JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n rip­pi­kou­lu­työ sai pa­pin

Uutiset
11.6.2021 9.40

Juttua muokattu:

11.6. 09:40
2021061109402520210611094000
Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Johanna Hytönen

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Janakkalalainen Seppo Ahvenjärvi vaihtoi tutkijan alan papin tehtäviin.

Johanna Hytönen

Eli­na Ki­vi­nie­mi

Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa jär­jes­tet­tiin juh­la­mes­su hel­lun­tai­na 23. tou­ko­kuu­ta, kun siel­lä vie­tet­tiin seit­se­män pa­pin ja yh­den di­a­ko­nin vih­ki­äis­juh­laa. Yk­si vi­hit­tä­vis­tä pa­peis­ta oli ja­nak­ka­la­lai­nen Sep­po Ah­ven­jär­vi.

Tam­pe­reen tuo­mi­o­ka­pi­tu­li oi­keut­ti Ah­ven­jär­ven toi­mi­maan pap­pi­na Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry:n pal­ve­luk­ses­sa ja mää­rä­si pal­ve­le­maan Haus­jär­ven seu­ra­kun­taa erik­seen so­vi­tul­la ta­val­la.

Elä­mä on Ju­ma­lan kä­sis­sä

Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­sa eri­kois­tut­ki­jan työ­tä te­ke­vä Sep­po Ah­ven­jär­vi miet­ti 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la työ­tään ja kut­su­mus­taan. Pa­pin työ ja ih­mis­lä­hei­nen pal­ve­lu kut­sui­vat. Hän ky­se­li it­sel­tään ja lä­hei­sil­tään: ”Oli­si­ko mi­nus­ta pa­pik­si?” Ah­ven­jär­veä roh­kais­tiin ha­ke­maan te­o­lo­gi­seen tie­de­kun­taan, ja 2010 ovi opis­ke­luun avau­tui.

– Kak­si vuot­ta opis­ke­lu oli in­ten­sii­vis­tä, jon­ka jäl­keen työn­te­ko ja opis­ke­lu vuo­rot­te­li­vat li­mit­täin.

Oli ai­ka, jol­loin opis­ke­lu oli tau­ol­la puo­li­tois­ta vuot­ta. Sep­po Ah­ven­jär­ven mie­les­sä kävi, oli­ko Tai­vaan Isän tar­koi­tus, et­tä opis­ke­lu ei tule pää­tök­seen lain­kaan.

Tai­vaan Isäl­lä on kai­kel­le ai­kan­sa. Ah­ven­jär­ven per­hees­sä ko­et­tiin suur­ta Ju­ma­lan siu­naus­ta, kun per­hee­seen syn­tyi kuo­pus Sel­ja koko per­heen ilok­si ja sil­mä­te­räk­si.

– Koko per­heen tu­el­la ja yh­teen­so­vi­te­tuil­la rat­kai­suil­la opis­ke­lul­le tuli ti­laa ja ai­kaa. Jäin van­hem­pain­lo­mal­le hoi­ta­maan pik­ku­tyt­töä. Kun Vir­pi tuli töis­tä ko­tiin, aloin lu­kea tent­ti­kir­jo­ja.

Joh­da­tus on pu­hu­tel­lut

Opin­not val­mis­tui­vat syk­syl­lä 2019, ja Ah­ven­jär­ves­tä tuli te­o­lo­gi­an mais­te­ri. Ju­ma­lan ih­meel­li­nen joh­da­tus kaik­kien vai­hei­den jäl­keen on vä­ke­väs­ti pu­hu­tel­lut Sep­po Ah­ven­jär­veä.

– Tai­vaan Isä on päi­vän näh­nyt ja mää­rän­nyt, mil­loin olen tul­lut kut­su­tuk­si pa­pin työ­hön, hän to­te­aa.

Sep­po Ah­ven­jär­vi sa­noo nöy­räs­ti, et­tä ha­lu­aa pal­vel­la Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa ja eri kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa niil­lä lah­joil­la ja re­surs­seil­la, mitä Tai­vaan Isä on hä­nel­le an­ta­nut ja suo­nut.

– Sitä olen Isäl­tä ru­koil­lut, et­tä en tur­me­li­si elä­vää seu­ra­kun­taa, vaan osai­sin se­lit­tää Ju­ma­lan sa­naa niin, mitä Pyhä Hen­ki il­moit­taa ja mitä Tai­vaan Isäl­lä on kuu­li­joil­leen an­net­ta­vaa, hän jat­kaa.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies