JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK jul­kis­ti vii­si uut­ta te­os­ta

Uutiset
29.6.2017 17.20

Po­rin Su­vi­seu­ro­jen jul­kai­su­ti­lai­suu­des­sa tors­tai­na 29. ke­sä­kuu­ta esi­tel­tiin vii­si uut­ta SRK:n jul­kai­sua: nel­jä kir­jaa ja yk­si ää­ni­te.

Uu­det te­ok­set jul­kis­ti SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen. Sep­pä­nen viit­ta­si pu­hees­saan us­kon­puh­dis­tuk­sen ja Suo­men juh­la­vuo­teen.

– Mie­les­tä­ni kaik­ki tä­nään su­vi­seu­rois­sa jul­kis­tet­ta­vat tuot­teet so­pi­vat mie­les­tä­ni hy­vin juh­la­vuo­te­na jul­kais­ta­vak­si. Kir­joi­tam­me ja jul­kai­sem­me kir­jo­ja, leh­tiä ja ää­nit­tei­tä evan­ke­liu­min työn edis­tä­mi­sek­si. Jul­kai­sum­me ker­to­vat elä­väs­tä us­kos­ta ja sen löy­tä­mi­ses­tä. Ne tu­ke­vat us­ko­ne­lä­mää ja vir­voit­ta­vat us­ko­am­me. Jul­kai­su­jem­me avul­la saam­me va­ro­ja lä­he­tys­työ­hön ja lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön, hän ker­toi.

Jul­kai­su­ti­lai­suu­des­sa jul­kis­tet­tiin yh­teen­sä nel­jä kir­jaa ja yk­si ää­ni­te.

Vuo­den 2017 vuo­si­kir­ja on ni­mel­tään Van­hurs­kas elää us­kos­ta. Ne­li­o­sai­sen te­ok­sen si­säl­tö liit­tyy ku­lu­van vuo­den kah­teen merk­ki­ta­pah­tu­maan: us­kon­puh­dis­tuk­sen 500-vuo­tis­juh­laan sekä Suo­men sa­ta­vuo­ti­seen it­se­näi­syy­teen. Li­säk­si teos luo ajan­koh­tai­sen kat­sauk­sen kris­til­li­syy­teem­me. Te­ok­sen ovat toi­mit­ta­neet Ari-Pek­ka Pa­lo­la ja Sirk­ka Leh­to.

Ol­li Lo­hen toi­mit­ta­ma Raa­ma­tun his­to­ri­as­ta ja sa­no­mas­ta ker­to­va teos Se sana sei­soo vah­va­na avaa Raa­ma­tun kir­jo­jen ta­pah­tu­mia ja ky­sy­myk­siä. Teos kat­taa Raa­ma­tun pe­las­tus­his­to­ri­al­li­sen ko­ko­nai­suu­den, ja kir­joi­tuk­set ovat kuu­den eri te­o­lo­gin kir­joit­ta­mia.

Ra­kas­tat­ko mi­nua?, kir­ja mur­ro­si­käi­sen van­hem­mal­le, on Elä­män­po­lul­la-sar­jan 17. osa. Pir­jo ja Ur­po Luok­ka­lan toi­mit­ta­ma teos tar­jo­aa tu­kea ja tois­ten van­hem­pien aja­tuk­sia mur­ro­si­käi­sen van­hem­muu­des­ta.

Ul­la Saa­ri­sen ja ku­vit­ta­ja Sil­ja-Ma­ria Wi­her­saa­ren yh­teis­työ­nä syn­ty­nyt Päi­vän ret­ki -las­ten­ru­no­el­ma pie­nen lap­sen päi­väs­tä on elä­väs­ti ku­vi­tet­tu ja ru­noil­tu teos. Kir­ja on help­po-ja no­pe­a­lu­kui­nen, jota lu­ke­vat niin ty­töt kuin po­jat­kin.

Suo­mi su­loi­sin on en­ti­sis­tä Jäm­sän opis­to­lai­sis­ta koo­tun kuo­ron te­ke­mä ää­ni­te, joka si­säl­tää maa­kun­ta­lau­lu­ja ja Suo­men luon­nos­ta ker­to­via kan­san­lau­lu­ja. Levy on kuo­ron kun­ni­a­no­soi­tus 100-vuo­ti­aal­le it­se­näi­sel­le Suo­men maal­le.

Jul­kai­su­ja voi os­taa Su­vi­seu­ro­jen jul­kai­su­myy­mä­läs­tä sekä SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä, verk­ko­kau­pas­ta sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­myyn­ti­pis­teis­tä.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys