JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­lau­lu­jen il­ta lä­hes­tyy

Uutiset
22.4.2021 6.15

Juttua muokattu:

19.4. 11:09
2021041911095920210422061500

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lui­hin liit­tyy vah­vas­ti en­nak­koon to­teu­tet­ta­va Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta. Reis­jär­ven or­ga­ni­saa­tio on päät­tä­nyt jär­jes­tää sen vii­me vuo­den ta­paan vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­ma­na 23. huh­ti­kuu­ta kel­lo 19.

Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Reis­jär­ven opis­ton ja jär­jes­te­ly­a­lu­een seu­ra­kun­tien kans­sa. Opis­toa käy­vät nuo­ret on pyy­det­ty lau­la­jik­si ti­lai­suu­teen.

Nuo­ret elä­vät opis­tol­la niin kut­su­tus­sa ko­ro­na­kup­las­sa il­man ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja, jo­ten he pys­ty­vät lau­la­maan ja ole­maan sa­mas­sa ti­las­sa il­man tur­va­vä­le­jä ja ase­tet­tu­ja vä­ki­mää­rä­ra­joi­tuk­sia.

Ti­lai­suu­den lau­lut ja vir­ret on va­lit­tu poh­jau­tu­en Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­see­seen ”Her­ra, si­nuun minä tur­vaan”. Ti­lai­suus löy­tyy osoit­tees­ta www.su­vi­seu­rat.fi/lau­luil­ta.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies