JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK jul­kai­see kol­me uut­ta kir­jaa sun­nun­tai­na – jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus lä­he­te­tään ne­tin kaut­ta

Uutiset
15.4.2021 12.45

Juttua muokattu:

18.4. 13:57
2021041813571820210415124500

Päi­vä­mies

Uu­sien tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus aloit­taa 18.–25. huh­ti­kuu­ta vie­tet­tä­vän SRK:n jul­kai­su­vii­kon.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­teen voi osal­lis­tua SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­van kaut­ta sun­nun­tai­na kel­lo 13. SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la jul­kis­taa tuol­loin uu­det tuot­teet. Vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä ker­too jul­kai­su­vii­kol­la voi­mas­sa ole­vis­ta tar­jouk­sis­ta.

Uu­tuuk­siin voi jo tu­tus­tua ei­len Päi­vä­mie­hen vä­lis­sä il­mes­ty­nees­tä jul­kai­su­ku­vas­tos­ta.

He­rät­te­le­viä nä­kö­kul­mia

Saa­ga-Ma­ria Vil­ja­nen on kir­joit­ta­nut nuor­ten­kir­jan Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa, jos­sa pää­hen­ki­lö ku­vaa elä­mään­sä us­kos­ta osat­to­man nä­kö­kul­mas­ta. Ka­ro­lii­na Pig­gin kir­joit­ta­ma ja Sirk­ku Sau­ko­no­jan ku­vit­ta­ma las­ten­kir­ja Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen ker­too lap­ses­ta, jol­la to­de­taan au­tis­mi­kir­jon häi­riö.

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­no­kir­ja Se­läs­sä au­rin­gon kat­se ku­vaa nuor­ten maa­il­maa, mut­ta kir­jas­ta voi am­men­taa voi­ma­va­ro­ja iäs­tä riip­pu­mat­ta omaan sen­het­ki­seen ti­lan­tee­seen­sa.

Täl­lä ker­taa ei jul­kais­ta ää­nit­tei­tä, kos­ka nii­tä ei ole voi­tu ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si teh­dä.

Pää­set mu­kaan lä­he­tyk­seen täs­tä.

Voit kat­soa lä­he­tyk­sen myös jäl­ki­kä­teen sekä lu­kea uu­ti­sen ti­lai­suu­des­ta en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies