus täyt­tää 50 vuot­ta

Uutiset
9.9.2021 9.00

Juttua muokattu:

9.9. 11:11
2021090911111520210909090000
Siikatörmän leirikeskusta on laajennettu useaan kertaan vuosien aikana. Vasemmalla näkyvä laajennusosa on otettu käyttöön viime kesänä.

Siikatörmän leirikeskusta on laajennettu useaan kertaan vuosien aikana. Vasemmalla näkyvä laajennusosa on otettu käyttöön viime kesänä.

Pekka Karjula

Siikatörmän leirikeskusta on laajennettu useaan kertaan vuosien aikana. Vasemmalla näkyvä laajennusosa on otettu käyttöön viime kesänä.

Siikatörmän leirikeskusta on laajennettu useaan kertaan vuosien aikana. Vasemmalla näkyvä laajennusosa on otettu käyttöön viime kesänä.

Pekka Karjula

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

SRK os­ti Sii­ka­tör­män, jol­loin lei­ri­toi­min­ta al­koi vuon­na 1971 omas­sa kiin­teis­tös­sä. Merk­ki­vuo­den kun­ni­ak­si lei­ri­kes­kuk­ses­sa vie­te­tään 12. syys­kuu­ta juh­la­seu­rat ja laa­jen­nu­so­san ava­jai­set.

Ee­ro Ma­ja­nen toi­vot­taa Sii­ka­tör­män lei­ri­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­jan roo­lis­sa kaik­ki läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si ti­lai­suu­teen muis­te­le­maan ja vaih­ta­maan aja­tuk­sia.

– Var­sin­kin tänä ai­ka­na lei­ri­kes­kus on kei­das maan pääl­lä. Kaik­ki ovat sin­ne ter­ve­tul­lei­ta juu­ri sel­lai­si­na kuin ovat, vir­kis­ty­mään ja iloit­se­maan il­man kuor­mia ja pai­nei­ta, Ma­ja­nen to­te­aa.

Kol­me lei­riä yh­tä ai­kaa

Nyt vi­ral­li­ses­ti avat­ta­va laa­jen­nu­so­sa on ol­lut käy­tös­sä jo vuo­den. Se si­säl­tää ma­joi­tus­ti­lat 30 hen­ki­löl­le ja kak­si ope­tus­ti­laa.

– Laa­jen­nus mah­dol­lis­taa sen, et­tä tar­vit­ta­es­sa voi ol­la me­neil­lään kol­me lei­riä yh­tä ai­kaa, Ma­ja­nen ihas­te­lee.

Laa­jen­nuk­sel­le syn­tyi hä­nen mu­kaan­sa tar­ve, kun lei­ri­läi­siä oli enem­män kuin ka­pa­si­teet­tia. Pro­jek­tis­sa huo­mi­oi­tiin mo­net asi­at:

– Kau­nis jo­ki­mai­se­ma, valo pää­see joka suun­nal­ta, ole­mas­sa ol­leet ra­ken­nuk­set toi­mi­vat kes­ke­nään ja ovat kuin yh­tä per­het­tä.

SRK osti Siikajoen törmältä vanhan koulurakennuksen omaksi leirikiinteistöksi vuonna 1970.

SRK osti Siikajoen törmältä vanhan koulurakennuksen omaksi leirikiinteistöksi vuonna 1970.

SRK:n arkisto

Han­ke ei syn­ty­nyt sat­tu­mal­ta

Ti­lai­suu­des­sa on seu­ra­pu­hei­den li­säk­si lu­vas­sa muun mu­as­sa Toi­vo Mää­tän ko­ko­a­ma his­to­riik­ki Sii­ka­tör­män al­ku­vai­heis­ta.

– Jo heti alus­sa Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kus ko­et­tiin koko Sii­o­nin yh­tei­se­nä. Se nä­kyi laa­ja­na osal­lis­tu­mi­se­na tal­koo­töi­hin ja var­si­nai­seen lei­ri­toi­min­taan. Sii­ka­tör­mä yh­dis­ti Ju­ma­lan lap­sia yh­tei­seen pon­nis­tuk­seen, Määt­tä to­te­aa.

Hän ko­ros­taa, et­tei lei­ri­kes­kuk­sen hank­ki­mi­nen ol­lut ir­ral­li­nen toi­men­pi­de, vaan Ju­ma­lan he­rät­tä­mä han­ke las­ten­sa us­kos­sa var­je­le­mi­sek­si.

– Täl­le Ju­ma­lan tu­el­le löy­tyy mer­kit­tä­väl­tä osal­taan pe­rus­te so­tien jäl­kei­sen ajan yh­teis­kun­tam­me ar­vo­mur­rok­ses­ta, Määt­tä ko­kee.

Siikatörmän talkoot ovat koonneet laajasti väkeä alkuajoista lähtien.

Siikatörmän talkoot ovat koonneet laajasti väkeä alkuajoista lähtien.

SRK:n arkisto

Mer­ki­tys ei ole vä­hen­ty­nyt

Mää­tän mu­kaan sa­mal­la vuo­si­kym­me­nel­lä lei­ri­kes­kuk­sen os­ton kans­sa käyn­nis­tyi­vät myös rau­ha­nyh­dis­tys­ten päi­vä­ker­hot ja raa­mat­tu­luok­ka sekä pe­rus­tet­tiin mui­ta­kin lei­ri­kes­kuk­sia. Myös jul­kai­su­toi­min­ta laa­je­ni ja mo­ni­puo­lis­tui.

SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä nä­kee, et­tä lei­ri­työ on ol­lut tär­ke­ää sil­loin, ei­kä mer­ki­tys ole vä­hen­ty­nyt.

– Lei­ri­kes­kus­ta pe­rus­ta­mas­sa ol­leet vel­jet ei­vät var­maan osan­neet ar­va­ta, kuin­ka lei­ri­toi­min­ta laa­je­nee ja ke­hit­tyy. Nyt meil­lä on vii­si lei­ri­kes­kus­ta. Ju­ma­la on an­ta­nut vii­saut­ta ja ym­mär­rys­tä läh­teä ke­hit­tä­mään lei­ri­työ­tä.

Lue ei­len il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä Sii­ka­tör­män lei­ri­läis­ten ja hen­ki­lö­kun­nan haas­tat­te­lu­ja taka- ja ny­ky­vuo­sil­ta.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.