JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rois­sa kat­ta­vat pal­ve­lut

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
23.6.2014 8.32

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123432220140623083200

Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­sa on huo­mi­oi­tu seu­ra­vie­rai­den tar­peet ma­joit­tu­mi­ses­ta ruo­kai­luun, lii­ken­nöin­tiin ja ter­vey­den­hoi­toon.

Su­vi­seu­rois­sa voi ruo­kail­la ra­vin­to­las­sa, jon­ka ruo­ka­lis­tal­la ovat li­ha­keit­to, lo­hi­keit­to, spa­get­ti, rii­si­puu­ro ja aa­mui­sin kau­ra­puu­ro. Il­tai­sin ra­vin­to­las­sa myy­dään piz­zaa. Il­ta­päi­väs­tä il­taan au­ki ole­val­ta gril­lil­tä voi os­taa mak­ka­raa. Su­vi­seu­rois­sa sa­laat­ti­vaih­to­eh­toi­na ovat kana-taco-sa­laat­ti ja kreik­ka­lai­nen sa­laat­ti. Myös eri­kois­ruo­ka­va­li­ot on huo­mi­oi­tu.

– Pe­rus­ruo­kaa saa koko ajan hy­vin ja myy­mä­läs­tä voi os­taa li­säk­si elin­tar­vik­kei­ta vau­nul­le, ker­too su­vi­seu­ro­jen tie­do­tus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja San­na Iso­pah­ka­la.

Su­vi­seu­rois­sa on yk­si myy­mä­lä, jon­ka koko on 1250 ne­li­ö­met­riä. Myy­mä­län ko­koa on kas­va­tet­tu vii­me vuo­des­ta, mikä hel­pot­taa asi­oin­tia. Myy­mä­läs­tä löy­tyy noin 500 tuo­tet­ta.

– Meil­lä on myy­mä­läs­sä tar­jol­la kat­ta­vas­ti tuot­tei­ta, myös esi­mer­kik­si he­del­miä, Iso­pah­ka­la jat­kaa.

En­si­a­pu­a­se­mal­la päi­vys­tys­vas­taa­not­to

Su­vi­seu­ro­jen ter­veys­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat en­si­a­pu­a­se­ma, ap­teek­ki ja sai­raan­kul­je­tus.

Lii­kun­ta­es­tei­sil­le on jär­jes­tet­ty in­va-alue, jos­ta on ly­hyt mat­ka kes­kus­ken­täl­le ja muun mu­as­sa in­va-wc ja -suih­ku. Tar­vit­ta­es­sa on mah­dol­lis­ta saa­da säh­kö­paik­ka sel­lai­sil­le seu­ra­vie­rail­le, jot­ka tar­vit­se­vat vält­tä­mät­tä verk­ko­vir­ta­käyt­töis­tä hoi­to-, lää­kin­tä- tai muu­ta apu­lai­tet­ta.

En­si­a­pu­a­se­mal­la toi­mii päi­vys­tys­vas­taa­not­to tors­tais­ta 27.6. kel­lo 10 läh­tien maa­nan­tai­hin 30.6. kel­lo 14 saak­ka. Päi­vys­tys on tar­koi­tet­tu ai­no­as­taan vä­lit­tö­män en­si­a­vun tar­pees­sa ole­vil­le po­ti­lail­le.

Seu­ra­ken­täl­lä on myös su­vi­seu­ra-ap­teek­ki, jos­ta löy­tyy ta­val­li­sim­pia it­se­hoi­to­lääk­kei­tä, si­de­tar­pei­ta ja mui­ta ap­teek­ki­tuot­tei­ta. Lää­kä­rin mää­rää­mät re­sep­tit kul­je­te­taan su­vi­seu­ra-ap­teek­kiin Py­hä­jo­en ap­tee­kis­ta muu­ta­man ker­ran päi­väs­sä.

– Seu­ra-alu­eel­la on hy­vät ter­veys­pal­ve­lut, ja pys­tym­me hy­vin vas­taa­maan tar­pee­seen, to­te­aa tie­do­tus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja San­na Iso­pah­ka­la.

Su­vi­seu­rois­sa oma lin­ja-au­to­a­se­ma

Su­vi­seu­rois­sa on lin­ja-au­to­a­se­ma, jos­ta pää­see bus­sil­la muun mu­as­sa Yli­vies­kan ja Raa­hen ui­ma­hal­lei­hin ja jouk­ko­ma­joi­tus­paik­koi­hin. Siel­tä läh­te­vät myös ko­kous­kul­je­tuk­set, joi­ta ko­kouk­siin osal­lis­tu­jien toi­vo­taan käyt­tä­vän. Lin­ja-au­to­jen ai­ka­tau­lut löy­ty­vät su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vu­jen li­säk­si lin­ja-au­to­a­se­mal­ta, in­fo­pis­tees­tä, il­moi­tus­tau­lul­ta, lii­ken­ne­toi­mis­tos­ta, ma­joi­tus­toi­mis­tos­ta, ma­joi­tus­kou­luil­ta, Raa­hen lin­ja-au­to­a­se­mal­ta ja Yli­vies­kan rau­ta­tie­a­se­mal­ta. Lin­ja-au­tot aloit­ta­vat lii­ken­nöin­nin seu­ro­jen aat­to­na tors­tai­na ja lo­pet­ta­vat vii­mei­se­nä seu­ra­päi­vä­nä maa­nan­tai­na.

Su­vi­seu­ra-alu­een vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä on myös au­ton­huol­to­pal­ve­lut.

Li­sä­tie­toa:

- Kent­tä­pal­ve­lut

- Lii­ken­nöin­ti ja au­ton­huol­to­pal­ve­lut

Kuva: su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys