JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tänään on seurakuntavaalien vaalipäivä

Uutiset
20.11.2022 12.20

Juttua muokattu:

18.11. 14:23
2022111814232220221120122000

Sirkka Lehto

Sirkka Lehto

Tä­nään on seu­ra­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä, ja kir­kon jä­se­net saa­vat ää­nes­tää omis­sa seu­ra­kun­nis­saan kaut­ta Suo­men. Ää­nes­tys­pai­kat avau­tu­vat mes­sun jäl­keen klo 11 ja ovat avoin­na ai­na klo 20 as­ti. Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­ni­oi­keus on 16 vuot­ta täyt­tä­neil­lä kir­kon jä­se­nil­lä.

Vaa­leis­sa on mu­ka­na 14 300 eh­do­kas­ta. Vaa­li­ko­ne aut­taa eh­dok­kaan va­lin­nas­sa. Kaik­ki eh­dok­kaat löy­ty­vät seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi-si­vuil­ta.

Lä­hes 8 000 uut­ta luot­ta­mus­hen­ki­löä

Vaa­leil­la va­li­taan 354 seu­ra­kun­taan yh­teen­sä lä­hes 8 000 uut­ta luot­ta­mus­hen­ki­löä. So­pu­vaa­lit jär­jes­te­tään nyt 44 seu­ra­kun­nas­sa. Luot­ta­mus­hen­ki­löt va­li­taan kau­del­le 2023−2026. 

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mis­sä osa eh­dok­kais­ta on eh­dol­la kah­des­sa vaa­lis­sa, sil­lä niis­sä va­li­taan luot­ta­mus­hen­ki­löt sekä yh­ty­mien yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon et­tä seu­ra­kun­nan omaan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon. It­se­näi­sis­sä seu­ra­kun­nis­sa toi­mi­te­taan vain yh­det vaa­lit, jos­sa va­li­taan kirk­ko­val­tuus­ton jä­se­net. 

Alus­ta­va ää­nes­tysp­ro­sent­ti vaa­li-il­ta­na

Kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa alus­ta­vas­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ta ää­nes­tysp­ro­sen­tis­ta vaa­li-il­ta­na noin klo 22. Tu­lok­set päi­vit­ty­vät seu­ra­kun­ta­vaa­lien verk­ko­si­vus­tol­la sitä mu­kaan, kun seu­ra­kun­nat jul­kai­se­vat tu­lok­si­aan vaa­lien las­ken­ta­jär­jes­tel­mäs­sä.

Alus­ta­via, koko maa­ta kä­sit­tä­viä ti­las­to­tie­to­ja lä­pi­pääs­sei­den ikä- ja su­ku­puo­li­ja­kau­mas­ta ja uu­sien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den mää­räs­tä py­ri­tään tie­dot­ta­maan lop­puil­lan ai­ka­na. Maa­nan­tai­na 21. mar­ras­kuu­ta ker­ro­taan yk­si­tyis­koh­tai­sem­paa tu­los­tie­toa.

Seu­ra­kun­tien vaa­li­lau­ta­kun­nat vah­vis­ta­vat seu­ra­kun­ta­koh­tai­set tu­lok­set vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­na 23. mar­ras­kuu­ta.

3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys