JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen ma­joi­tus­kaup­pa au­ke­aa: pai­kois­sa on va­lin­nan­va­raa

Päivämies
Uutiset
30.3.2019 6.24

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442620190330062400

Var­hain va­raa­vat pää­se­vät va­lit­se­maan Mu­hok­sen mo­ni­puo­li­ses­ta ma­joi­tus­tar­jon­nas­ta.

Su­vi­seu­ro­jen ma­joi­tus­kaup­pa au­ke­aa 1. huh­ti­kuu­ta. Myy­tä­vä­nä on kou­lu­luok­ka­ma­joi­tus­ta, yh­teis­ma­joi­tus­ta ja asun­to­la­ma­joi­tus­ta seu­ra-alu­een lä­hel­lä si­jait­se­vis­ta kou­luis­ta ja asun­to­lois­ta Mu­hok­sel­la, Uta­jär­vel­lä, Tyr­nä­väl­lä ja Ou­lus­sa. Yk­si­tyis­ma­joi­tuk­sen sekä asun­to­vau­nu­jen ja –au­to­jen vuok­ra­vä­li­tys on siir­ty­nyt Tori.fi-si­vus­tol­le.

Ma­joi­tus­pa­ket­te­ja mo­neen läh­töön

Luok­ka­ma­joi­tus­ta on tar­jol­la tors­tais­ta maa­nan­tai­hin ja sitä myy­dään kah­den, kol­men ja nel­jän yön pa­ket­tei­na. Ma­joit­tu­jil­la on myös mah­dol­li­suus ryh­tyä yö­val­vo­jik­si tie­tyil­le kou­luil­le, jol­loin he saa­vat alen­nuk­sen ma­joi­tus­mak­suun.

Yh­teis­ma­joi­tuk­ses­sa mie­hil­le on jär­jes­tet­ty yk­sil­le ja nai­sil­le kak­si lii­kun­ta­sa­lia, toi­nen ai­em­min ja toi­nen myö­hem­min nuk­ku­maan ryh­ty­vil­le. Luok­ka- ja yh­teis­ma­joi­tuk­seen ei si­säl­ly il­mais­ta pat­jaa. Il­mal­la täy­tet­tä­vän vie­ras­pat­jan voi os­taa ma­joi­tus­kau­pas­ta tai ma­joi­tus­toi­mis­tos­ta.

Asun­to­la­ma­joi­tus­ta jär­jes­te­tään niin ikään tors­tais­ta maa­nan­tai­hin, ja sitä myy­dään kol­men ja nel­jän yön pa­ket­tei­na. Vuok­rat­ta­va­na on huo­mat­ta­va mää­rä uu­deh­ko­ja kah­den hen­gen huo­nei­ta sekä muu­ta­ma kol­men tai use­am­man hen­gen huo­neis­to. Lap­sia voi ma­joit­taa li­sä­pat­joil­le lat­ti­al­le. Asun­to­lat ovat Mu­hok­sel­la al­le vii­den ki­lo­met­rin etäi­syy­del­lä seu­ra-alu­ees­ta.

Seu­ra­merk­ki, ma­joit­tu­jan tun­nis­te

Luok­ka-, yh­teis- ja asun­to­la­ma­joi­tuk­seen voi tul­la il­tai­sin kel­lo 20 läh­tien, ja siel­tä tu­lee pois­tua aa­mui­sin kym­me­neen men­nes­sä. Ti­lat sul­je­taan päi­vän ajak­si.

Ma­joit­tu­jien toi­vo­taan tu­le­van kel­lo 23 men­nes­sä, jot­ta jo nuk­ku­vil­le taa­taan kun­non yö­u­net. Ma­joi­tuk­seen tul­les­sa seu­ra­merk­ki on sel­keä tun­nis­te ma­joit­tu­jas­ta. Suih­kun käyt­töä ma­ja­pai­kois­sa tu­li­si vält­tää kel­lo 23–07. Osal­le ma­joi­tus­koh­teis­ta on jär­jes­tet­ty kul­je­tus.

Ma­joi­tus­kaup­pa sul­keu­tuu 9. ke­sä­kuu­ta. Va­ra­tun ja mak­se­tun ma­joi­tuk­sen voi pe­rua ve­loi­tuk­set­ta 16. ke­sä­kuu­ta as­ti. Sen jäl­keen mak­sus­ta vä­hen­ne­tään 40 eu­ron pe­ruu­tus­mak­su.

Tar­kem­mat tie­dot löy­ty­vät ma­joi­tus­kau­pas­ta www.su­vi­seu­rat.fi/ma­joi­tus.

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys