JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rat päät­ty­vät

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
29.6.2015 13.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:15
2020010123152420150629130000

Vii­mei­nen seu­ra­päi­vä on oh­jel­mal­taan mui­ta ly­hy­em­pi. Maa­nan­tai al­koi lau­lu­tuo­ki­ol­la, jon­ka li­säk­si päi­vän ai­ka­na pi­de­tään nel­jä pu­het­ta. Seu­ro­jen vii­mei­nen vi­ral­li­nen ta­pah­tu­ma on klo 13.30 al­ka­vat pää­tös­seu­rat.

Vaa­san su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Aho ja seu­raa­van ke­sän Tor­ni­on su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Hie­ta­mä­ki käyt­tä­vät pää­tös­ti­lai­suu­des­sa pu­heen­vuo­ron.

Maa­nan­tai­na seu­ra­pu­heis­sa on pu­hut­tu Raa­ma­tun kes­kei­sim­mäs­tä sa­no­mas­ta: Kris­tuk­sen so­vi­tus­työs­tä. Jee­sus on kuo­le­mal­laan so­vit­ta­nut syn­nit kaik­kien ih­mis­ten puo­les­ta. Tur­vau­tu­mal­la so­vi­tuk­seen ih­mi­nen on val­mis koh­taa­maan ian­kaik­ki­suu­den.

Seu­ro­jen pää­tyt­tyä pur­ku­tal­koot

​Maa­nan­tai val­ke­ni au­rin­koi­se­na, mut­ta il­ma muut­tui pil­vi­sek­si ja vet­tä­kin on vä­hän sa­ta­nut. Lii­ken­ne­toi­mis­ton ar­vi­on mu­kaan noin puo­let seu­ra­vie­rais­ta on läh­te­nyt ko­ti­mat­kal­le puo­leen päi­vään men­nes­sä. Tois­ta päi­vää jat­ku­nut pou­tai­nen ja tuu­li­nen sää on kui­vat­ta­nut kent­tää niin, et­tä ve­to­a­vun tar­ve läh­te­vil­le vau­nuil­le ja au­toil­le on vä­hen­ty­nyt.

Vä­lit­tö­mäs­ti pää­tös­seu­ro­jen jäl­keen seu­ra-alu­eel­la al­kaa pur­ku­tal­koot, joi­den pää­vas­tuu on en­si ke­sän su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ol­la. Pur­ku­tal­koi­siin on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leik­si myös va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­tä.

En­si ke­sä­nä poh­joi­seen

Vuo­den 2016 su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään 1.–4.7. Tor­ni­os­sa, Li­a­kan ky­läs­sä. Li­ak­ka si­jait­see va­jaa 10 ki­lo­met­riä Tor­ni­on kau­pun­gis­ta itään. Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­vat Tor­ni­on ja Ro­va­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­set yh­des­sä Ka­run­gin, Ke­min, Ke­min­maan, Rau­ti­o­saa­ren ja Ter­vo­lan Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa.

Les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen al­ku­vai­heet liit­ty­vät lä­hei­ses­ti Tor­ni­on­jo­en var­teen. Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tys on yk­si Suo­men van­him­mis­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä, alu­eel­le les­ta­di­o­lai­suus tuli 1850-lu­vun lo­pul­la.

Sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tu­loa en­si ke­sä­nä Tor­ni­oon!

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys