JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suo­ma­lai­sen kir­jal­li­suu­den päi­vä­nä muis­te­taan mer­kit­tä­vää suo­ma­lai­suu­den sa­noit­ta­jaa

Kallunki Hanna
Uutiset
9.10.2017 10.18

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171009101800

Huo­men­na, 10. lo­ka­kuu­ta, vie­te­tään suo­ma­lai­sen kir­jal­li­suu­den ja kan­sal­lis­kir­jai­li­jam­me Alek­sis Ki­ven päi­vää. Tämä ​​​​​​Al­bert Edel­fel­tin piir­ros Ki­ves­tä jul­kais­tiin Suo­men Ku­va­leh­des­sä 15.5.1873.

Kivi (1834–1872) oli en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen am­mat­ti­kir­jai­li­ja, ja hä­nen eli­nai­ka­naan suo­ma­lais­ta kir­jal­li­suut­ta oli vas­ta vä­hän. Suo­men kir­ja­kie­li­kin oli tuol­loin vas­ta muo­tou­tu­mas­sa. 1800-lu­vul­la jopa epäil­tiin, voi­si­ko suo­men kie­les­tä kos­kaan tul­la niin si­vis­ty­nyt kie­li, et­tä sil­lä voi­tai­siin jul­kais­ta kau­no­kir­jal­li­suut­ta.

Kivi oli suo­ma­lai­sen kir­jal­li­suu­den ura­nuur­ta­ja ja kan­san­ku­vauk­sen mes­ta­ri. Hä­nen kir­jai­li­jan­työn­sä al­koi Kul­ler­von jul­kai­sul­la vuon­na 1861 ja päät­tyi Seit­se­män vel­jek­sen il­mes­ty­mi­seen vuon­na 1870.

Ki­ven te­ok­set ovat vai­kut­ta­neet voi­mak­kaas­ti sii­hen, mi­ten suo­ma­lai­suut­ta sa­noi­te­taan yhä vie­lä­kin. Esi­mer­kik­si Ju­ko­lan Aa­po to­te­aa Seit­se­mäs­sä vel­jek­ses­sä: ”Voi­mal­li­nen tah­to vie mie­hen läpi har­maan ki­ven.”

Kivi val­mis­tui yli­op­pi­laak­si vuon­na 1857 ja aloit­ti myö­hem­min opin­not Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Opis­ke­lu­jen si­jaan Kivi kui­ten­kin omis­tau­tui kir­joit­ta­mi­sel­le.

Ki­ven tuo­tan­non mer­ki­tys ym­mär­ret­tiin laa­jal­ti vas­ta hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen.

Lue 4. lo­ka­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä li­sää Ki­ven elä­mäs­tä ja Kal­le Achtén te­ok­ses­ta Syk­sys­tä jou­luun.

Kuva: Kan­sal­lis­kir­jas­ton di­gi­taa­li­set ai­neis­tot, Suo­men ku­va­leh­ti no 10/1873

HannaKallunki
4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys