JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­ta käyn­nis­tyy

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
30.3.2017 8.19

Juttua muokattu:

1.1. 11:12
2020010111125620170330081900

SRK on pe­rus­ta­nut hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nan (HAT). Se suun­nit­te­lee ja koor­di­noi ta­lou­del­lis­ta apua koh­de­mai­hin, jois­sa SRK te­kee lä­he­tys­työ­tä. Va­rain­han­kin­ta pe­rus­tuu yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den ja yh­tei­sö­jen lah­joi­tuk­siin. Va­roil­la au­te­taan ih­mi­siä vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. En­si vai­hees­sa toi­min­ta aloi­te­taan Ke­ni­as­sa vuo­den 2017 ai­ka­na. Seu­raa­va­na vuon­na toi­min­taa on tar­koi­tus laa­jen­taa Gam­bi­aan ja Se­ne­ga­liin.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa ovat saa­neet seu­ra­pyyn­tö­jä Af­ri­kas­ta ja Ete­lä-Ame­ri­kas­ta ja lä­het­tä­neet pu­hu­jia lä­he­tys­mat­koil­le sin­ne jo usei­den vuo­sien ajan. Lä­he­tys­mat­koil­la on nous­sut esil­le hu­ma­ni­taa­ri­sen avun tar­ve. Ih­mi­sil­lä saat­taa ol­la puu­tet­ta esi­mer­kik­si puh­taas­ta ve­des­tä, ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­dos­ta, lääk­keis­tä ja pe­rus­kou­lu­tuk­ses­ta.

Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­ta

Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun or­ga­ni­soi­mi­sek­si SRK ni­me­si ke­säl­lä 2016 toi­mi­kun­nan, jos­ta käy­te­tään ly­hen­net­tä HAT (hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­ta). Toi­mi­kun­nan jä­se­net ni­me­tään kol­mek­si vuo­dek­si ker­ral­laan. Toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na on Pek­ka Si­pi­lä Iis­tä. Jä­se­ni­nä ovat Heli Jo­ke­lai­nen Yli­vies­kas­ta, Ai­mo Kos­ke­lo Hol­lo­las­ta, Mau­no Ku­run­lah­ti Kem­pe­lees­tä, Mar­ja-Lee­na La­mi­di Kuo­pi­os­ta sekä Ka­le­vi Nie­mi­kor­pi Hol­lo­las­ta. Toi­mi­kun­nan sih­tee­ri­nä toi­mii SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Alan­ko.

Toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on suun­ni­tel­la, koor­di­noi­da ja to­teut­taa Suo­mes­sa ta­pah­tu­vaa va­rain­ke­ruu­ta sekä ta­lou­del­li­sen avun toi­mit­ta­mis­ta nii­hin koh­de­mai­hin, jois­sa SRK te­kee lä­he­tys­työ­tä. Teh­tä­vä­nä on li­säk­si tuo­da tie­toi­suut­ta ul­ko­lä­he­tys­työs­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le. Kun lä­hes­ty­tään rau­ha­nyh­dis­tyk­siä, tär­keim­pä­nä tuo­daan esil­le lä­he­tys­työ, jos­sa kes­kei­sin teh­tä­vä on evan­ke­liu­min sa­no­man ju­lis­ta­mi­nen ja le­vit­tä­mi­nen. Hu­ma­ni­taa­ri­nen avus­tus­toi­min­ta on lä­he­tys­työn taus­tal­la teh­tä­vää hil­jais­ta di­a­ko­ni­a­toi­min­taa.

Poh­jois-Ame­ri­kan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set ovat jo use­an vuo­den ajan teh­neet kan­sain­vä­lis­tä di­a­ko­ni­a­työ­tä. Hei­dän kes­kus­jär­jes­tön­sä LLC on pe­rus­ta­nut vuon­na 2001 oman toi­mi­kun­nan vas­taa­maan hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mit­ta­mi­ses­ta To­goon ja myö­hem­min myös Gha­naan ja Ecu­a­do­riin.

Pai­kal­li­set toi­mi­kun­nat avai­na­se­mas­sa

SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­nen avus­tus­toi­min­ta pe­rus­tuu Raa­ma­tus­ta ja us­kos­ta kum­pu­a­vaan lä­him­mäi­sen­rak­kau­teen. Toi­min­nas­sa kun­ni­oi­te­taan pai­kal­li­sia pe­rin­tei­tä. Ta­lou­del­li­sen avus­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on tu­kea pai­kal­lis­ten toi­mi­kun­tien di­a­ko­ni­a­työ­tä. Näin he voi­vat ke­hit­tää omaa toi­min­taan­sa.

Avun pe­ril­le­me­nos­sa ja oi­ke­as­sa koh­den­ta­mi­ses­sa pai­kal­lis­ten toi­mi­kun­tien roo­li on avai­na­se­mas­sa. Ke­ni­as­sa toi­mii kak­si us­ko­vais­ten pe­rus­ta­maa yh­dis­tys­tä. Nämä yh­dis­tyk­set pe­rus­ta­vat pai­kal­li­set hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nat eli di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nat. Pai­kal­li­nen toi­mi­kun­ta tun­tee pai­kal­li­set olo­suh­teet ja yk­si­löl­li­set tar­peet.

Ta­lou­del­li­sen avun mää­rä mi­toi­te­taan si­ten, et­tä se aut­taa ih­mi­siä sel­vi­ä­mään vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Apu on tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti on­gel­ma- ja krii­si­ti­lan­teis­ta joh­tu­vien ku­lu­jen peit­tä­mi­seen sekä las­ten kou­lun­käyn­nin mah­dol­lis­ta­mi­seen.

Ke­räys­va­ro­jen koh­den­ta­mi­nen

SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen toi­min­nan va­rain­han­kin­ta pe­rus­tuu yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den ja yh­tei­sö­jen lah­joi­tuk­siin. Va­ro­ja ei ke­rä­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä, ei­kä toi­min­taan myös­kään käy­te­tä SRK:n bud­jet­ti­va­ro­ja.

SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­ta­mal­li var­mis­taa sen, et­tä apu me­nee sitä eni­ten tar­vit­se­vil­le. Hu­ma­ni­taa­ri­seen apuun suun­na­tut lah­joi­tuk­set käy­te­tään vain tä­hän tar­koi­tuk­seen. Lä­he­tys­työ­hön ja pai­kal­li­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen lah­joi­tet­tu­ja va­ro­ja ei käy­te­tä hu­ma­ni­taa­ri­seen apuun.

Asi­aa esi­tel­lään tu­le­va­na ke­sä­nä Su­vi­seu­rois­sa omas­sa in­fo­pis­tees­sä.

MI­TEN VOI OSAL­LIS­TUA SRK:N Lä­HE­TYS­TYöN JA HU­MA­NI­TAA­RI­SEN AVUN TOI­MIN­TAAN?

- Voit ol­la tu­ke­mas­sa SRK:n lä­he­tys­työ­tä os­ta­mal­la SRK:n jul­kai­su­ja tai an­ta­mal­la lah­joi­tuk­sen.

- Ra­ha­lah­joi­tuk­sel­la voit osal­lis­tua lä­he­tys­mat­ko­jen ja koh­de­maan pai­kal­li­sen toi­min­nan tu­ke­mi­seen sekä hu­ma­ni­taa­ri­sen avun an­ta­mi­seen lä­he­tys­työn koh­de­mai­hin Af­ri­kas­sa ja Ete­lä-Ame­ri­kas­sa.

- Ra­ha­lah­joi­tuk­sen voit an­taa SRK:n ti­lil­le FI93 5741 4060 9044 92. Vii­te­nu­me­rol­la voit va­li­ta lah­joi­tuk­se­si koh­teen:

2079 = lä­he­tys­mat­kat ja pai­kal­li­sen toi­min­nan tuki

2053 = hu­ma­ni­taa­ri­nen apu

- Rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le toi­mi­te­taan lä­he­tys­työn esit­tei­tä, jois­ta löy­tyy tie­dot lah­joit­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

- Ke­räys­lu­pa RA/2017/230, voi­mas­sa 2.3.2017–31.12.2018 koko Suo­mes­sa Ah­ve­nan­maa­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta, myön­tä­nyt Po­lii­si­hal­li­tus 2.3.2017. Ke­räys­va­rat käy­te­tään vuo­sien 2017–2018 ai­ka­na lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön sekä lä­he­tys­työ­hön ja di­a­ko­ni­siin avus­tuk­siin eri­tyi­ses­ti Af­rik­kaan.

Teks­ti ja ku­vat: HAT-SRK

Voit lu­kea SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­nas­ta li­sää 29.3.2017 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys