JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n vuo­si­ko­kous iloit­si Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta poik­keu­so­lois­sa

Uutiset
5.9.2020 19.30

Juttua muokattu:

6.9. 13:15
2020090613153520200905193000

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

SRK:n vuo­si­ko­kous ko­koon­tui Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä tä­nään lau­an­tai­na 5. syys­kuu­ta.

Vuo­si­ko­kous on pe­rin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä. Vuo­den 2020 vuo­si­ko­kous ko­koon­tui ta­val­li­ses­ta poik­ke­a­va­na ajan­koh­ta­na, kos­ka ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­tet­ty ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na.

Vuo­si­ko­kous­vä­ki nou­dat­ti ter­veys­vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­ta­mia tur­val­li­suus­jär­jes­te­ly­jä: Ko­kou­se­dus­ta­jat oh­jeis­tet­tiin nou­dat­ta­maan tur­va­e­täi­syyk­siä ja käyt­tä­mään hen­gi­tys­suo­jai­mia. Hyvä kä­si­hy­gie­nia oli myös huo­mi­oi­tu ko­kous­jär­jes­te­lyis­sä.

Vie­lä on työn ai­ka

Vuo­si­ko­kouk­seen osal­lis­tui 202 edus­ta­jaa 99 eri Rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­tä. Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­jik­si va­lit­tiin Tuo­mo Hil­li­a­ho ja Jo­han­nes Lep­pä­nen sekä sih­tee­reik­si Ari-Pek­ka Pa­lo­la ja As­ko Syr­jä­lä.

Ko­kouk­sen al­ku­har­tau­des­sa Ee­ro Nuo­li­o­ja pu­hui Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min yh­dek­sän­nen lu­vun poh­jal­ta Jee­suk­ses­ta pa­ran­ta­ja­na. Teks­tis­sä Jee­sus sa­noo: ”Vie­lä on päi­vä, mei­dän on teh­tä­vä nii­tä te­ko­ja, joi­ta lä­het­tä­jä­ni meil­tä odot­taa.” Nuo­li­o­ja ko­ros­ti, et­tä edel­leen on työn ai­ka.

– Jee­sus sa­noi ole­van­sa maa­il­man valo. Mei­dän teh­tä­väm­me on vie­dä tätä va­lon sa­no­maa eteen­päin. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ on meil­le oi­keus. Saam­me teh­dä sitä ilol­la, ei huo­kail­len, Nuo­li­o­ja roh­kai­si.

Ju­ma­la on eri­tyi­ses­ti siu­nan­nut

Val­de Pa­lo­la toi pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­lan ter­vei­set ko­kouk­seen. Pu­heen­vuo­ro kä­sit­te­li SRK:n toi­min­taa men­neen ja ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na. Ter­vei­sis­sä ko­ros­tui Ju­ma­lan eri­tyi­nen joh­da­tus ja siu­naus evan­ke­liu­min työs­sä poik­keu­sai­ka­na. Pan­de­mi­a­ti­lan­ne toi epä­var­muut­ta niin toi­min­nan to­teut­ta­mi­seen kuin ta­lou­del­li­siin re­surs­sei­hin.

Pa­lo­la ker­toi, et­tä kun seu­roi­hin ko­koon­tu­mi­nen ei yl­lät­tä­en ol­lut­kaan mah­dol­lis­ta, tuli et­siä mui­ta ta­po­ja vä­lit­tää evan­ke­liu­min vies­tiä. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja in­ter­ne­tin kaut­ta jär­jes­te­tyt seu­rat vä­lit­ti­vät kut­su­vaa ja pa­ran­ta­vaa Ju­ma­lan sa­naa kuu­li­joi­den us­kot­ta­vak­si.

Ta­lou­del­lis­ten haas­tei­den tuo­mat uh­ka­ku­vat ei­vät to­teu­tu­neet pa­him­pien ske­naa­ri­oi­den mu­kaan.

– Tun­nem­me kii­tol­li­suut­ta run­sais­ta lah­joi­tuk­sis­ta, joi­ta työ­hön on osoi­tet­tu, Pa­lo­la vä­lit­ti ter­vei­siä.

Ko­kouk­sis­sa va­lit­tiin uu­sia jä­se­niä

Vuo­si­ko­kous kun­ni­oit­ti vii­me vuo­den ai­ka­na pois­nuk­ku­nei­ta sa­nan­pal­ve­li­joi­ta viet­tä­mäl­lä hil­jai­sen het­ken hei­dän muis­tol­leen.

SRK:n joh­to­kun­nan jä­sen­ten va­lin­nan yh­tey­des­sä ero­vuo­roi­suu­ten­sa käyt­ti­vät Ju­ha­ni Liuk­ko­nen ja Han­nu Ter­vo­nen. Liuk­ko­sen ti­lal­le joh­to­kun­taan va­lit­tiin Pek­ka Tuo­mi­kos­ki Li­min­gas­ta ja Ter­vo­sen ti­lal­le Ilk­ka Ha­ku­li­nen Sii­lin­jär­vel­tä. SRK:n jul­kai­su­neu­vos­toon va­lit­tiin uu­te­na jä­se­ne­nä Han­nu Kal­lun­ki.

Joh­to­kun­nan jär­jes­täy­ty­mis­ko­kous teki myös va­lin­to­ja: SRK:n pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Mat­ti Tas­ki­la. En­sim­mäi­se­nä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Val­de Pa­lo­la, ja toi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Esa Kouk­ka­ri.

HarriVähäjylkkä
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys