JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Syksyn julkaisut tulevat lähelle nykypäivää

Uutiset
21.11.2023 11.00

Juttua muokattu:

21.11. 10:51
2023112110510020231121110000
Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Kuvakaappaus videolähetyksestä

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Uudet julkaisut ovat ilmaisultaan korkeatasoisia ja sellaisia, joiden sisältö tulee lähelle nykypäivän lukijaa, kuvaili SRK:n julkaisujen toimitusneuvoston puheenjohtaja Markku Seppänen.

Kuvakaappaus videolähetyksestä

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

SRK:n uu­det jul­kai­sut ku­vaa­vat ar­kea to­den­mu­kai­ses­ti. Soi­tin­mu­siik­ki rau­hoit­taa ja tuo mie­leen lau­lu­jen sa­nat.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry on jul­kais­sut nel­jä uut­ta kir­jaa ja yh­den ää­nit­teen. Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus lä­he­tet­tiin SRKnyt-ka­na­val­la Yo­u­Tu­bes­sa 19. mar­ras­kuu­ta.

Uu­det tuot­teet jul­kis­ti toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen. Hän ku­vai­li uu­sia jul­kai­su­ja il­mai­sul­taan kor­ke­a­ta­soi­sik­si ja sel­lai­sik­si, joi­den si­säl­tö tu­lee lä­hel­le ny­ky­päi­vän lu­ki­jaa.

– Ne sa­noit­ta­vat eri­lais­ta ar­kea to­den­mu­kai­ses­ti kart­ta­mat­ta nii­tä vai­keuk­sia ja on­gel­mia, joi­ta elä­mäs­sä jou­du­taan koh­taa­maan.

Yleis­ta­jui­nen ja sel­ko­kie­li­nen kir­ja

Uu­sien jul­kai­su­jen te­ki­jät toi­vat jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­teen ter­veh­dyk­sen­sä vi­de­oi­den vä­li­tyk­sel­lä.

Pek­ka Tuo­mi­kos­kel­le Syn­tien an­teek­si­an­ta­mus Uu­den tes­ta­men­tin va­los­sa -kir­jan kir­joi­tusp­ro­ses­si oli hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti vai­kut­ta­va ja us­koa vah­vis­ta­va.

Tuo­mi­kos­ki on kir­joit­ta­nut usei­ta tie­to­kir­jo­ja. Uu­des­sa kir­jas­sa on kui­ten­kin har­tau­del­li­nen ote, ei­kä kir­joit­ta­ja py­ri­kään ole­maan tie­teel­li­nen.

– Kir­jas­sa ol­laan us­kon asi­oi­den ää­rel­lä. Se on us­kon kir­ja.

Sep­pä­sen mu­kaan kir­ja on yleis­ta­jui­nen ja sel­ko­kie­lel­lä kir­joi­tet­tu opil­li­nen kir­ja, joka ker­too sii­tä, mitä Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa ope­te­taan syn­tiin­lan­gen­neen ih­mi­sen koh­taa­mi­ses­ta.

Ajan­koh­tai­set ro­maa­nit

– Teks­ti on mo­ni­ker­rok­sis­ta ja sy­väl­lis­tä. Kir­jas­sa on kou­kut­ta­va dek­ka­ri­mai­nen ote, joka hou­kut­te­lee lu­ke­maan, to­te­si Sep­pä­nen puo­les­taan Sal­la Si­vu­lan kir­joit­ta­mas­ta In­no­Cen­ter-kir­jas­ta.

Si­vu­la ker­toi saa­neen­sa ide­an kir­jan mil­jöös­tä vie­rail­leen­sa lap­suu­ten­sa ko­ti­kun­nas­sa kes­kus­te­le­mas­sa sii­tä, mi­ten vä­es­tö­ka­to vai­kut­taa. Kir­jan tee­man hän ajat­te­li ole­van sel­lai­nen, joka kos­ket­taa maa­il­mal­la, mut­ta eri­tyi­ses­ti us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa.

– Meil­lä voi tul­la ris­ti­rii­to­ja toi­nen tois­tem­me kans­sa. Ar­vo­maa­il­ma on ol­lut mur­rok­ses­sa kaut­ta ai­ko­jen, mut­ta eläm­me nyt eri­lais­ten ar­vo­muu­tos­ten ai­kaa kuin ai­kai­sem­min. Mi­ten nämä asi­at ei­vät re­pi­si vä­le­jä ja sai­sim­me pi­det­tyä rak­kau­den kes­ke­näm­me, Si­vu­la poh­ti.

Toi­nen ti­lai­suu­des­sa jul­kis­tet­tu ro­maa­ni oli Ma­til­da Nis­si­sen kir­joit­ta­ma Huo­mi­sen lau­lu. Kir­jan kä­si­kir­joi­tus on saa­nut tun­nus­tus­pal­kin­non SRK:n ro­maa­nien kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa.

Sep­pä­nen ku­vai­li kir­jan ole­van sy­väl­li­nen ku­vaus nuo­ren elä­mäs­tä. Nis­si­nen toi­voo, et­tä kir­jan tee­mas­ta, mie­len­ter­vey­des­tä, pu­hut­tai­siin enem­män. 13-vuo­ti­aa­na aloit­ta­es­saan hän ei tien­nyt, et­tä ta­ri­na pää­tyy jos­kus kir­jak­si.

– En­sim­mäi­nen ver­sio on kir­joi­tet­tu pa­pe­ril­le. Jos­kus lu­es­ke­lin sitä ja löy­sin ai­na­kin yh­den lau­seen, joka on al­ku­pe­räi­ses­tä ver­si­os­ta, ker­toi Nis­si­nen.

Lap­sis­ta lap­sil­le

Jos mi­nul­la oli­si pik­ku­sis­ko on An­na Vir­ta­sen kir­joit­ta­ma ja Eli­sa Heik­ki­län ku­vit­ta­ma las­ten ku­va­kir­ja. Vir­ta­nen kir­joit­ti kä­si­kir­joi­tuk­sen alun­pe­rin SRK:n kir­joi­tus­kil­pai­luun vuon­na 2019. Hän ker­toi ha­lun­neen­sa kir­joit­taa jo­tain lap­sis­ta, lap­sen pu­het­ta ja aja­tuk­sia.

– Ha­lu­sin tuo­da kir­jas­sa esiin sitä, mi­ten uu­den vau­van syn­ty­mi­nen per­hee­seen on on­nel­li­nen ja iloi­nen asia, Vir­ta­nen to­te­si.

Ku­vit­ta­ja Heik­ki­lä ker­toi lu­ke­neen­sa Vir­ta­sen teks­tiä, ja ta­pah­tu­mat al­koi­vat elää hä­nen pääs­sään.

– Pi­dän eni­ten sii­tä en­sim­mäi­ses­tä, Mai­jan ku­vas­ta. Se lap­si läh­ti sii­tä elä­mään, Heik­ki­lä ku­vai­li.

Rau­hoit­ta­vaa soi­tin­mu­siik­kia

Ko­din jou­lu -ää­ni­te pyr­kii tuo­maan kuu­li­jal­le sel­lai­sen olon, et­tä soit­ta­jat oli­si­vat sa­mas­sa olo­huo­nees­sa, ker­toi koor­di­naat­to­ri Riit­ta­lii­sa Ha­ku­li­nen uu­des­ta mu­siik­ki­ää­nit­tees­tä.

Sep­pä­nen to­te­si, et­tä se si­säl­tää rau­hoit­ta­vaa soi­tin­mu­siik­kia.

– Näi­den tut­tu­jen jou­lu­lau­lu­jen sa­nat tu­le­vat au­to­maat­ti­ses­ti mie­leen kuun­nel­les­sa kau­niis­ti soi­vaa ja vaih­te­le­vaa soi­tin­mu­siik­kia.

Uu­sia tuot­tei­ta voi os­taa SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä ja verk­ko­kau­pas­ta sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­myyn­ti­pis­teil­tä.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys