JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Timo Tuo­mis­ton väi­tös kan­sa­no­pis­to­työs­tä: Poh­jim­mil­taan kyse on ar­vois­ta

Uutiset
18.1.2019 6.01

Timo Tuo­mis­ton kas­va­tus­tie­teen väi­tös­kir­ja ”Kan­sa­no­pis­to­pe­da­go­giik­ka kol­mes­sa kris­til­li­ses­sä kan­sa­no­pis­tos­sa” tar­kas­tet­tiin 14. jou­lu­kuu­ta 2018 Ou­lun yli­o­pis­tos­sa.

Tuo­mis­ton väi­tös­työn oh­jaa­ja­na ja kus­tok­se­na toi­mi pro­fes­so­ri Lee­na Syr­jä­lä ja vas­ta­väit­tä­jä­nä pro­fes­so­ri Rit­va Jak­ku-Sih­vo­nen. Tuo­mis­to toi­mi reh­to­ri­na Ra­nu­an kris­til­li­ses­sä kan­sa­no­pis­tos­sa sen pe­rus­ta­mi­ses­ta, vuo­des­ta 1987 läh­tien. Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton reh­to­rik­si Tuo­mis­to siir­tyi vuon­na 2001.

Ope­tus­hal­li­tus ot­ti yh­teyt­tä

Timo Tuo­mis­to ker­too, et­tä väi­tös­kir­jan te­ke­mi­nen ei alun al­ka­en ol­lut nuo­ren reh­to­rin haa­vee­na. Nuor­ten si­sä­op­pi­lai­tok­sen joh­ta­mi­nen vei muu­toin­kin pal­jon ai­kaa ja voi­mia.

– Sain ol­la yh­teis­työs­sä Ope­tus­hal­li­tuk­sen kans­sa ke­hit­tä­mäs­sä maam­me kan­sa­no­pin­to­jen ar­vi­oin­tia. Kun ar­vi­oin­tiin ja yli­pää­tään kan­sa­no­pis­to­toi­min­taan liit­ty­viä muis­ti­oi­ta ja kir­jal­li­suut­ta al­koi ker­tyä pal­jon, Ope­tus­hal­li­tuk­ses­ta otet­tiin yh­teyt­tä ja eh­do­tet­tiin, et­tä ko­ko­ai­sin niis­tä väi­tös­tut­ki­muk­sen. Jat­ko-opin­to­ni Ou­lun yli­o­pis­tos­sa sai näin sel­ke­än ta­voit­teen, Tuo­mis­to avaa väi­tös­työn­sä taus­to­ja.

Ma­te­ri­aa­lia kol­mes­ta opis­tos­ta

Reh­to­ri­vuo­sien ai­ka­na ker­ty­neen ma­te­ri­aa­lin li­säk­si Timo Tuo­mis­to ke­rä­si väi­tös­tut­ki­muk­seen­sa ky­se­ly­ai­neis­ton opis­to­vuo­sien 2010 ja 2011 lo­pus­sa. Ky­se­ly to­teu­tet­tiin Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­to­jen opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le. Ai­neis­to oli run­sas eri­tyi­ses­ti avoin­ten ky­sy­mys­ten joh­dos­ta.

– Ih­met­te­len yhä sitä, mi­ten hy­vin opis­ke­li­jat oli­vat pa­neu­tu­neet kir­joit­ta­maan vas­tauk­sia esi­mer­kik­si ky­sy­myk­seen: mik­si tu­lin opis­toon? Siel­lä on upei­ta ta­ri­noi­ta! Tuo­mis­to kiit­te­lee.

Tuo­mis­to aloit­ti tut­ki­mu­sai­neis­ton työs­tä­mi­sen väi­tös­kir­jak­si jää­des­sään osa-ai­kai­sel­le tut­ki­mus­va­paal­le vuon­na 2012. Väi­tös­kir­jan lop­puun saat­ta­mi­nen oli usei­ta vuo­sia kes­tä­vä pro­ses­si. Tuo­mis­to sai vii­meis­te­lys­sä apua vai­mol­taan Rai­li Tuo­mis­tol­ta eri­tyi­ses­ti kie­len­huol­lol­li­siin asi­oi­hin.

Mikä sai elä­kei­kää lä­hes­ty­vän reh­to­rin ryh­ty­mään väi­tösp­ro­ses­siin?

– Poh­jim­mil­taan­han kyse on ar­vois­ta. Nuor­ten asi­at ja opis­tot ovat mi­nul­le tär­kei­tä, ei­kä kan­sa­no­pis­to­jen pe­da­go­giik­kaa ol­tu juu­ri tut­kit­tu. Us­kon, et­tä opis­tot hyö­ty­vät täs­tä, Tuo­mis­to to­te­aa.

Teks­ti ja kuva: An­ne Si­mi­lä

Lue ai­hees­ta li­sää 16.1.2019 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys