JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tor­ni­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ajan­mu­kai­sem­mat, käy­tän­nöl­li­sem­mät ja isom­mat ti­lat

Uutiset
9.8.2018 6.46

Tor­ni­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lon re­mont­ti al­kaa syys­kuus­sa. Re­mon­tin myö­tä ylei­sis­tä ti­lois­ta tu­lee käy­tän­nöl­li­sem­mät. Sa­mal­la ak­tii­vi­sel­le lap­si- ja nuo­ri­so­työl­le saa­daan li­sä­ti­laa.

Tor­ni­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo on ra­ken­net­tu vuon­na 1979, ja sitä on laa­jen­net­tu vä­ki­mää­rän kas­va­es­sa.

Li­sä­ti­laa ja de­si­be­li­ta­son las­kua

Ny­kyi­nen ta­lon­mie­hen asun­to on käy­nyt tar­peet­to­mak­si, ja se muut­tuu re­mon­tin myö­tä lap­si- ja nuo­ri­so­työn käyt­töön. Tu­le­va iso yh­te­näi­nen tila voi­daan ja­kaa liik­ku­vil­la ja­ko­sei­nil­lä kol­meen eril­li­seen osaan. Ti­laa on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös il­ta­ky­lä­toi­min­taan ja jopa pie­niin per­he­ti­lai­suuk­siin.

Re­mon­tin jäl­keen kah­vi­os­ta löy­tyy huo­mat­ta­vas­ti enem­män paik­ko­ja ja de­si­be­li­ta­son pi­täi­si las­kea uu­sil­la akus­tiik­ka­muu­tok­sil­la.

Kir­ja­myyn­ti­pis­te siir­re­tään etei­seen, jon­ne saa­daan rau­hal­li­sem­pi ja käy­tän­nöl­li­sem­pi tila. Uu­dis­te­tus­sa ti­las­sa jul­kai­sui­hin on hel­pom­paa pääs­tä tu­tus­tu­maan ja tuot­teet saa­daan pa­rem­min esil­le. Liik­ku­va kir­ja­myyn­ti­pöy­tä mah­dol­lis­taa jul­kai­su­jen myyn­nin eri pai­kois­sa.

Myös ta­lo­tek­niik­ka uu­dis­tuu ajan­mu­kai­sek­si. Toi­mi­ta­lon jul­ki­si­vun pin­noi­tus ja ve­si­ka­ton re­mont­ti on suun­ni­tel­mis­sa en­si ke­säl­le. Kun­nos­tus­työt on jo ai­kai­sem­min aloi­tet­tu keit­ti­ös­tä ja WC-ti­lois­ta.

Vas­tuu­ta mo­nel­le

Syys­kuus­sa al­ka­vaan re­mont­tiin on koot­tu kuu­si tal­koo­työ­ryh­mää, joi­den ve­tä­jät huo­leh­ti­vat oman tal­koo­ryh­män toi­min­nas­ta. Ryh­miin on saa­tu mu­ka­vas­ti te­ki­jöi­tä.

Yh­dis­tyk­sen jä­se­nil­tä on löy­ty­nyt yh­tei­sen te­ke­mi­sen asen­net­ta ja ha­lua pal­vel­la omil­la lah­joil­laan. Vas­tuu­ta ja työ­teh­tä­viä on saa­tu ja­kaa isol­le mää­räl­le te­ki­jöi­tä, jol­loin käy­tet­tä­vät voi­ma­va­rat­kin ja­kau­tu­vat ta­sai­ses­ti.

Re­mont­tiin tar­vi­taan myös ra­haa. Ke­vään vii­meis­ten myy­jäis­ten tuo­tos­sa nä­kyi, et­tä yh­dis­tyk­sen jä­se­net ovat laa­jal­la rin­ta­mal­la mu­ka­na yh­tei­ses­sä pro­jek­tis­sa.

Teks­ti: Ul­la Kal­ta­ka­ri

Kuva: Mer­ja Sor­ja­nen

Jut­tu lu­et­ta­vis­sa ko­ko­naan 8.8.2018 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys