JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ra­telt­ta ko­ho­si sa­tei­ses­sa sääs­sä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
20.6.2019 10.40

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444120190620104000

– Vält­tä­kää kan­kaan pääl­lä kä­ve­lyä. Kul­ke­kaa sau­mo­ja pit­kin!

– On­ko ke­nel­lä­kään si­vu­leik­ku­rei­ta tas­kus­sa?

– Va­paat mie­het kah­vil­le!

50 tal­koo­lais­ta lii­kah­taa, kun kent­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kau­ko Sor­vo­ja ja­ke­lee oh­jei­ta me­ga­fo­niin. Va­pun tie­noil­la al­ka­nut su­vi­seu­ra­kau­pun­gin ra­ken­ta­mi­nen on sii­nä pis­tees­sä, et­tä kä­sil­lä on ison tel­tan pys­ty­tys.

Pe­rin­tei­ses­ti iso telt­ta on pys­ty­tet­ty vas­ta ju­han­nuk­sen jäl­keen, mut­ta vii­me vuo­des­ta läh­tien pys­ty­tys­tä on ai­kais­tet­tu ju­han­nus­ta edel­tä­väl­le kes­ki­vii­kol­le. Näin tel­tan si­sus­tus­töil­le, ku­ten penk­kien jär­jes­tä­mi­sel­le, so­mis­ta­mi­sel­le sekä pu­hu­jan ko­rok­keen ja li­sään­ty­neen tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­sel­le jää riit­tä­väs­ti ai­kaa.

Sa­tees­ta ja vii­le­äh­kös­tä sääs­tä huo­li­mat­ta ih­mi­siä on saa­pu­nut run­saas­ti pai­kal­le. Tel­tan pys­ty­tys­tä ku­vail­laan ko­ho­koh­dak­si ja sy­käh­dyt­tä­väk­si näyk­si. Su­vi­seu­roi­hin saa­vut­ta­es­sa mo­nis­sa per­heis­sä kil­pail­laan­kin sii­tä, kuka nä­kee en­sim­mäi­se­nä ison tel­tan.

Telt­ta Fer­ra­rin kan­kaas­ta

Kun ylei­sö odot­te­li tel­tan ko­ho­a­mis­ta, Sor­vo­ja ker­toi­li tek­ni­siä tie­to­ja.

– Tel­tan pi­tuus on 85 ja le­veys 35 met­riä. Kan­gas pai­naa 500 ki­loa, ja telt­ta ank­ku­roi­daan kiin­ni 1,5 met­rin te­räs­tol­pil­la.

– Tel­tan jo­kai­ses­sa nur­kas­sa on uk­ko­sen­joh­dat­ti­me­na toi­mi­va mas­to. Jos sa­la­ma is­kee, se ei siis is­ke telt­taan vaan mas­toon. Näin tel­tas­sa on tur­val­lis­ta myös uk­ko­sel­la, Sor­vo­ja ker­toi.

25 vuot­ta tel­tan pys­ty­tyk­ses­sä mu­ka­na ol­lut telt­ta­mes­ta­ri Mark­ku Kärk­käi­nen täy­den­si Sor­vo­jan tie­to­ja.

– Tämä ita­li­a­lai­sen Fer­ra­rin kan­kaas­ta val­mis­tet­tu telt­ta on han­kit­tu vuon­na 2009, ja sen pi­täi­si kes­tää noin 40 vuot­ta, Kärk­käi­nen en­nus­ti.

– Telt­taan mah­tuu noin 4 000 hen­keä, mut­ta noin 400 alu­eel­le pys­ty­te­tyn kai­ut­ti­men avul­la pu­heet kuu­lu­vat seu­ra­ken­tän joka kolk­kaan, Sor­vo­ja ja Kärk­käi­nen lu­pa­si­vat.

Kut­su kos­kee kaik­kia

Tel­tan pys­ty­tyk­sen lo­mas­sa me­di­al­le jär­jes­te­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa ky­sy­myk­siin vas­tai­li­vat SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Timo Aho sekä eri toi­mi­kun­tien edus­ta­jat.

Seu­ra- ja vies­tin­tä­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja Juha Alan­ko ker­toi Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen “Her­ra siu­nat­koon si­nua” kut­su­van jo­kais­ta ih­mis­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon.

Yh­tä me­di­an edus­ta­jaa kiin­nos­ti, kos­kee­ko kut­su vain van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sia vai kaik­kia ih­mi­siä ja mitä Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jät ovat teh­neet asi­an eteen konk­reet­ti­ses­ti

– Kut­su kos­kee kaik­kia ih­mi­siä ja olem­me vä­lit­tä­neet tie­toa seu­rois­ta eri me­di­oi­den kaut­ta sekä eri tie­do­tus­ka­na­via käyt­tä­en, Alan­ko vas­ta­si.

– Meil­tä on myös ky­syt­ty, voi­ko tal­koi­siin osal­lis­tua, jos ei kuu­lu van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­seen liik­kee­seen. Olem­me toi­vot­ta­neet kaik­ki ter­ve­tul­leik­si, töi­tä kyl­lä riit­tää! Alan­ko li­sä­si.

Rau­han sa­no­ma

Su­vi­seu­roi­hin odo­te­taan tänä vuon­na 80 000–85 000 kä­vi­jää. Toi­nen me­di­an edus­ta­ja ky­syi, mi­hin ta­pah­tu­man suo­sio pe­rus­tuu, kun ylei­ses­ti kui­ten­kin pu­hu­taan yh­teis­kun­nan maal­lis­tu­mi­ses­ta.

– Ih­mi­sil­lä on halu tul­la Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ja ta­va­ta ys­tä­viä ja su­ku­lai­sia. Vä­ki­mää­rä ei ole vuo­sien saa­tos­sa vä­hen­ty­nyt, Alan­ko to­te­si.

– Tie­do­tus ta­voit­taa ny­kyi­sin pal­jon ih­mi­siä, ja liik­keen ul­ko­puo­li­sia ih­mi­siä käy Su­vi­seu­rois­sa pal­jon, mikä li­sää vä­ki­mää­rää, Tas­ki­la puo­les­taan kom­men­toi.

– Kun maa­il­mas­sa on pal­jon uh­ka­ku­via, pel­koa ja kau­hua, Su­vi­seu­rat tar­jo­a­vat rau­han sa­no­maa, Aho vie­lä li­sä­si.

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys