JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n ta­lous sel­vi­si poik­keuk­sel­li­ses­ta vuo­des­ta hy­vin

Uutiset
21.4.2021 6.00

Juttua muokattu:

14.4. 13:03
2021041413034720210421060000

Au­ne­ma­ria Yli­ta­lo

Päi­vä­mies

SRK:n ti­li­kau­si 2020 oli hie­man yli­jää­mäi­nen. Tu­lot las­ki­vat, mut­ta niin kävi myös ku­luil­le.

– Tai­vaan Isä siu­na­si päät­ty­neen vuo­den myös ta­lou­del­li­ses­ti ja ava­si us­ko­vai­sil­le rak­kau­den miel­tä tär­ke­än työn te­ke­mi­seen ja tu­ke­mi­seen, to­te­aa SRK:n ta­lous­pääl­lik­kö Ilk­ka Tah­ko­la.

Ta­lou­den puo­les­ta kaik­kia työ­muo­to­ja, ku­ten lä­he­tys­työ­tä ja lei­ri­toi­min­taa, oli­si voi­tu pyö­rit­tää, mut­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­set es­ti­vät nor­maa­lin toi­min­nan.

Lah­joi­tuk­set ja verk­ko­kaup­pa aut­toi­vat

Su­vi­seu­ro­jen siir­ty­mi­nen net­tiin ja ra­di­oon vä­hen­si tu­lo­ja. Lä­he­tys­ten jär­jes­tä­mi­nen taas kas­vat­ti ku­lu­ja jon­kin ver­ran. Toi­saal­ta run­saat lah­joi­tus­tuo­tot paik­ka­si­vat Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta ai­heu­tu­nei­ta kus­tan­nuk­sia.

– Yk­sit­täi­set kris­ti­tyt ha­lu­si­vat tu­kea toi­min­taam­me, ja pie­nis­tä­kin sum­mis­ta kas­voi suu­ri vir­ta. Täs­tä olem­me eri­tyi­sen kii­tol­li­sia, Tah­ko­la pai­not­taa.

Jul­kai­su­jen myyn­nis­tä saa­ta­vat tuo­tot las­ki­vat hie­man edel­lis­vuo­des­ta, kos­ka os­tok­sia ei voi­nut teh­dä suu­ris­sa seu­rois­sa tai rau­ha­nyh­dis­tys­ten ti­lai­suuk­sis­sa. Toi­saal­ta tu­han­net asi­ak­kaat löy­si­vät SRK:n verk­ko­kaup­paan, jo­ten jul­kai­su­jen myyn­nis­sä pääs­tiin koh­tuul­li­sen lä­hel­le ai­em­pien vuo­sien ta­soa.

– Verk­ko­kau­pas­tam­me on hyvä ti­la­ta tuot­tei­ta myös jat­kos­sa, kan­nus­taa Tah­ko­la toi­veik­kaa­na.

Toi­min­ta hil­jen­tyi, in­ves­toin­nit ei­vät

Eni­ten ra­joi­tuk­set vai­kut­ti­vat lei­ri­toi­min­taan, joka oli var­sin kat­ko­nais­ta. Lei­ri­mak­suis­ta saa­ta­vat tu­lot las­ki­vat­kin lä­hes 40 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta. Tah­ko­lan mu­kaan myös tu­ki­a­lu­e­lah­joi­tuk­set jäi­vät hie­man pie­nem­mik­si, sil­lä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä oli ra­joi­tus­ten vuok­si vai­keuk­sia va­rain­ke­ruus­sa.

Hen­ki­lös­tö­ku­lut pie­ne­ni­vät lei­ri­kes­kus­hen­ki­lö­kun­nan lo­mau­tus­ten vuok­si. Sääs­tö­jä syn­tyi myös sii­tä, et­tä lei­re­jä oli vä­hem­män. Lei­rien li­säk­si SRK jou­tui pe­ru­maan fyy­si­set lä­he­tys­mat­kat ul­ko­mail­le, mikä vä­hen­si ku­lu­ja.

Suu­rim­mat in­ves­toin­nit liit­tyi­vät Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kus­hank­kee­seen ja Kuu­le-so­vel­luk­seen. In­ves­toin­nit kui­ten­kin mak­sa­vat it­sen­sä ta­kai­sin.

– Kuu­le on jo saa­nut hy­vän vas­taa­no­ton. Koko jul­kai­su­toi­min­nan kan­nat­ta­vuus pa­ran­tuu ja ra­haa voi­daan käyt­tää myös mui­hin tär­kei­siin työ­muo­toi­hin, Tah­ko­la sum­maa.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies