JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sisarjärjestötapaamisen alussa keskusteltiin Pohjois-Amerikan Siionin tilanteesta

Uutiset
30.9.2022 14.00

Juttua muokattu:

29.9. 18:25
2022092918251120220930140000

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Ou­lu

Kris­til­li­syy­tem­me kol­men kes­kus­jär­jes­tön SRK:n, LLC:n ja SFC:n edus­ta­jat ko­koon­tui­vat noin vii­kon mit­tai­seen yh­teis­työ­ta­paa­mi­seen Ou­lus­sa. Yk­si kes­kei­nen ai­he kes­kus­te­luis­sa oli Poh­jois-Ame­ri­kan Sii­o­nin kes­kel­lä ta­pah­tu­nut ja­kau­tu­mi­nen, joka on joh­ta­nut eri­seu­raan.

Si­sar­jär­jes­tö­jen odo­tet­tu ta­paa­mi­nen to­teu­tui ko­ro­na­tau­on jäl­keen syys­kuun lo­pul­la. Var­hain maa­nan­tai­aa­mu­na SRK:n toi­mis­ton kah­vi­pöy­däs­sä kävi ku­hi­na. Kol­mel­la kie­lel­lä ter­veh­dit­tiin us­ko­nys­tä­viä, jois­ta osaa ei ol­tu näh­ty pit­kään ai­kaan, osaa ei vie­lä kos­kaan kas­vois­ta kas­voi­hin. Si­sar­jär­jes­töis­sä on ta­pah­tu­nut elä­köi­ty­mi­siä ja hen­ki­lö­vaih­dok­sia. Ko­ro­na­tau­on ai­ka­na yh­teyt­tä on kui­ten­kin pi­det­ty vies­tein, säh­kö­pos­tein ja etä­ko­kouk­sin.

Kuu­lu­mi­set si­säl­si­vät ilo­ja ja su­ru­ja

Maa­nan­tai­päi­vän yh­tei­set kes­kus­te­lut kes­kit­tyi­vät pit­käl­ti Poh­jois-Ame­ri­kan Sii­o­nin ti­lan­tee­seen. LLC:n hal­lin­non ja toi­mis­ton edus­ta­jat ker­toi­vat vii­me vuo­sien ja lä­hi­ai­ko­jen ta­pah­tu­mis­ta Poh­jois-Ame­ri­kas­sa. Kuul­lut ter­vei­set si­säl­si­vät iloa sii­tä, et­tä Ju­ma­la on siu­nan­nut työ­tä ja var­jel­lut kuu­li­ai­set lap­sen­sa us­ko­mas­sa. Su­rua puo­les­taan ko­et­tiin sii­tä to­si­a­si­as­ta, et­tä mo­net mer­kit ker­to­vat pit­kään jat­ku­neen ja­kau­tu­mi­sen joh­ta­neen eri­seu­raan.

Suo­men ja Ruot­sin si­sar­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat ker­toi­vat omien ko­ti­mai­den­sa kuu­lu­mi­sis­ta. Näis­sä ter­vei­sis­sä to­det­tiin, et­tä Poh­jois-Ame­ri­kan ti­lan­ne ja sen vai­keus ovat nä­ky­neet eri­lai­sis­sa yh­tey­de­no­tois­sa ja kes­kus­te­luis­sa myös Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Esil­le nou­si, et­tä ku­lu­van vii­kon yh­tei­ses­sä ta­paa­mi­ses­sa on tar­peel­lis­ta pu­hua myös vai­keuk­sis­ta ja hen­gel­li­ses­tä tais­te­lus­ta. Nämä ovat osa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan elä­mää, Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on myös tais­te­le­va seu­ra­kun­ta. Eri mai­den ko­kou­se­dus­ta­jat to­te­si­vat, et­tä asi­as­ta tu­lee myös ker­toa us­ko­vai­sil­le.

– On tar­peen ava­ta mil­lai­nen ti­lan­ne on ja mil­lai­sia asi­oi­ta on su­rul­li­sen ti­lan­teen taus­tal­la, to­det­tiin use­am­mas­sa pu­heen­vuo­ros­sa.

Kes­kus­te­luis­sa nou­si esil­le Ju­ma­lan ar­mol­li­nen ja kut­su­va ole­mus. To­det­tiin, et­tä vai­ke­an ti­lan­teen, eri­seu­ran­kin, to­te­a­mi­nen ei ole ko­vuut­ta, vaan tä­tä­kin kaut­ta Ju­ma­la kut­suu har­hau­tu­nei­ta (1. Kor. 11:19). Pa­ran­nus on Ju­ma­lan työ alus­ta lop­puun as­ti ja sen kaut­ta pää­see ta­kai­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Ha­jaan­nus­ke­hi­tyk­sen his­to­ria on pit­kä

LLC:n edus­ta­jat ker­toi­vat taus­taa ny­kyi­sel­le ti­lan­teel­le. Ti­lan­ne ei ole ke­hit­ty­nyt het­kes­sä, vaan usei­den vuo­sien ai­ka­na. Us­kon, opin ja elä­män ky­sy­myk­siä on poh­dit­tu kah­den­kes­ki­sis­sä kes­kus­te­luis­sa, ja laa­jem­min oman seu­ra­kun­nan kes­ken, esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta­päi­vil­lä tai kes­kus­te­luil­lois­sa. Myös alu­eel­li­sia ja man­te­reen­laa­jui­sia kes­kus­te­lu­ja on kut­sut­tu kool­le, jot­ta asi­at voi­si­vat kor­jaan­tua.

Vii­mei­sin man­te­reen­laa­jui­nen ko­koon­tu­mi­nen jär­jes­tet­tiin 7.–8.5.2021. Tuos­sa ko­kouk­ses­sa esi­tet­tiin huo­li sii­tä, et­tä Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa on eri­lais­ta kä­si­tys­tä seu­ra­kun­ta­o­pis­ta. Ko­kouk­ses­sa tun­nus­tet­tiin myös mo­lem­min­puo­li­ses­ti avoi­mes­ti, et­tä Poh­jois-Ame­ri­kan Sii­o­nis­sa oli kak­si ryh­mää ja et­tä em­me voi jat­kaa ja­kau­tu­nee­na lau­ma­na.

Kes­kus­te­lu­ja opis­ta

Poh­jois-Ame­ri­kas­sa on käy­ty lä­hes kym­me­nen vuo­den ajan kes­kus­te­lu­ja opin ky­sy­myk­sis­tä seu­ra­kun­tien pu­hu­jien, joh­to­kun­nan jä­sen­ten ja seu­ra­kun­ta­lais­ten kes­ken. Myös LLC:n suu­ris­sa seu­rois­sa ja muis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa on asi­ois­ta kes­kus­tel­tu. Kes­kus­te­lu­ja on jär­jes­tet­ty myös pai­kal­lis­seu­ra­kun­nis­sa. Lop­pu­tu­los kes­kus­te­luis­ta on kui­ten­kin ol­lut se, et­tä us­ko­vais­ten yh­tei­nen ym­mär­rys ja rak­kaus ei­vät ole pa­lan­neet, vaan ja­kau­tu­ma on sy­ven­ty­nyt ja vah­vis­tu­nut.

Si­sar­jär­jes­tö­ta­paa­mi­ses­sa ky­syt­tiin, mil­lai­sis­ta asi­ois­ta vuo­sien ai­ka­na Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa on pu­hut­tu ja mis­sä on ha­vait­tu eri­lais­ta kä­si­tys­tä. Toi­saal­ta ha­lut­tiin tie­tää, mil­lai­sia ja­kau­tu­mi­sen merk­ke­jä ja he­del­miä on tul­lut il­mi. LLC:n edus­ta­jat ker­toi­vat, et­tä vuo­sien ajan on kes­kus­tel­tu pal­jon eri opil­li­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä. Kes­kus­te­lua on käy­ty muun mu­as­sa van­hurs­kaut­ta­mi­ses­ta, Ju­ma­lan sa­nan ase­mas­ta ja ar­vos­ta, kir­joi­te­tun ja Py­hän Hen­gen kaut­ta saar­na­tun Ju­ma­lan sa­nan suh­tees­ta, Ju­ma­lan sa­nan ja seu­ra­kun­nan suh­tees­ta, Py­hän Hen­gen vi­ras­ta sekä sii­hen liit­ty­en seu­ra­kun­nan ole­muk­ses­ta sekä sen ar­vos­ta ja teh­tä­väs­tä, syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta, ri­pis­tä ja seu­ra­kun­nan pal­ve­li­jois­ta.

Kes­kus­te­li­joil­la oli ko­ke­mus­ta sii­tä, et­tä jos­sain mää­rin opil­li­sia asi­oi­ta on tar­kas­tel­tu myös vas­tak­kai­na­set­te­lun kaut­ta. Pu­heen­vuo­rois­sa tuli esil­le esi­mer­kik­si, kuin­ka Kris­tuk­sen val­mis­ta­ma täy­del­li­nen van­hurs­kaus ja us­kon kaut­ta omis­tet­tu ar­mo on ai­van kuin jät­tä­nyt var­joon­sa val­vo­mi­sen, kil­voi­tuk­sen ja ri­pin mer­ki­tyk­sen. Poh­jois-Ame­ri­kan kes­kus­jär­jes­tön edus­ta­jat ker­toi­vat, et­tä opil­li­sis­sa kes­kus­te­luis­sa ei ole ol­lut ai­na suur­ta ero­a­vai­suut­ta. Kui­ten­kaan tämä ei ole pois­ta­nut ja­kau­tu­mis­ta ei­kä pa­laut­ta­nut us­kon yh­teyt­tä.

Ny­ky­ti­lan­tees­sa LLC:n edus­ta­jat ko­ki­vat eri osa­puol­ten vä­lil­lä eh­kä kaik­kein vah­vim­pa­na eri­mie­li­syy­te­nä nä­ke­myk­sen Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ja Py­hän Hen­gen toi­min­nas­ta seu­ra­kun­nas­sa. Pu­heen­vuo­rois­sa to­det­tiin, et­tä Ju­ma­lan Py­hän Hen­gen voi­ma vai­kut­taa ai­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nan saar­nas­sa ja evan­ke­liu­mis­sa. Jos toi­set kuu­le­vat saar­nas­sa evan­ke­liu­min ar­mol­li­sen ää­nen ja toi­set puo­les­taan sa­mas­sa saar­nas­sa lain vaa­ti­muk­sen, ei voi ol­la niin, et­tä kuu­li­joi­den sy­dä­met oli­si­vat sa­mas­sa ti­las­sa. Jos an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi puo­les­taan tuo toi­sil­le ilon, rau­han ja va­pau­den, mut­ta ei pääs­tä toi­sia taa­kois­ta, kriit­ti­ses­tä mie­les­tä ja syyt­te­lys­tä, ei vika ole elä­väs­sä evan­ke­liu­mis­sa, vaan kuu­li­jan sy­dä­mes­sä.

Kes­kus­te­lus­sa tuli il­mi, et­tä joi­den­kin nä­ke­mys­ten mu­kaan Poh­jois-Ame­ri­kas­sa, LLC:n seu­ra­kun­nis­sa, saar­na­taan la­kia us­ko­vai­sil­le, mut­ta Suo­mes­sa puo­les­taan ar­moa. Täl­lai­seen ha­vain­toon ko­kou­se­dus­ta­jat ei­vät yh­ty­neet.

Us­ko luo yh­tey­den, syn­ti rik­koo sen

Kes­kus­te­li­jat toi­vat pu­heen­vuo­rois­saan esil­le sen, et­tä yh­teys us­ko­vais­ten vä­lil­lä on Ju­ma­lan Py­hän Hen­gen syn­nyt­tä­mää. Tätä yh­teyt­tä ih­mi­nen it­se ei voi saa­da ai­kaan tai yl­lä­pi­tää. Syn­ti puo­les­taan rik­koo tä­män yh­tey­den. To­del­li­sen yh­tey­den saa ai­kaan vain yh­tei­nen us­ko ja Pyhä Hen­ki. Tuo yh­teys ja myös muut Py­hän Hen­gen he­del­mät me­ne­te­tään, jos elä­vä us­ko sam­muu. Ti­lal­le as­tu­vat li­han työt, jois­ta yk­si on eri­seu­ra, ku­ten Paa­va­li kir­joit­taa ga­la­ta­lai­sil­le (Gal. 5:19–21). Eri­seu­ran syn­tiin jou­tu­neel­le kuu­luu myös Ju­ma­lan ar­mo.

Eri­seu­ran to­te­a­mi­nen ei tar­koi­ta, et­tä Ju­ma­lan ar­mo oli­si lop­pu­nut. Eri­seu­raan jou­tu­nut­ta kut­su­taan pa­ran­nuk­seen. Pa­ran­nus ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen omis­ta­mi­nen omal­le koh­dal­le uu­dis­taa rak­kau­den ja pa­laut­taa elä­vän yh­tey­den Ju­ma­laan, hä­nen val­ta­kun­taan­sa ja toi­siin Ju­ma­lan lap­siin. Jo­kai­ses­ta kään­ty­nees­tä iloi­taan niin maan pääl­lä kuin tai­vaas­sa (Luuk. 15:10).

Ju­ma­las­sa on tur­va

Suo­men, Ruot­sin ja Poh­jois-Ame­ri­kan ko­kou­se­dus­ta­jat toi­vat esil­le pu­heen­vuo­rois­saan, kuin­ka kes­kus­te­lu­yh­teys toi­siin us­ko­vai­siin on tuo­nut iloa vai­kei­den­kin ai­ko­jen kes­kel­lä. Eri­lai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa LLC:n kans­sa on tun­net­tu sa­man us­kon ja Py­hän Hen­gen luo­maa yh­teyt­tä ja yh­teis­tä ym­mär­rys­tä. Ei ole jää­nyt epäi­lys­tä sii­tä, et­tem­me­kö us­koi­si ai­van sa­mal­la ta­val­la. Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa on säi­ly­nyt kä­si­tys sii­tä, et­tä myös Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kel­lä vai­kut­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta. Ju­ma­la it­se hoi­taa tätä seu­ra­kun­taa myös hen­gel­lis­ten tais­te­lui­den ai­ka­na.

Kes­kus­te­lu tii­vis­tyi sii­hen, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ole­mus ja us­kon pe­rus­tus ei­vät kos­kaan muu­tu. Us­kon sa­lai­suus omis­te­taan yhä lap­sen us­kol­la. Omaa ase­maan­sa poh­ti­vien ja omas­ta pai­kas­ta kil­pai­le­vien ope­tus­las­ten kes­kel­le Jee­sus toi pie­nen lap­sen, jon­ka hän aset­ti us­kon esi­ku­vak­si. Ju­ma­lan las­ten ei edel­leen­kään tar­vit­se pe­lä­tä, vaik­ka eri­lai­sia vies­te­jä ja syy­tök­siä koh­taa­kin. Ju­ma­la pi­tää jo­kai­ses­ta lap­ses­taan huo­len ja hal­lit­see omaa val­ta­kun­taan­sa.

Eri­seu­ran muo­dos­tu­mi­nen

– Eri­seu­ra kas­vaa ai­na Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan si­säl­lä. Ju­ma­lan las­ten rak­kau­teen tu­lee särö. Si­säi­nen us­kon ja hen­gen yh­teys kat­ke­aa. Muo­dos­tuu ”kup­pi­kun­ta”, jol­la on tii­vis kes­ki­näi­nen yh­teys, joka myös al­kaa erot­tua Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta.

– Us­kon­kä­si­tyk­set muut­tu­vat. Us­kon­van­hurs­kau­den pe­rus­tal­ta jou­du­taan it­se sitä ta­ju­a­mat­ta lain al­le. Ju­ma­lan las­ten va­pau­des­ta ajau­du­taan muo­to­jen, kir­jai­men ja sään­tö­jen or­juu­teen. Täs­sä vai­hees­sa eri­seu­ran he­del­mä tu­lee sel­vem­min nä­ky­väk­si.

– Kun erot­tau­tu­mi­nen Ju­ma­lan las­ten rak­kau­des­ta on ta­pah­tu­nut, nou­see tais­te­lu sitä vas­taa. Muut­tu­nut us­kon­kä­si­tys ja ope­tus nos­ta­vat so­dan Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa vas­taan. Näin si­säl­li­ses­ti ir­tau­tu­nut jouk­ko ero­aa myös ul­ko­nai­ses­ti.

Läh­de: Ju­ha­ni Ul­jaan pi­tä­mä alus­tus vuon­na 1998.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys