JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​SRK:n tie­do­tus­ti­lai­suus: Avi­o­lii­ton mer­ki­tys­tä on tar­peen vaa­lia

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
26.6.2014 16.41

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123432620140626164100

Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­sa jär­jes­tet­tiin tä­nään SRK:n tie­do­tus­ti­lai­suus, jos­sa kä­si­tel­tiin us­kon­non­va­paut­ta, nai­sen ase­maa van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa sekä kris­til­lis­tä avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä. Ti­lai­suus ko­ko­si kol­mi­sen­kym­men­tä me­di­an edus­ta­jaa.

Ti­lai­suu­den ava­si ja pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi SRK:n joh­to­kun­nan en­sim­mäi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la. Pu­heen­vuo­ro­ja kuul­tiin kol­me: vie­lä muu­ta­man päi­vän SRK:n pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Ola­vi Voit­to­nen pu­hui us­kon­non­va­pau­des­ta, psyko- ja per­he­te­ra­peut­ti Ai­no Kan­ni­ai­nen nai­sen ase­mas­ta ja ag­ro­lo­gi Jo­han­nes Lep­pä­nen kris­til­li­ses­tä avi­o­lii­tos­ta.

Voit­to­nen to­te­si, et­tä val­ti­on teh­tä­vä­nä on tur­va­ta us­kon­non­va­paus ja luo­da edel­ly­tyk­set sen to­teut­ta­mi­seen.

– On tär­ke­ää, et­tä kris­ti­tyil­lä – myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sil­la – on yh­teis­kun­nas­sam­me riit­tä­vä ih­mi­soi­keu­del­li­nen suo­ja.

Lap­sen syn­ty­mäs­sä saa ko­kea elä­män py­hyy­den

Ai­no Kan­ni­ai­nen poh­ti pu­heen­vuo­ros­saan sitä, mil­lais­ta on ol­la van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen nai­nen. Hä­nen mie­les­tään me­di­as­sa on vii­me ai­koi­na ku­vat­tu van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suut­ta pat­ri­ar­kaa­li­se­na yh­tei­sö­nä, jos­sa nai­set ovat alis­tei­ses­sa ase­mas­sa.

– Mi­nun on vai­kea tun­nis­taa it­se­ä­ni me­di­an luo­mas­ta ku­vas­ta.

– Olen saa­nut to­teut­taa elä­män­va­lin­to­ja­ni va­paas­ti, hän ker­toi.

Kan­ni­ai­nen to­te­si, et­tä ky­sy­mys nais­pap­peu­des­ta tai nai­sen toi­mi­mi­ses­ta pu­hu­ja­na on us­ko­no­pil­li­nen ky­sy­mys, ei tasa-ar­vo­ky­sy­mys.

Kan­ni­ai­nen poh­ti myös las­ten vas­taa­not­ta­mi­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä. Hän to­te­si, et­tä lap­sen syn­ty­mäs­sä saa ko­kea to­dek­si elä­män py­hyy­den ja sen, et­tä Ju­ma­la on elä­män an­ta­ja.

– Mi­nul­ta on am­mat­ti­lai­se­na ky­syt­ty, voi­ko us­ko­vai­nen eh­käis­tä äi­din va­ka­van vä­sy­mi­sen, mie­len­ter­vey­teen tai fyy­si­seen sai­rau­teen liit­ty­vien ky­sy­mys­ten vuok­si.

Hän to­te­si, et­tä sai­rau­den hoi­ta­mi­nen on tär­ke­ää.

– Sil­ti­kään näin hen­ki­lö­koh­tai­seen ja puo­li­soi­den yk­si­tyi­seen asi­aan ei ku­kaan toi­nen voi an­taa yk­si­se­lit­teis­tä vas­taus­ta. Pää­tös­tä ei voi ul­kois­taa toi­sil­le tai us­ko­nyh­tei­söl­le. Ju­ma­lan sa­naan poh­jau­tu­vat rat­kai­sut nou­se­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon kaut­ta.

Kan­ni­ai­nen poh­ti, et­tä näin sy­väl­li­sen ky­sy­myk­sen esit­tä­jää ei kui­ten­kaan sai­si jät­tää yk­sin, vaan on py­rit­tä­vä aut­ta­maan hän­tä löy­tä­mään sel­lai­nen rat­kai­su, jon­ka kans­sa hän voi hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la elää ja luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Avi­o­liit­toins­ti­tuu­tio vah­vis­taa yh­teis­kun­taa

Jo­han­nes Lep­pä­nen toi pu­heen­vuo­ros­saan esil­le kris­til­li­sen avi­o­lii­ton pe­rus­tei­ta ja mer­ki­tys­tä. Hän ker­toi, et­tä kris­til­li­nen avi­o­liit­to­kä­si­tys pe­rus­tuu Ju­ma­lan sa­naan.

– Avi­o­liit­to on Ju­ma­lan luo­ma jär­jes­tys, joka on sää­det­ty mie­hen ja nai­sen vä­li­sek­si yh­tei­se­lä­män muo­dok­si.

Lep­pä­nen ker­toi, et­tä avi­o­lii­ton hy­vei­tä ovat kun­ni­oi­tus, us­kol­li­suus ja jat­ku­vuus sekä fyy­si­nen ja bi­o­lo­gi­nen yh­teen­kuu­lu­vuus.

– Su­ku­puol­ten bi­o­lo­gi­nen eri­lai­suus ja täy­den­tä­vyys ovat ol­leet ja ovat yhä edel­leen eh­to ih­mis­su­vun jat­ku­mi­sel­le. Avi­o­liit­to on suo­ja, joka mah­dol­lis­taa sek­su­aa­li­suu­den to­teut­ta­mi­sen kau­niil­la, tur­val­li­sel­la ja uut­ta elä­mää luo­val­la ta­val­la. Raa­ma­tun mu­kaan esi­a­vi­ol­li­set suh­teet ei­vät ole oi­kein ja sik­si ope­tam­me, et­tä su­ku­puo­lie­lä­mä kuu­luu vas­ta avi­o­liit­toon.

Lep­pä­sen mu­kaan avi­o­liit­to on ins­ti­tuu­tio, joka on his­to­ri­an ku­lu­es­sa osoit­ta­nut voi­man­sa ja kes­tä­vyy­ten­sä.

– On pal­jon esi­merk­ke­jä sii­tä, kuin­ka krii­si­ai­koi­na avi­o­lii­ton mer­ki­tys on kas­va­nut kan­so­ja eheyt­tä­vä­nä ja kan­sa­kun­nan ki­vi­jal­kaa vah­vis­ta­va­na ins­ti­tuu­ti­o­na. Toi­saal­ta avi­o­lii­ton hal­vek­si­mi­nen on mur­ta­nut yh­teis­kun­taa. Täs­tä Roo­man val­ta­kun­nan lu­his­tu­mi­nen on eh­kä kaik­kein sel­vin esi­merk­ki.

Lep­pä­nen päät­ti pu­heen­vuo­ron­sa to­te­a­mal­la, et­tä avi­o­lii­ton ar­voa ja mer­ki­tys­tä on tar­peen vaa­lia, kun­ni­oit­taa ja vah­vis­taa.

Toi­mit­ta­jia kiin­nos­ti nai­sen ase­ma

Pu­heen­vuo­ro­jen jäl­keen me­di­an edus­ta­jil­la oli mah­dol­li­suus esit­tää ky­sy­myk­siä. Pu­heen­vuo­ron käyt­tä­jien li­säk­si vas­taa­mas­sa oli­vat myös SRK:n toi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Vil­jo Jun­tu­nen ja su­vi­seu­ro­jen tie­do­tus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja San­na Iso­pah­ka­la.

Toi­mit­ta­jat ky­syi­vät lä­hin­nä nai­sen ase­maan liit­ty­viä ky­sy­myk­siä. Ai­no Kan­ni­ai­sen vas­tauk­ses­sa tuli esil­le, et­tä nai­set ja mie­het ovat van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa ta­sa­ver­tai­sia toi­mi­joi­ta, roo­lit ja­kau­tu­vat hy­vin­kin mo­nel­la ta­val­la, ei ole ja­koa mies­ten ja nais­ten töi­hin.

Kiin­nos­tus­ta he­rät­ti myös muun mu­as­sa se, kes­kus­tel­laan­ko eh­käi­sy­ky­sy­myk­ses­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa enem­män kuin en­nen. Vas­tauk­sis­sa tuli esil­le, et­tä per­heen kas­va­mi­seen liit­tyy mo­nen­lai­sia asi­oi­ta, myös kes­kus­te­lua ja ki­pui­lua. Mo­nen­lai­sia pai­nei­ta voi ai­heut­taa se­kin, et­tä suu­ret per­heet erot­tau­tu­vat ny­kyi­sin enem­män muis­ta per­heis­tä, kun per­he­koot ovat ylei­ses­ti yh­teis­kun­nas­sa pie­nem­piä.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys