JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK jul­kis­ti uu­sia tuot­tei­ta su­vi­seu­rois­sa

Uutiset
26.6.2015 11.45

Su­vi­seu­rois­sa pi­det­tiin ei­len tors­tai­na pe­rin­teen mu­kai­ses­ti jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus, jos­sa jul­kis­tet­tiin ja esi­tel­tiin vii­si uut­ta SRK:n tuo­tet­ta: kol­me kir­jaa ja kak­si ää­ni­tet­tä.

Kir­jo­ja mo­nen­lai­sil­le lu­ki­joil­le

SRK:n vuo­si­kir­jan Suu­rin on rak­kaus ovat toi­mit­ta­neet Han­na Aho, Pek­ka Ait­ta­kum­pu ja Pek­ka Kai­nua. Te­ok­sen tee­ma, rak­kaus, on ja­et­tu te­ok­ses­sa nel­jään osi­oon: En­sim­mäi­ses­sä pu­hu­taan rak­kau­den läh­tö­koh­das­ta, Ju­ma­lan rak­kau­des­ta Kris­tuk­ses­sa. Toi­ses­sa osi­os­sa kir­joi­te­taan us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta, joka syn­tyy Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. Kol­man­nes­sa osi­os­sa pu­hu­taan kris­til­li­ses­tä avi­o­lii­tos­ta, ja nel­jän­nes­sä ker­ro­taan SRK:n kuu­lu­mi­sia vii­me vuo­del­ta.

Ti­lai­suu­des­sa jul­kis­tet­tiin myös pie­nois­ro­maa­ni Kaa­lep­pi, joka on kir­joit­ta­jan­sa Mar­ja-Lii­sa Vä­hä­söy­rin­gin esi­kois­te­os. Kir­ja ker­too nuo­ren mie­hen aja­tuk­sis­ta ja ar­jes­ta. Kir­joit­ta­ja toi­voo, et­tä eri­tyi­ses­ti nuo­ret ai­kui­set lu­ki­si­vat kir­jaa ja voi­si­vat sa­mais­tua sen pää­hen­ki­löön.

Julkistamistilaisuus pidettiin suviseuroissa torstaina.

Julkistamistilaisuus pidettiin suviseuroissa torstaina.

Yk­si SRK:n jul­kai­su­jen koh­de­ryh­mis­tä on lap­set. Tänä vuon­na hei­tä var­ten jul­kis­tet­tiin Pet­ruk­sen su­vi­seu­rat, jos­sa on ker­to­mus Pet­ruk­sen su­vi­seu­ra­mat­kas­ta kum­mi­se­dän kans­sa sekä vä­ri­tys­ku­via ja teh­tä­viä. Te­ok­sen on kir­joit­ta­nut Kat­ri Iso­pah­ka­la ja ku­vit­ta­nut Vuok­ko Kraft.

ää­nit­teet vä­lit­tä­vät sa­naa mu­siik­ki­na ja pu­hee­na

Ti­lai­suu­des­sa jul­kis­tet­tiin myös kak­si uut­ta ää­ni­tet­tä.

Reis­jär­ven opis­ton 60-vuo­tis­juh­la­le­vy Sii­pei­si suo­jaan kuu­luu SRK:n opis­to­sar­jaan. Le­vyl­lä Su­san­na Pöyh­tä­rin joh­ta­ma opis­ton kuo­ro lau­laa en­ke­li­ai­hei­sia lau­lu­ja, jot­ka ker­to­vat Raa­ma­tun ajan en­ke­leis­tä sekä en­ke­leis­tä nyt ja ian­kaik­ki­suu­des­sa. Pro­jek­tin ve­tä­jien mu­kaan le­vyn tee­mak­si va­li­koi­tui en­ke­lit muun mu­as­sa sik­si, et­tä ne liit­ty­vät jo­kai­sen elä­mään.

Vii­des Vaa­san su­vi­seu­rois­sa jul­kis­tet­tu tuo­te on Tul­kaa mi­nun ty­kö­ni, vuo­den 1995 To­ho­lam­min su­vi­seu­rois­ta koos­tet­tu ää­ni­te. SRK jul­kai­see vuo­sit­tain koos­teen 20 vuo­den ta­kai­sis­ta su­vi­seu­ra­saar­nois­ta sekä va­li­koi­man ky­sei­sen vuo­den su­vi­seu­ra­saar­no­ja, ja tämä on yk­si niis­tä. ää­nit­teen on toi­mit­ta­nut Kat­ri Iso­pah­ka­la.

Näi­tä uu­sia sekä ai­em­min jul­kais­tu­ja tuot­tei­ta myy­dään nyt su­vi­seu­rois­sa SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­sä sekä SRK:n verk­ko­kau­pas­sa.

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­ta ja uu­sis­ta jul­kai­suis­ta voit lu­kea li­sää 8.7. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu