JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ta­sa­ver­tai­si­na net­ti­seu­rois­sa

Uutiset
23.3.2020 6.45

Juttua muokattu:

25.3. 12:34
2020032512340920200323064500

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Hel­sin­ki

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tys päät­ti 12. maa­lis­kuu­ta pe­ruut­taa tois­tai­sek­si kai­ken toi­min­tan­sa ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an vuok­si. Seu­rat jär­jes­te­tään tänä ai­ka­na vain net­ti- ja pu­he­lin­seu­roi­na.

Yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Hin­tik­ka ker­too pää­tök­ses­tä:

– Suo­men hal­li­tus oh­jeis­ti tuol­loin vält­tä­mään yli 500 hen­gen ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä. Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sun­nun­tai­seu­rois­sa saat­taa ol­la lä­hes kol­min­ker­tai­nen mää­rä vä­keä. Li­säk­si meil­lä oli tu­los­sa pa­rin päi­vän pääs­tä isot myy­jäi­set, joi­den pe­ru­mi­ses­ta piti päät­tää no­pe­as­ti. To­te­sim­me joh­to­kun­nan säh­kö­pos­ti­ko­kouk­ses­sa, et­tä sel­kein­tä on päät­tää kai­ken toi­min­nan pe­ruut­ta­mi­ses­ta tois­tai­sek­si. Myö­hem­min myös vi­ra­no­mais­ten rat­kai­sut osoit­ti­vat, et­tä näin kan­nat­ti toi­mia.

Net­ti­seu­ro­jen ai­ka

Seu­rat pää­tet­tiin jär­jes­tää net­ti- ja pu­he­lin­seu­roi­na toi­mi­ta­lol­ta va­kiin­tu­neen seu­ra­oh­jel­man mu­kai­ses­ti. Kos­ka kaik­ki seu­rat Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä on jo pit­kään lä­he­tet­ty ne­tis­sä, tek­niik­ka oli val­mii­na.

– Lä­he­tyk­siä var­ten tar­vi­taan vain ää­ni­tark­kai­li­ja, seu­rai­sän­tä – ja tie­tys­ti pu­hu­ja, jon­ka pal­ve­lu­paik­ka on nyt ai­na­kin jon­kin ai­kaa pu­hu­ja­ko­rok­keen si­jas­ta sa­kas­tis­sa, Hin­tik­ka ker­too.

Seu­ra­tun­nel­maa lä­he­tyk­siin tuo­vat ai­em­min seu­rois­sa ää­ni­te­tyt lau­lut ja vir­ret.

Hin­tik­ka on tyy­ty­väi­nen, et­tä evan­ke­liu­mi kuu­luu edel­leen.

– Omal­la ta­val­laan seu­ro­jen pe­ru­mi­nen on myös ta­sa­puo­li­suut­ta li­sää­vä asia: ta­val­li­ses­ti vain jot­kut mat­ka­ys­tä­vät ei­vät eri syis­tä pää­se seu­roi­hin, vaik­ka ha­lu­ai­si­vat. Nyt olem­me kaik­ki sa­mal­la verk­ko­kuu­li­jan pai­kal­la.

Kuu­li­joi­ta pal­jon

Jo en­sim­mäi­sis­sä sun­nun­tai­seu­rois­sa 15. maa­lis­kuu­ta kuu­li­joi­ta oli pal­jon, eh­kä hie­man enem­män kuin yleen­sä on yh­teen­sä seu­ra­pen­kis­sä ja ver­kos­sa. Pu­hu­ji­na oli­vat Mar­kus Kop­pe­roi­nen ja Val­de Pa­lo­la.

Pa­lo­la pu­hui 2. Ku­nin­kai­den kir­jan teks­tin poh­jal­ta (2 Kun. 20:1–11). Sii­nä ker­ro­taan ku­nin­gas His­ki­as­ta. Teks­ti sopi Pa­lo­lan mie­les­tä myös vii­kon kan­sal­li­seen tee­maan, vie­tet­tiin­hän tuol­loin tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen muis­to­juh­laa.

– Eri­tyi­ses­ti toi­von, et­tä kuu­li­joil­le jäi mie­leen se, kuin­ka Ju­ma­la joh­dat­taa jo­kai­sen, niin yk­si­lön kuin koko kan­sa­kun­nan­kin elä­mää. Saam­me kai­kes­sa tur­vau­tua hä­nen apuun­sa ja muis­taa, kuin­ka edel­leen­kin on tot­ta se, et­tä "van­hurs­kaus ko­rot­taa kan­san, mut­ta syn­ti on kan­sa­kun­nan hä­peä". Ja en­nen kaik­kea, et­tä me it­ses­säm­me an­si­ot­to­mi­na ja syn­ti­si­nä ih­mi­si­nä saam­me Ju­ma­lan ar­mos­ta us­koa syn­tim­me an­teek­si ja va­el­taa Hä­nen val­ta­kun­tan­sa osal­li­suu­des­sa, Pa­lo­la sa­noi.

Ju­ma­la kut­suu

Mar­kus Kop­pe­roi­nen piti pu­heen päi­vän evan­ke­liu­min (Joh. 12:37–43) poh­jal­ta.

– It­sel­le evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä kes­kei­se­nä asi­a­na on Ju­ma­lan kut­su. Ju­ma­la kut­sui Jee­suk­sen kaut­ta juu­ta­lai­sia joh­to­mie­hiä, mut­ta ih­mis­ten kun­nia es­ti hei­tä ot­ta­mas­ta Jee­suk­sen kut­sua vas­taa, hän ker­toi saar­nan jäl­keen.

Ih­mis­ten kun­ni­an halu voi ol­la es­te evan­ke­liu­mis­ta ker­to­mi­sel­le ja us­ko­mi­sel­le myös tänä päi­vä­nä.

– Jo­han­nes kui­ten­kin ker­toi, et­tä juu­ta­lais­ten jou­kos­sa oli mie­hiä, ku­ten Joo­sef Ari­ma­ti­a­lai­nen ja Ni­ko­dee­mus, jot­ka tu­li­vat Jee­suk­sen luok­se. Ju­ma­la te­kee työ­tään mo­nen ih­mi­sen sy­dä­mes­sä, Kop­pe­roi­nen poh­ti.

Hän to­te­si, et­tä on suu­ri ih­me, et­tä eri elä­män­ti­lan­teis­sa eri ikäi­si­nä tu­lem­me ra­vi­tuik­si sa­mas­ta sa­nas­ta.

– It­sel­le se ker­too sii­tä, et­tä Ju­ma­la avaa pu­het­ta jo­kai­sel­le kuu­li­jal­le.

Puhe kuin ru­kous­het­ki

Poh­dim­me myös sitä, mil­lais­ta oli pi­tää pu­het­ta tyh­jäs­sä sa­kas­tis­sa.

– Al­kuun tun­tui vä­hän ou­dol­ta, kun ei näh­nyt kuu­li­joi­ta ei­kä voi­nut tie­tää, mi­ten hän koki pu­heen. Koin­kin sen sik­si enem­män oma­na ru­kous­het­ke­nä Raa­ma­tun sa­nan kans­sa. Si­nän­sä mu­ka­val­ta tun­tui, et­tei tar­vin­nut kii­ve­tä tois­ten ylä­puo­lel­le, vaan sai ren­nois­sa vaat­teis­sa is­tua ju­tus­te­le­maan.

Kop­pe­roi­sen mie­leen tuli aja­tus, et­tä on­han etä­seu­ro­ja pi­det­ty Raa­ma­tun­kin ai­koi­hin.

– Paa­va­li sa­ne­li kir­jei­tään seu­ra­kun­nil­le. Ai­ka ja muo­dot vaih­te­le­vat, mut­ta Ju­ma­lan sa­naa ju­lis­te­taan, hän to­te­si.

Päi­vä­mie­hen lu­ki­joil­le Kop­pe­roi­nen lä­het­ti ter­vei­siä:

– Em­me tie­dä, mi­ten tau­ti maa­il­mal­la ete­nee, sik­si pan­de­mia huo­let­taa mei­tä. Se ai­heut­taa sekä ta­lou­del­li­sia et­tä ter­vey­del­li­siä huo­lia. Sik­si tämä ti­lan­ne vaa­tii meil­tä ky­kyä yh­teis­työ­hön ja kuor­mien kan­ta­mi­seen. On Ju­ma­lan lah­jaa, et­tä sai­rai­ta voi­daan mo­nel­la ta­val­la aut­taa. Jo­kai­sel­le lu­ki­jal­le toi­von luot­ta­mus­ta, et­tä koko elä­mäm­me on Ju­ma­lan kä­sis­sä.

Tulk­kaus kel­la­ris­ta

Hans Pe­täis­tö tulk­ka­si pu­heet eng­lan­nik­si toi­mi­ta­lon kel­la­ri­ti­las­ta.

Pe­täis­tö oli pu­he­li­mel­laan tal­len­ta­nut tulk­kauk­sen­sa Pa­lo­lan pu­hees­ta. Ju­na­mat­kal­la ko­tiin Pe­täis­tö ta­pa­si ul­ko­maa­lai­sen, joka ky­syi, mi­hin tämä oli me­nos­sa ja mis­tä tu­los­sa.

– Ker­roin seu­rois­ta ja mil­lai­set eri­koi­set seu­rat pi­dim­me. Hän­tä kiin­nos­ti, hän ha­lu­si kuul­la ja ja­oin ää­nit­teen hä­nel­le­kin luot­ta­en, et­tä Ju­ma­lal­la oli joku tar­koi­tus täl­le­kin, Pe­täis­tö ker­toi.

Eh­kä tuo­ta tar­koi­tus­ta voi näh­dä vies­tis­sä, jon­ka Pe­täis­tö sai myö­hem­min tuol­ta koh­taa­mal­taan ih­mi­sel­tä: "Thank You for the file with ser­mon. --- I think it’s what we are all nee­ded at this crazy time."

Muis­te­taan toi­si­am­me

Mat­ti Hin­tik­ka roh­kai­see pi­tä­mään yh­teyt­tä lä­him­mäi­siin pu­he­li­mel­la tai verk­ko­so­vel­lus­ten kaut­ta.

– Tai­vaan Isä ei jätä mei­tä yk­sin ja epä­toi­voon. Muis­te­taan ru­kouk­sin kaik­kia lä­him­mäi­si­äm­me, ter­vei­tä ja sai­rai­ta. Seu­ro­jen pe­ru­mi­ses­ta ker­to­vas­sa tie­dot­tees­sa lai­na­sim­me Paa­va­lin sa­no­ja ko­rint­to­lai­sil­le: "Run­saan loh­du­tuk­sen Ju­ma­la roh­kai­see mei­tä kai­kis­sa ah­din­gois­sam­me, niin et­tä me hä­nel­tä saa­mam­me loh­du­tuk­sen voi­mal­la jak­sam­me loh­dut­taa mui­ta ah­din­gos­sa ole­via" (2. Kor. 1:3–4).

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys