JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n vuo­si­ko­kous: Nuo­ret mu­kaan ko­ti­sii­o­nin toi­min­taan

Uutiset
29.6.2019 14.52

– Kris­til­li­syy­tem­me tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta on olen­nai­sen tär­ke­ää, et­tä lap­set ja nuo­ret säi­lyt­täi­si­vät us­kon lah­jan, to­te­si SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la avaus­pu­heen­vuo­ros­saan.

Lap­si- ja nuo­ri­so­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Luok­ka­la toi pu­heen­vuo­ros­saan esil­le sa­man asi­an ker­to­es­saan rip­pi­kou­lu-uu­dis­tuk­sen taus­taa.

– Maa­il­ma muut­tuu ja maal­lis­tuu no­pe­as­ti. Las­ten ja nuor­ten us­kon kil­voi­tus on eri­lais­ta kuin ai­kai­sem­min, ja huo­le­nai­hee­na on ol­lut rip­pi­kou­lui­än ohit­ta­nei­den nuor­ten mää­rän vä­he­ne­mi­nen seu­rois­sa.

– Kos­ka rip­pi­kou­lu ke­rää vuo­sit­tain lä­hes koko ikä­luo­kan yh­teen, he­rä­si aja­tus, voi­si­ko rip­pi­kou­lua muut­taa niin, et­tä se osal­lis­tai­si ja juur­rut­tai­si pa­rem­min ko­ti­sii­o­nin toi­min­taan, Luok­ka­la ker­toi.

Rip­pi­kou­lun tal­vi­jak­son si­jaan jat­kos­sa jär­jes­tet­tä­vä tal­vi­päi­vä ei ole lei­ri­koh­tai­nen vaan tar­koi­tus on ryh­mäyt­tää rip­pi­kou­lu­lai­sia ni­me­no­maan pai­kal­li­ses­ti.

– Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, et­tä nuo­ril­le ope­te­taan asi­oi­ta ko­ti­sii­o­nis­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta, ja he saa­vat ke­vään ajak­si eri­lai­sia teh­tä­viä, ku­ten raa­mat­tu­luok­kaan ja mui­hin ko­ti­sii­o­nin työ­muo­toi­hin tu­tus­tu­mis­ta.

Rip­pi­kou­lun kaut­ta nuo­ri tu­lee kir­kon täy­si­val­tai­sek­si jä­se­nek­si. Tä­män aja­tuk­sen voi­si ulot­taa myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Luok­ka­la toi­voo­kin, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä mie­tit­täi­siin jo syk­syl­lä toi­min­nan al­ka­es­sa, mi­ten nuo­ria huo­mi­oi­daan ja mi­ten nuo­ret ote­taan vas­taan.

– Lä­he­täm­me rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ma­te­ri­aa­lia sii­tä, mitä nuor­ten osal­lis­ta­mi­nen voi­si tar­koit­taa käy­tän­nös­sä, Luok­ka­la lu­pa­si.

Myön­tei­siä ko­ke­muk­sia yh­teis­työ­se­mi­naa­reis­ta

SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra esit­te­li SRK:n alu­eel­li­sen työn toi­min­ta­mal­lia, joka kä­sit­tää poh­joi­sen, kes­ki­sen ja ete­läi­sen alu­een.

Huh­ti­kuus­sa pi­de­tyt jär­jes­tyk­ses­sään nel­jän­net alu­eel­li­set yh­teis­työ­se­mi­naa­rit ko­ko­si­vat yh­teen­sä n. 400 osal­lis­tu­jaa. Ko­ke­muk­set se­mi­naa­reis­ta ovat ol­leet erit­täin myön­tei­siä.

– Alu­eel­li­nen yh­teis­työ­mal­li ja se­mi­naa­rit ovat tii­vis­tä­neet alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten, SRK:n ja opis­to­jen yh­teis­työ­tä.

– Kaik­kien yh­dis­tys­ten osal­lis­tu­mi­nen on tär­ke­ää yh­dis­tyk­sen koos­ta riip­pu­mat­ta, Kaa­ri­vaa­ra ko­ros­ti.

Joh­to­kun­taan kak­si uut­ta jä­sen­tä

24-jä­se­ni­ses­tä joh­to­kun­nas­ta on ero­vuo­ros­sa vuo­sit­tain kuu­si jä­sen­tä. Uu­te­na jä­se­ni­nä joh­to­kun­taan va­lit­tiin Jou­ko Luuk­ko­nen Haa­pa­ve­del­tä ja Pek­ka Pel­to­mä­ki Po­ris­ta.

Joh­to­kun­nan jä­se­nen teh­tä­väs­tä jäi­vät pois Mik­ko Kin­nu­nen Reis­jär­vel­tä ja Pek­ka Vuo­no­ka­ri Po­ris­ta.

Jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton jä­se­nis­tö säi­lyi en­nal­laan.