JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ter­ve­tu­loa Hel­sin­kiin!

Uutiset
18.9.2017 6.32

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rois­sa nä­kee joka syk­sy pal­jon uu­sia kas­vo­ja; ih­mi­siä, jot­ka ovat opis­ke­lun, työn tai eri­lais­ten per­he­syi­den vuok­si muut­ta­neet yh­dis­tyk­sen toi­min­ta-alu­eel­le. Sun­nun­tai­na 3. syys­kuu­ta toi­vo­tet­tiin uu­det hel­sin­ki­läi­set seu­ro­jen jäl­keen ter­ve­tul­leik­si.

Ti­lai­suu­des­sa muu­ta­ma yh­dis­tyk­sen kuo­ro­lai­nen lau­loi en­sin lau­lun Me kas­vo­ja kat­som­me isän­maan. Sen jäl­keen haas­ta­tel­tiin osal­lis­tu­jia sii­tä, mil­lais­ta on ol­la hel­sin­ki­läi­nen.

Uu­si tyy­ty­väi­nen hel­sin­ki­läi­nen

21-vuo­ti­as El­li-Noo­ra Kar­hu­maa Ka­jaa­nis­ta on muut­ta­nut Hel­sin­kiin vuo­si sit­ten. Hän opis­ke­lee ko­kik­si Hel­sin­gin Per­ho Lii­ke­ta­lou­so­pis­tos­sa. Hel­sin­ki tun­tui oi­ke­al­ta ja mie­len­kiin­toi­sel­ta pai­kal­ta tu­le­vak­si ko­ti­kau­pun­gik­si.

– Mi­nul­la oli eri­lai­set en­nak­ko­a­ja­tuk­set kuin mitä iha­na to­tuus on. Pel­kä­sin, et­tä siel­lä ei oli­si niin läm­min ja ko­toi­sa tun­nel­ma. Toi­sin kävi. Hel­sin­gin sii­o­ni on mi­nul­le nyt to­del­la ra­kas, ih­mi­set tär­kei­tä ja pal­jon eri-ikäi­siä tut­tu­ja, El­li-Noo­ra ker­too iloi­se­na.

Kun El­li-Noo­ra muut­ti Hel­sin­kiin, en­nes­tään tut­tu­ja oli ai­ka vä­hän, lä­hin­nä su­ku­lai­sia. Hän ker­too saa­neen­sa myös uu­sia iha­nia sy­dä­nys­tä­viä, saat­to­mie­hiä. Hä­nel­le on Hel­sin­gis­sä muo­dos­tu­nut ys­tä­vä­po­ruk­ka lä­him­mis­tä ih­mi­sis­tä, mut­ta hän ko­kee ole­van­sa ter­ve­tul­lut mui­hin­kin ka­ve­ri­po­ru­koi­hin.

Työ­vuo­rois­sa tu­tus­tuu

El­li-Noo­ra on läh­te­nyt heti mu­kaan keit­ti­ö­vuo­roi­hin. Nyt hän­tä on pyy­det­ty keit­ti­ö­ryh­män­sä ve­tä­jäk­si.

– Tai­vaan Isään luot­ta­en otin teh­tä­vän mie­lel­lä­ni vas­taan, hän ker­too.

Uu­det hel­sin­ki­läi­set hän toi­vot­taa ter­ve­tul­leik­si:

– Ter­ve­tu­loa. Tämä on kau­nis kau­pun­ki. Luon­to on lä­hel­lä, jos et­te poh­joi­ses­sa tien­neet, El­li-Noo­ra vink­kaa leik­ki­säs­ti ja jat­kaa:

– Ih­mi­set on tääl­lä jo­ten­kin ava­ra­kat­sei­sia ja su­vait­se­vai­sia. Olen saa­nut ol­la juu­ri oma it­se­ni ja ko­kea olo­ni mu­ka­vak­si. Tääl­lä Hel­sin­gin sii­o­nis­sa­kin kuu­luu sama Hy­vän Pai­me­nen ää­ni.

Teks­ti: Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Ku­vat: Pau­la Nie­me­lä

Jut­tu jul­kais­tu ko­ko­nai­suu­des­saan Päi­vä­mie­hes­sä 13.9.2017.

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys