JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n tiedote 2.12.2021: Viranomaisvastaus koskien rauhanyhdistysten järjestämiä seuratilaisuuksia

Uutiset
2.12.2021 14.35

Juttua muokattu:

2.12. 14:38
2021120214382820211202143500

SRK on saa­nut vii­me viik­koi­na run­saas­ti yh­tey­de­not­to­ja kos­kien seu­ra­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä muut­tu­vas­sa ko­ro­na­ti­lan­tees­sa.

Epä­sel­vä ti­lan­ne on joh­tu­nut osak­si sii­tä, et­tä eri puo­lel­la Suo­mea alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tois­sa (AVI) tai kun­nis­sa on ol­lut toi­sis­taan poik­ke­a­vaa tul­kin­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n mu­kais­ten ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten so­vel­ta­mi­ses­ta rau­ha­nyh­dis­tys­ten seu­ra­ti­lai­suuk­siin. Ky­sy­myk­siä on he­rät­tä­nyt muun ohel­la ko­ro­na­pas­sin käyt­töön ot­ta­mi­sen mah­dol­li­suus.

SRK kat­soi tar­peel­li­sek­si ky­syä alu­e­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta, on­ko asi­as­sa mah­dol­li­suus saa­da val­ta­kun­nal­li­ses­ti so­vel­let­ta­vis­sa ole­va lin­jaus. Epi­de­mi­an le­vi­tes­sä on rau­ha­nyh­dis­tys­ten pyr­ki­myk­se­nä toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja seu­ra­vie­rai­den ter­veys­tur­val­li­suut­ta en­si­si­jai­ses­ti sil­mäl­lä pi­tä­en. Lain­sää­dän­tö ja vi­ra­no­mais­ten oh­jeet ovat läh­tö­koh­ta ja tär­keä tuki yh­dis­tys­ten toi­min­nan jär­jes­tä­mi­sel­le. SRK tai rau­ha­nyh­dis­tyk­set ei­vät voi omil­la lin­jauk­sil­laan poi­ke­ta lais­ta tai vi­ra­no­mais­mää­räyk­sis­tä. Ne mah­dol­lis­ta­vat toi­min­nan jat­ku­mi­sen tar­tun­ta­tau­din le­vi­ä­mi­sen ris­keis­tä ja ko­koon­tu­mi­sen ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta.

SRK sai pyy­tä­män­sä vas­tauk­sen alu­e­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta 1.12.2021 (al­la).

”Ko­koon­nuim­me tä­nään alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to­jen val­ta­kun­nal­li­seen tar­tun­ta­tau­ti­lain mää­räys­ten laa­ti­ja­ryh­mään, jos­sa esil­lä ky­sy­mys Rau­ha­nyh­dis­tys ry:n ko­ro­na­pas­sin käy­tös­tä us­kon­non har­joit­ta­mis­ta kos­ke­vis­sa ti­lai­suuk­sis­sa. Ky­sy­mys on esi­tet­ty use­al­ta eri ta­hol­ta.

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to­jen tai kun­nan an­ta­mat tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n mu­kai­set ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kos­ke­vat ra­joi­tus­pää­tök­ses­sä mää­ri­tel­ty­jä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to­jen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ta kos­ke­vat mää­räyk­set ei­vät kos­ke us­kon­nol­lis­ten yh­dys­kun­tien jär­jes­tä­mää jul­kis­ta us­kon­non­har­joit­ta­mis­ta. Tämä poik­keus ei kos­ke us­kon­nol­li­sik­si yh­dys­kun­nik­si re­kis­te­röi­mät­tö­miä us­kon­nol­li­sia yh­tei­sö­jä ja yh­dis­tyk­siä. Rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat edel­lä mai­nit­tu­ja us­kon­nol­li­sek­si yh­tei­sök­si re­kis­te­röi­mät­tö­miä yh­dis­tyk­siä.

Pää­dyim­me lin­jauk­seen, jon­ka mu­kaan alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to­jen mää­rää­mät ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kos­ke­vat Rau­ha­nyh­dis­tys ry:n us­kon­non har­joit­ta­mis­ta kos­ke­via ti­lai­suuk­sia, ku­ten har­taus­seu­ra­ti­lai­suuk­sia. Toi­min­nan­har­joit­ta­ja voi ot­taa ko­ro­na­pas­sin käyt­töön vaih­to­eh­to­na voi­mas­sa ole­vil­le alu­eel­li­sil­le ko­ro­na­ra­joi­tuk­sil­le, jol­loin pas­si mah­dol­lis­taa si­sään­pää­syn ti­lai­suuk­siin ja ta­pah­tu­miin.”

Pai­kal­lis­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten teh­tä­vä on so­vel­taa vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia oh­jei­ta seu­ra­toi­min­taa jär­jes­tä­es­sään.

Seu­ra­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen ja nii­den ko­ke­mi­nen tur­val­li­sek­si on tär­ke­ää meil­le kai­kil­le.

Lain­sää­tä­jä on ko­ro­na­pas­sin käyt­töö­no­tos­ta sää­tä­es­sään kat­so­nut, et­tä pas­sin käyt­tö mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen ko­koon­tu­mi­sen epi­de­mi­an le­vi­ä­mis­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta. Sää­tä­mi­sen yh­tey­des­sä on kan­net­tu vas­tuu­ta kaik­kien eduis­ta ja oi­keuk­sis­ta, sekä ro­ko­tet­tu­jen et­tä ro­kot­ta­mat­to­mien.

SRK:n lei­ri­työs­sä so­vel­le­taan ko­ro­na­pas­sin käyt­töä kos­ke­vaa vi­ra­no­mai­soh­jeis­tus­ta. Rau­ha­nyh­dis­tyk­siä roh­kais­taan jat­ka­maan lap­si- ja nuo­ri­so­työ­tä mah­dol­li­suuk­sien puit­teis­sa. Poik­keu­sai­ka­na myös lap­sil­le ja nuo­ril­le on tar­peen, et­tä yh­teys sa­ma­ni­käi­siin us­ko­vai­siin ja ko­ti­sii­o­nin toi­min­taan voi­daan säi­lyt­tää.

Poik­keuk­sel­li­set olo­suh­teet ko­et­te­le­vat mei­tä kaik­kia. Ajan myö­tä saa­tam­me tun­tea vä­sy­mys­tä ta­val­lis­ta elä­mää vai­keut­ta­vien ra­joi­tus­ten, epä­var­muu­den tuo­man pe­lon ja eri­lais­ten nä­ke­mys­ten tuo­mien ris­ti­rii­tai­suuk­sien täh­den. Kaik­ki­tie­tä­vä Ju­ma­la sal­lii vii­sau­des­saan meil­le yh­tei­siä ko­et­te­le­mus­ten ai­ko­ja.

Ra­joi­tus­toi­met saat­ta­vat tun­tua vai­keil­ta hy­väk­syä. Ne ei­vät kui­ten­kaan ra­joi­ta us­kon tuo­maa tur­vaa, sy­dä­men va­paut­ta ja us­ko­mi­sen iloa. Edel­leen on mah­dol­li­suus jär­jes­tää seu­ro­ja, jois­sa saar­na­taan Ju­ma­lan sa­naa. Kuu­le­mi­seen on mah­dol­li­suus sekä pai­kan pääl­lä osal­lis­tu­en ja et­tä etäyh­teyk­sin.

Nii­tä toi­men­pi­tei­tä, joi­ta val­lit­se­va pan­de­mia meil­tä edel­lyt­tää ei ole syy­tä hen­gel­lis­tää. Ky­sy­mys on toi­min­tam­me so­peut­ta­mi­ses­ta val­lit­se­viin olo­suh­tei­siin. Saam­me luot­taa sii­hen, et­tä vai­ke­a­na­kin ai­ka­na elä­mäm­me on Tai­vaan Isän tur­val­li­sis­sa kä­sis­sä. Ru­kouk­sen mie­li on tar­peen meil­le jo­kai­sel­le.

SRK:n työ­va­li­o­kun­ta

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys