JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen avaus­pu­heen­vuo­ros­sa ko­ros­tui rak­kaus

Uutiset
26.6.2015 14.30

En­nen ava­jai­sia 19 lip­pua nos­tet­tiin seu­ra­ken­täl­lä ole­viin sal­koi­hin. Li­put edus­ta­vat mai­ta, jois­sa SRK te­kee lä­he­tys­työ­tä.

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Vil­jo Jun­tu­nen ava­si su­vi­seu­rat toi­vot­ta­mal­la kut­su­vie­raat, seu­ra­vie­raat lä­hel­tä ja kau­kaa sekä ih­mi­set ra­di­oi­den ja in­ter­ne­tin ää­rel­lä sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si kuu­le­maan Ju­ma­lan sa­naa. Sen ydin­sa­no­ma on Her­ras­sa Jee­suk­ses­sa sekä syn­tien an­teek­si an­ta­mi­ses­sa hä­nen ni­mes­sään ja ve­res­sään.

Jun­tu­nen kiit­ti pu­heen­vuo­ros­saan su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jiä, jot­ka ovat uh­rau­tu­vas­ti teh­neet työ­tä seu­ro­jen hy­väk­si.

– Tai­vaan Isä apun­ne ja tu­ken­ne pal­kit­koon.

Jun­tu­nen mai­nit­si, et­tä jul­ki­suu­des­sa pu­hu­taan pal­jon rak­kau­des­ta, jo­hon kuu­luu it­sek­kyys ja oman edun ta­voit­te­lu. Se on eri­lais­ta kuin se rak­kaus, jos­ta pu­hu­taan Jee­suk­sen an­ta­mas­sa rak­kau­den kak­sois­käs­kys­sä.

– Suu­rin mah­dol­li­nen rak­kaus on sii­nä, et­tä Jee­sus an­toi hen­ken­sä puo­les­tam­me. Se rak­kaus on vuo­da­tet­tu Py­hän Hen­gen kaut­ta ih­mi­sen sy­dä­meen.

– Te kaik­ki olet­te juh­la­vie­rai­tam­me, to­te­si SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Vil­jo Jun­tu­nen su­vi­seu­ro­jen ava­jais­pu­heen­vuo­ros­saan.

He­rä­tys­liik­keet voi­ma­va­ra kir­kos­sa

La­pu­an ja Por­voon hiip­pa­kun­tien piis­pat toi­vat ava­jai­siin ter­veh­dyk­sen­sä. La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Simo Peu­ra ker­toi su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen tuo­van hä­nel­le mie­leen vir­ren 312, Muis­tan päi­vää au­tu­as­ta, jota hän vei­sa­si lap­se­na iso­äi­tin­sä kans­sa.

– He­rä­tys­liik­keet ovat kirk­kom­me suu­ri voi­ma­va­ra. Myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen liik­keen jä­se­net kan­ta­vat vas­tuu­ta kirk­kom­me toi­min­nas­ta, ja toi­von jat­kos­sa­kin ole­van näin.

Peu­ra toi­voi seu­ra­vie­rai­den käy­vän kir­kos­sa ja osal­lis­tu­van ko­ti­seu­ra­kun­tien­sa mes­sui­hin.

– Kir­kon ja he­rä­tys­liik­kei­den teh­tä­vä on var­mis­taa, et­tä evan­ke­liu­mi kuu­luu kirk­kaas­ti.

Jee­sus on port­ti pe­las­tuk­seen

Por­voon hiip­pa­kun­nan piis­pa Björn Vikst­röm ana­ly­soi su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­set­ta, joka toi hä­nel­le mie­leen ver­tauk­sen Jee­suk­ses­ta Hy­vä­nä Pai­me­ne­na.

– Ar­vaan, et­tä mo­nil­le teis­tä su­vi­seu­rat ovat kuin vih­reä niit­ty ja vir­voit­ta­vat ve­det.

Vikst­röm to­te­si myös su­vi­seu­ra­por­tin ku­vaa­van Jee­sus­ta, joka sa­noo ole­van­sa port­ti pe­las­tuk­seen.

Yh­teis­työn tu­los

Vaa­san su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tuo­mas Lin­na toi ter­veh­dyk­ses­sään esil­le, et­tä Vaa­san Rau­ha­nyh­dis­tys oli seu­rois­ta pää­vas­tuus­sa vii­mek­si 95 vuot­ta sit­ten.

– Näi­den su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen aloi­tet­tiin jo vuon­na 2004, kun pää­tim­me anoa seu­ro­ja alu­eel­lem­me.

Lin­na ker­toi, et­tä mo­net lä­hi­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat ol­leet mu­ka­na jär­jes­te­lyis­sä. Hän kiit­ti kaik­kia jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tu­nei­ta ja sen mah­dol­lis­ta­nei­ta ih­mi­siä ja yh­tei­sö­jä sekä iloit­si on­nis­tu­nees­ta yh­teis­työs­tä. Lin­na kiit­ti myös SRK:ta tu­es­ta ja luot­ta­muk­ses­ta.

– Mas­sii­vi­set jär­jes­te­lyt teh­dään sik­si, et­tä su­vi­seu­ro­jen tun­nusp­sal­mi Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni (Ps. 27:1) sai­si kuu­lua kaik­ki­al­le, hän tii­vis­ti.

Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sis­ta voit lu­kea li­sää en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Teks­ti: Eli­sa Ra­nua

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu