JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​SRK ja rau­ha­nyh­dis­tyk­set ke­hit­tä­vät alu­eel­lis­ta yh­teis­työ­tä

Uutiset
5.9.2014 7.05

Jäm­sän opis­tol­la poh­dit­tiin SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten alu­eel­li­sen yh­teis­työn ke­hit­tä­mis­tä ja tu­le­vai­suut­ta 30. elo­kuu­ta. Kool­la oli lä­he­tys­toi­mi­kun­tien ja lei­ri­työ­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ja sih­tee­rit, nuo­ri­so­työ­na­vus­ta­jia sekä leh­ti- ja opis­to­työn edus­ta­jia.

Alu­eel­li­sen yh­teis­työn ta­voit­tee­na on pa­ran­taa ja tii­vis­tää SRK:n si­dos­ryh­mien, muun mu­as­sa lä­he­tys­toi­mi­kun­tien, lei­ri­työ­ryh­mien ja leh­ti­a­vus­ta­jien yh­teis­toi­min­taa. Tar­koi­tuk­se­na on kar­sia pääl­lek­käi­siä toi­min­to­ja ja pa­ran­taa tie­don­kul­kua eri si­dos­ryh­mien sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n vä­lil­lä.

Tu­le­vai­suu­des­sa kaik­kien näi­den toi­mi­joi­den kes­ken ai­o­taan jär­jes­tää alu­eel­li­sia ko­koon­tu­mi­sia, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat yh­tei­sen toi­min­ta­ka­len­te­rin luo­mi­sen. Toi­vee­na on, et­tä yh­teis­toi­min­nan avul­la voi­daan niin ta­lou­del­li­sia kuin hen­ki­lö­re­surs­se­ja­kin suun­na­ta yhä pa­rem­min.

Tar­ve alu­eel­li­sen yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­seen on syn­ty­nyt työ­muo­to­jen toi­min­nan li­sään­ty­mi­sen myö­tä sekä su­vi­seu­ro­jen uu­den työ­voi­ma-alu­e­ja­on joh­dos­ta.

SRK:n joh­to­kun­ta ni­me­si vuo­si sit­ten työ­ryh­män poh­jus­ta­maan alu­eel­li­sen työn or­ga­ni­soi­tu­mis­ta. Jäm­sän ko­koon­tu­mi­ses­sa käy­tiin työ­ryh­män esit­tä­män luon­nok­sen poh­jal­ta lä­he­te­kes­kus­te­lua, jos­ta ryh­mä sai eväs­tys­tä jat­ko­työs­ken­te­lyyn.

Lue li­sää ai­hees­ta 3.9. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

OlliLohi