JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rat Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä vuon­na 2026 – alue to­del­li­nen löy­tö

Uutiset
30.8.2018 6.20

Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä jär­jes­te­tään Su­vi­seu­rat vuon­na 2026. So­pi­mus asi­as­ta syn­tyi len­to­ken­tän omis­ta­jan LSK Bu­si­ness Park Oy:n kans­sa hei­nä­kuus­sa.

Vuok­rat­ta­va maa-alue on suu­ruu­del­taan 374 heh­taa­ria, jos­ta su­vi­seu­ra­käyt­töön voi­daan ot­taa so­pi­va alue. 55 heh­taa­ria täs­tä alu­ees­ta on pääl­lys­tet­tyä as­falt­ti­kent­tää.

SRK:n puo­les­ta so­pi­mus­neu­vot­te­lu­ja käy­nyt As­ko Syr­jä­lä on kii­tol­li­nen:

– Tun­tuu to­del­la hy­väl­tä. Len­to­kent­tä­a­lue on su­vi­seu­ra­käyt­töön eri­no­mai­nen.

Ra­ken­nuk­si­a­kin käy­tet­tä­vä­nä

Vuok­ra­so­pi­muk­seen si­säl­tyy myös usei­ta ra­ken­nuk­sia, muun mu­as­sa len­non­joh­to­ra­ken­nus, lai­vu­e­hal­li ja kyl­miä va­ras­to­ti­lo­ja.

– Len­non­joh­to­ra­ken­nuk­ses­sa on toi­mis­to­huo­nei­ta, lai­vu­e­hal­lis­sa voi­daan jär­jes­tää suu­ret ko­kouk­set ja va­ras­to­ti­loi­hin voi­daan si­joit­taa su­vi­seu­ra­tar­vik­kei­ta, Syr­jä­lä ker­too.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on käy­tös­sä on myös Len­to­ho­tel­li, jos­sa on muun mu­as­sa ny­ky­ai­kai­nen 200-paik­kai­nen au­di­to­rio ja eril­li­siä huo­nei­ta, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si me­di­an käy­tös­sä. Ho­tel­li­huo­neis­sa vuo­de­paik­ko­ja on käy­tet­tä­vis­sä yh­teen­sä 68. Nii­den käy­tös­tä mak­se­taan erik­seen.

So­pi­mus si­säl­tää mah­dol­li­suu­den jär­jes­tää alu­eel­la Su­vi­seu­rat jo en­nen vuot­ta 2026, jos täl­lai­nen tar­ve jos­tain syys­tä il­me­nee.

– Myös vuo­den 2026 jäl­keen ha­lu­am­me il­man muu­ta jär­jes­tää täl­lä alu­eel­la Su­vi­seu­ro­ja, ja us­kon, et­tä pää­sem­me täs­tä asi­as­ta so­pi­mus­kump­pa­nin kans­sa yh­tei­sym­mär­ryk­seen, Syr­jä­lä to­te­aa.

Hy­vää yh­teis­työ­tä

Syr­jä­lä oli en­sim­mäi­sen ker­ran yh­tey­des­sä LSK Bu­si­ness Park Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Jo­ke­lai­seen vuon­na 2016.

– Il­ma­so­ta­kou­lu Kau­ha­val­ta oli lo­pe­tet­tu, ja soi­tin len­to­ken­tän os­ta­neen yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jal­le ja tie­dus­te­lin mah­dol­li­suut­ta vuok­ra­ta alu­et­ta su­vi­seu­ra­käyt­töön. Heti en­sim­mäi­ses­tä pu­he­lus­ta ja Jo­ke­lai­sen ys­tä­väl­li­syy­des­tä jäi mah­dot­to­man mu­ka­va mie­li, Syr­jä­lä ku­vaa.

Yh­teis­työ käyn­nis­tyi täs­tä pu­he­lus­ta.

– Tä­män jäl­keen olen it­se käy­nyt use­am­man ker­ran ken­täl­lä ja ol­laan jat­ket­tu neu­vot­te­lu­ja. Var­si­nai­sia so­pi­mus­neu­vot­te­lu­ja on käy­ty yh­des­sä Sei­nä­jo­en Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen edus­ta­jien kans­sa. Sei­nä­jo­ki on yk­si rau­ha­nyh­dis­tys, joka on kan­ta­mas­sa vas­tuu­ta vuo­den 2026 su­vi­seu­rois­ta, Syr­jä­lä ker­too.

Eri­no­mai­nen su­vi­seu­ra-alue

Syr­jä­lä ar­vi­oi syn­ty­neen so­pi­muk­sen to­del­la mer­kit­tä­väk­si su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jen kan­nal­ta.

– Kun SRK:n joh­to­kun­ta teki lin­jauk­sen, et­tä vuo­den 2020 jäl­keen luo­vu­taan pel­to­seu­rois­ta, mi­nun teh­tä­vä­ni oli kar­toit­taa len­to­kent­tä­a­lu­ei­ta.

Yl­lä­tys oli­kin suu­ri: riit­tä­vän suu­ria len­to­kent­tiä, jot­ka ei­vät ole ak­tii­vi­käy­tös­sä, oli ai­ka vä­hän Suo­mes­sa.

– Sik­si tämä Kau­ha­van kent­tä oli to­del­li­nen löy­tö. Alue so­vel­tuu erit­täin hy­vin su­vi­seu­ra­käyt­töön. Tär­ke­ää on se­kin, et­tä tal­koo­työn mää­rää saa­daan vä­hen­net­tyä ja seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu etääm­mäl­tä, kun alu­eel­la on jo inf­ra pää­o­sin val­mii­na, Syr­jä­lä sa­noo.

Hä­nel­le on jää­nyt täs­tä so­pi­muk­ses­ta ja mui­den­kin paik­ka­kun­tien su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä läm­mit­tä­vä­nä mie­leen se, kuin­ka myön­tei­ses­ti su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­maan suh­tau­du­taan.

– Jopa toi­vo­taan, et­tä tul­laan paik­ka­kun­nal­le pi­tä­mään seu­ro­ja.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 29.8.2018

22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys