JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen tar­koi­tus to­teu­tui

Uutiset
1.7.2020 6.55

Juttua muokattu:

3.7. 11:09
2020070311095620200701065500

Päi­vä­mies

Ou­lu

Vir­tu­aa­li­su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na eri puo­lil­le maa­ta il­mes­tyi lu­kui­sia mi­ni­su­vi­seu­ro­ja asun­to­vau­nui­neen, ki­os­kei­neen ja kai­ut­ti­mis­ta kai­ku­vi­ne saar­noi­neen.

SRK:n Su­vi­seu­rat jär­jes­tet­tiin pan­de­mi­an vuok­si poik­keuk­sel­li­ses­ti ra­di­os­sa ja ne­tis­sä. Su­vi­seu­rat oli kuul­ta­vis­sa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä, ja li­säk­si osa si­säl­lös­tä vi­de­oi­tiin.

Mo­net ys­tä­vät ja su­vut ko­koon­tui­vat kuun­te­le­maan seu­ro­ja yh­des­sä. Lu­kui­sil­le pi­hoil­le oli ra­ken­net­tu Su­vi­seu­ro­ja muis­tut­ta­via puit­tei­ta: telt­ta- ja asun­to­vau­nu­ma­joi­tus­ta, ki­os­ke­ja ja jää­te­lön­myyn­ti­pis­tei­tä.

Pu­heet kos­ket­ti­vat

Mo­net Su­vi­seu­ro­jen viet­tä­jät ko­ki­vat vir­voit­tu­neen­sa. Vaik­ka ih­mi­set kai­pa­si­vat esi­mer­kik­si yh­tei­siä lau­lu­tuo­ki­oi­ta, esiin nou­si myös ko­ke­mus sii­tä, et­tä pu­hei­siin pys­tyi kes­kit­ty­mään pa­rem­min ko­toa kä­sin.

– Olem­me saa­neet ol­la sa­nan al­la ai­van sa­ma­nar­voi­si­na kuin en­nen­kin. Nyt vain ku­kin ko­to­naan tai siel­lä, mis­sä ovat ol­leet­kin. It­se koen erään­lais­ta ta­sa­ver­tai­suut­ta­kin näi­den Su­vi­seu­ro­jen myö­tä, kos­ka kaik­kiin Su­vi­su­vi­seu­roi­hin en ole joka vuo­si pääs­syt osal­lis­tu­maan. Ter­veys­ti­lan­tee­ni ja voin­ti­ni ovat mää­rän­neet ai­ka pal­jon osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­si­a­ni, seu­roi­hin osal­lis­tu­nut kom­men­toi Päi­vä­mie­hen Fa­ce­book-si­vul­la.

Su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jät päi­vit­ti­vät so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­via ak­tii­vi­ses­ti, ja ne oli­vat hy­vin seu­rat­tu­ja. Use­at ja­koi­vat ku­via ja vi­de­oi­ta ko­ti­su­vi­seu­ro­jen vie­tos­taan. Myös me­dia huo­mi­oi myön­tei­sel­lä ta­val­la seu­rat.

Ydin­teh­tä­vä to­teu­tui

SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra nä­kee, et­tä su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyt su­jui­vat ko­ko­nai­suu­te­na hy­vin.

– Mie­les­sä on kui­ten­kin pyyn­tö, et­tä sai­sim­me tu­le­vi­na vuo­si­na jär­jes­tää jäl­leen Su­vi­seu­rat pe­rin­tei­ses­sä muo­dos­sa.

Kaa­ri­vaa­ra kiit­te­lee seu­ra­jär­jes­tä­jien muis­ta­mi­ses­ta ja roh­kai­se­mi­ses­ta sekä suun­nit­te­luun ja to­teut­ta­mi­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta.

– Kos­ket­ta­vaa on ol­lut pa­lau­te sii­tä, kuin­ka tär­ke­ä­nä seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen näh­tiin. Olem­me saa­neet seu­ra­jär­jes­tä­ji­nä ko­kea, et­tä työ­tä ei ole teh­ty tur­haan, vaan seu­ro­jen ydin­teh­tä­vä on to­teu­tu­nut.

”Tun­tui Su­vi­seu­roil­ta”

Su­vi­seu­rat su­jui­vat Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­toi­mit­ta­jan Vil­ja Paa­vo­lan mu­kaan ra­di­on puo­les­ta ko­ko­nai­suu­te­na mu­ka­vas­ti.

– Lä­he­tys toi­mi: saa­tiin seu­rat lä­he­tet­tyä. Myös kuu­li­ja­pa­laut­teen pe­rus­teel­la moni tyk­kä­si oh­jel­ma­vir­ras­ta. Osa oli yl­lät­tä­nyt sii­tä, mi­ten ”tun­tui Su­vi­seu­roil­ta”.

Pa­lau­tet­ta tuli sekä säh­kö­pos­tiin et­tä so­mes­sa, min­kä Paa­vo­la nä­kee po­si­tii­vi­se­na asi­a­na.

Esi­ru­kous­ten tar­ve kas­voi

Esi­ru­kous­pyyn­tö­jen mää­rä li­sään­tyi huo­mat­ta­vas­ti: tänä vuon­na nii­tä oli noin 430, yleen­sä 230–240, vas­tuu­hen­ki­lö Päi­vi Tuo­mi­vaa­ra ker­too.

– Var­maan net­tiin jät­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­den help­pous se­lit­tää tä­män.

Pyyn­tö­jen vas­taa­not­ta­jat har­mit­te­li­vat kas­vok­kain koh­taa­mi­sen puut­tu­mis­ta.

– Evan­ke­liu­mil­la loh­dut­ta­mi­sen mah­dol­li­suut­ta ei ol­lut. Kos­ket­ta­via oli­vat ne esi­ru­kous­pyyn­nöt, et­tä Ju­ma­la he­rät­täi­si tun­non ja pää­si­si Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Jo­tain sa­maa, jo­tain eri­lais­ta

Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma­si­säl­tö oli pää­o­sin sama kuin yleen­sä, mut­ta esi­mer­kik­si eh­tool­li­sen kor­va­si eh­tool­lis­lau­lu­jen il­ta Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa.

– Eh­tool­lis­lau­luil­las­sa oli li­ve­nä lin­joil­la 17 600 kat­so­jaa ja tä­hän men­nes­sä on kat­sot­tu 24 355 ker­taa, Il­ma­ri Mä­en­pää Vir­tu­aa­li­kir­kos­ta ker­too 29. ke­sä­kuu­ta.

Jul­kai­su­myyn­ti ei pääs­syt sa­mal­le ta­sol­le kuin nor­maa­lis­ti su­vi­seu­ra­myy­mä­läs­sä, vaik­ka verk­ko­kau­pas­sa oli­kin ti­lauk­sia Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na ta­sai­seen tah­tiin.

– Pa­ras myyn­ti­päi­vä oli pää­tös­päi­vä, jol­loin oli eni­ten ti­lauk­sia. Uu­tuu­det ovat myy­neet, kak­si suo­si­tuin­ta oli Tai­vaan isän lah­ja ja Her­ra var­je­li mei­dät us­kos­sa, Min­na Töl­li SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä pal­jas­taa.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys