JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tie­de ei pys­ty ku­vaa­maan us­koa

Uutiset
30.1.2020 6.55

Juttua muokattu:

30.1. 09:52
2020013009522920200130065500

An­na Saa­ri

Mu­hos

Kah­den rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ret ko­koon­tu­vat Mu­hok­sel­la yh­tei­sen toi­min­nan mer­keis­sä. Tam­mi­kuun nuor­te­nil­las­sa pu­hut­tiin ajan­koh­tai­sis­ta maa­il­man­laa­jui­sis­ta il­mi­öis­tä.

Mu­hok­sen alu­eel­la on kak­si rau­ha­nyh­dis­tys­tä, Mu­hok­sen ja Lai­ta­saa­ren. Kos­ka kun­nas­sa on vain yk­si ylä­kou­lu, raa­mat­tu­luo­kat, nuor­te­nil­lat ja muu nuor­ten toi­min­ta on kum­man­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen yh­teis­tä.

Tam­mi­kuus­sa Mu­hok­sen nuo­ret ko­koon­tui­vat Sari ja Jar­mo Hint­sa­lan ko­tiin nuor­te­nil­taan. Niin nuor­te­nil­lat kuin raa­mat­tu­luo­kat­kin ovat ta­val­li­ses­ti ko­deis­sa. Raa­mat­tu­luok­ka on tar­koi­tet­tu al­le rip­pi­kou­lui­käi­sil­le, ja sen pi­tää vuo­ros­sa ole­va opet­ta­ja kul­loi­sen­kin isän­tä­vä­en avus­tuk­sel­la. Nuor­te­nil­lan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja si­säl­lös­tä vas­taa isän­tä­vä­ki. Se voi ha­lu­tes­saan pyy­tää pai­kal­le alus­ta­jan.

Hint­sa­lat oli­vat pyy­tä­neet alus­ta­jak­si Har­ri Puo­li­tai­pa­leen. Hän pu­hui uu­den vuo­si­kym­me­nen haas­teis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta eli ajan­koh­tai­sis­ta maa­il­man­laa­jui­sis­ta il­mi­öis­tä. Ai­he on va­li­koi­tu­nut Päi­vä­mie­hen ko­lum­nien in­noit­ta­ma­na.

Aluk­si nuo­ret lau­loi­vat An­na-Mari Kas­ki­sen vir­ren 581, jon­ka sa­nat so­pi­vat ru­kouk­sek­si: ”Her­ra, Py­hän Hen­gen suo ko­dit ra­ken­taa, saa­vu per­hei­siim­me ja rau­han miel­tä jaa. Au­ta, Her­ra, et­tä meis­tä jo­kai­nen oman pai­kan löy­tää, käy työ­hön iloi­ten.”

Kes­kus­te­lua us­kon mer­ki­tyk­ses­tä

Har­ri Puo­li­tai­val pi­tää puhe-esi­tyk­siä työk­seen, mut­ta nuor­te­nil­lan alus­tus hän­tä jän­nit­ti. Kuun­te­le­mas­sa oli vii­ti­sen­kym­men­tä nuor­ta, jois­ta useim­mat oli­vat alus­ta­jal­le tut­tu­ja.

– Us­kon nä­kö­kul­mas­ta pu­hu­mi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa kuin te­ko­ä­lys­tä ker­to­mi­nen.

Nuo­ret ot­ti­vat hy­vin vas­taan Puo­li­tai­pa­leen esit­tä­mät ky­sy­myk­set, ja il­lan mit­taan kes­kus­te­lu si­vu­si mo­nen­lai­sia il­mi­öi­tä. Puo­li­tai­val to­te­si, et­tä eri­lai­sia maa­il­man­kat­so­muk­sia voi ol­la myös omas­sa per­hees­sä, jos kaik­ki per­heen­jä­se­net ei­vät ole us­ko­mas­sa.

Alus­ta­ja va­roit­ti sii­tä, et­tei mi­kään ny­ky­maa­il­man il­miö sai­si tul­la kor­vaa­maan kris­til­lis­tä Ju­ma­laa ja us­koa. Ih­mi­siin koh­dis­tuu eri ka­na­vien kaut­ta voi­ma­kas in­for­maa­ti­o­vai­kut­ta­mi­nen. Sii­tä on hyvä ol­la tie­toi­nen, jot­ta se ei pää­si­si sam­mut­ta­maan us­kon liek­kiä.

Mikä on us­kon ja tie­teen suh­de?

Tie­teel­li­sen tie­don ja us­kon suh­de he­rät­ti nuo­ris­sa aja­tuk­sia. Elia Pöyk­kö ki­teyt­ti, et­tei tie­de edes pys­ty ku­vaa­maan us­koa, kos­ka se pi­täy­tyy näh­tä­väs­sä maa­il­mas­sa. Us­ko taas on luon­teel­taan jo­ta­kin, mitä ei voi sil­min to­dis­taa. Tie­de ja us­ko ei­vät siis ole tois­ten­sa vas­ta­koh­tia.

– Myös us­ko­vai­sel­la voi ol­la tie­teel­li­nen maa­il­man­ku­va, Puo­li­tai­val sa­noit­ti.

Til­da Lo­hi­lah­den mie­les­tä se oli hy­vin sa­not­tu.

– Us­kon ja tie­teen ei tar­vit­se ol­la ris­ti­rii­das­sa. Tämä ei kou­lus­sa tule esil­le.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys