JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n kertomusten kirjoituskilpailu ratkesi – palkituissa teksteissä kuului aito nuorten ääni

Uutiset
23.11.2023 11.10

Juttua muokattu:

23.11. 13:08
2023112313080820231123111000
Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Sirkka Lehto

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Heini Kanniainen (vas.), Pihla Nikula ja Niina Nauha kertoivat, että kirjoittaminen on osa heidän elämäänsä.

Sirkka Lehto

Sirk­ka Leh­to

Päi­vä­mies

SRK:n jär­jes­tä­män ker­to­mus­ten kir­joi­tus­kil­pai­lun pal­kit­se­mis­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin SRK:n toi­mis­tol­la 21. mar­ras­kuu­ta. Kil­pai­lun ta­voit­tee­na oli löy­tää ker­to­muk­sia, joi­den en­si­si­jai­se­na koh­de­ryh­mä­nä ovat 13–16-vuo­ti­aat, eli ylä­kou­lui­käi­set nuo­ret. Pal­ki­tut ker­to­muk­set kä­sit­te­li­vät ki­pei­tä­kin ai­hei­ta unoh­ta­mat­ta kui­ten­kaan Ju­ma­lan huo­len­pi­toa.

– Kil­pai­lu­ja on jär­jes­tet­ty 40 vuo­den ai­ka­na noin 20 ker­taa. Ker­to­mus­kil­pai­lu oli toi­nen la­jis­saan, ker­toi SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la.

Kil­pai­lun tuo­tok­sis­ta on tar­koi­tus teh­dä kir­ja, mut­ta se kai­paa li­sää teks­te­jä.

– Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti jat­ka­maan kir­joit­ta­mis­ta, Pa­lo­la hy­myi­li pal­ki­tuil­le.

Luot­ta­mus Ju­ma­laan nä­kyy

Toi­mi­tus­neu­vos­ton jä­sen ja pal­kin­to­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jari Kup­sa­la jul­kis­ti voit­ta­jat ja taus­toit­ti kil­pai­lua.

– Ker­to­mus­ten toi­vot­tiin ole­van us­koa tu­ke­via, ai­to­ja ja tuo­rei­ta ku­vauk­sia nuor­ten elä­män­pii­ris­tä.

Kup­sa­la ker­toi, et­tä mää­rä­ai­kaan men­nes­sä kil­pai­luun saa­tiin kaik­ki­aan 35 osal­lis­tu­jaa, jois­ta esi­kar­sin­nan jäl­keen pal­kin­to­lau­ta­kun­nan ar­vi­oin­tiin pää­tyi 17 ker­to­mus­ta kym­me­nel­tä eri kir­joit­ta­jal­ta.

– Kir­joi­tuk­sis­sa kä­si­tel­tiin pal­jon yk­si­näi­syyt­tä, ul­ko­puo­li­suu­den ko­ke­mus­ta, suo­ri­tus- ja ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta sekä epä­var­muut­ta ja us­kon ra­ja­pin­nal­la ole­mis­ta. Ny­ky­a­jan kuo­hun­ta ja me­di­an pai­ne nä­kyi­vät teks­teis­sä.

– Us­kos­ta nou­se­va luot­ta­mus Ju­ma­lan huo­len­pi­toon nä­kyi kui­ten­kin. Täs­sä mie­les­sä ker­to­muk­set to­teut­ti­vat tär­ke­ää teh­tä­vää Ju­ma­lan sa­nan va­los­ta, joka oh­jaa oi­ke­aan suun­taan, Kup­sa­la iloit­si.

Pal­kin­to­lau­ta­kun­taan kuu­lui­vat Kup­sa­lan li­säk­si An­ni­ka Hint­sa­la, Nii­lo Ke­rä­nen, Sis­ko Yli­mar­ti­mo ja An­na Il­li­kai­nen.

Nuo­ruus il­me­nee us­kot­ta­vas­ti

Ensim­mäi­sek­si si­joit­tui kuo­pi­o­lai­nen 17-vuo­ti­as Hei­ni Kan­ni­ai­nen ker­to­muk­sel­laan ”On­ko sul­la kaik­ki ihan hy­vin?”

– Ase­tel­ma on eri­lai­nen ja kiin­nos­ta­va. Ta­pah­tu­mat läh­te­vät liik­keel­le nuor­ten il­lan vie­tos­ta, joka on vaa­ras­sa ajau­tua vää­ril­le uril­le. Vies­tit­te­ly nuor­ten kes­ken on ai­toa ja us­kot­ta­vaa ny­ky­ai­kaa, ja us­kon ky­sy­myk­set ovat luon­te­vas­ti esil­lä. Yl­lät­tä­vät kään­teet pi­ti­vät lu­ki­jan ot­tees­saan. Ker­to­muk­sel­la oli tur­val­li­nen, us­koa tu­ke­va lop­pu, pe­rus­te­li Kup­sa­la va­lin­taa.

– Ha­lu­sin ker­to­muk­sel­la muis­tut­taa, kuin­ka tär­kei­tä us­ko­vai­set ys­tä­vät ovat. Ja sitä, kuin­ka tär­keä on pi­tää omis­ta ar­vois­ta ja va­lin­nois­ta kyn­sin ja ham­pain kiin­ni, vaik­ka muut te­ke­vät toi­sin, Kan­ni­ai­nen to­te­si.

Toi­nen pal­kin­to meni Vuo­kat­tiin 17-vuo­ti­aal­le Pih­la Ni­ku­lal­le ker­to­muk­sel­laan ”Pie­nes­tä kiin­ni”.

– Ta­ri­nois­sa käy usein hy­vin, mut­ta oi­ke­as­sa elä­mäs­sä ei vält­tä­mät­tä. Ha­lu­sin tuo­da täl­lä ker­to­muk­sel­la sitä aja­tus­ta, et­tä elä­mä ei ole täy­del­lis­tä ja pie­net on­nen­het­ket aut­taa py­sy­mään elä­mäs­sä kiin­ni. Se riit­tää, to­te­si Ni­ku­la.

– Ker­to­muk­sen tee­ma­na on us­ko­vai­sen aran ja ujon po­jan yk­si­näi­syys. Ker­to­mus on kau­niis­ti ja us­kot­ta­vas­ti ker­rot­tu. Nuor­ten kie­li is­tuu hy­vin teks­tiin, ja teks­tis­sä on hy­vää kau­no­kir­jal­lis­ta otet­ta. Us­kon nä­kö­kul­ma lo­mit­tuu hy­vin ja hie­no­va­rai­ses­ti ker­to­muk­sen ta­pah­tu­miin, Kup­sa­la to­te­si.

Tär­ke­ät tee­mat ovat esil­lä

Kol­man­neksi si­joit­tui pie­hin­ki­läi­nen 16-vuo­ti­as Nii­na Nau­ha ker­to­muk­sel­laan ”Rau­ha”.

– Nuo­ren epä­var­muus tu­le­vai­suu­des­ta, omien voi­mien riit­tä­mi­nen ja ys­tä­vien tuen mer­ki­tys tu­le­vat esil­le luon­te­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä. Pää­hen­ki­lö poh­tii, kuin­ka luot­taa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon ajas­sa, jos­sa ko­ros­te­taan omien va­lin­to­jen ja pon­nis­te­lun mer­ki­tys­tä. Ryt­mi on rau­hal­li­nen ja si­säl­tö tur­val­li­nen, Kup­sa­la ker­toi pe­rus­te­luis­ta.

– Kir­joi­tin teks­tin ysi­luok­ka­lai­se­na, jol­loin kou­lus­sa tuo­tiin koko ajan esil­le, et­tä pi­tää teh­dä tu­le­vai­suut­ta var­ten pää­tök­siä. Mi­nul­la on help­po jä­sen­tää aja­tuk­sia kir­joit­ta­mal­la, niin­pä kir­joi­tin niis­tä, Nau­ha to­te­si.

Tun­nus­tus­pal­kin­not sai­vat vie­lä Mil­ja Lei­no­nen Ou­lus­ta ja ra­nu­a­lai­nen Ii­ta Sa­ra­jär­vi.

– Nä­mä­kin ovat tai­ta­vien kir­joit­ta­jien teks­te­jä, jois­sa kä­si­tel­lään nuor­ten us­ko­ne­lä­män kan­nal­ta tär­kei­tä tee­mo­ja ku­ten ma­sen­nus­ta, sek­su­aa­li-iden­ti­teet­tiä, ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta, yk­si­näi­syyt­tä ja ys­tä­vyyt­tä, Kup­sa­la to­te­si.

5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys