JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tu­han­net ih­mi­set mu­ka­na kiu­saa­mi­sen vas­tai­ses­sa kam­pan­jas­sa

Uutiset
7.9.2014 7.02

Kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen Kut­su­mua-haas­te­kam­pan­ja on in­nos­ta­nut mu­kaan tu­han­sia suo­ma­lai­sia. Suo­men Lu­ki­o­lais­ten Lii­ton luo­ma kam­pan­ja le­vi­ää so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, ja kam­pan­jan ni­mel­lä mer­kit­ty­jä ku­via on ja­et­tu lii­ton mu­kaan yli 10 000. Eri­tyi­ses­ti kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vii­me ai­koi­na he­rät­tä­nyt pal­jon kes­kus­te­lua jul­ki­suu­des­sa muu­toin­kin.

Kam­pan­jas­sa ide­a­na on ot­taa kuva kah­des­ta sa­nas­ta, jois­ta toi­nen ku­vaa sitä "lo­ke­roa, jo­hon si­nut it­se­si on yri­tet­ty tun­kea ja toi­nen sel­lais­ta omi­nai­suut­ta, jon­ka tah­toi­sit mui­den it­ses­sä­si nä­ke­vän ja muis­ta­van". Kam­pan­jan ta­voit­tee­na on haas­taa kaik­ki suo­ma­lai­set ra­ken­ta­maan sel­lais­ta il­ma­pii­riä, jos­sa ku­kin tu­lee näh­dyk­si oma­na it­se­nään.

Las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa ta­pah­tu­vaan kiu­saa­mi­seen on ot­ta­nut kan­taa muun mu­as­sa po­lii­si Tii­na Kuo­sa ko­lum­nis­saan, joka on jul­kais­tu Itä-Uu­den­maan po­lii­si­lai­tok­sen si­vuil­la. Hä­nen mu­kaan­sa kiu­saa­mi­nen al­kaa usein jo päi­vä­ko­dis­sa.

– Meil­lä on nuo­ria, jot­ka ovat jou­tu­neet kes­tä­mään muu­ten­kin ras­kai­den kou­lu­päi­vien li­säk­si jat­ku­vaa vuo­sia kes­tä­vää kiu­saa­mis­ta us­ko­mat­to­man mää­rän il­man, et­tä ku­kaan oli­si puut­tu­nut asi­aan jol­lain ta­sol­la, hän kir­joit­taa.

Kuo­san mu­kaan kou­lu­kiu­saa­mi­nen jat­kuu mel­kein poik­keuk­set­ta ny­kyi­sin myös ne­tis­sä. Hän ke­hot­taa­kin van­hem­pia opas­ta­maan lap­si­aan ne­tin käy­tös­sä ja huo­leh­ti­maan heis­tä myös net­ti­maa­il­mas­sa.

– Po­lii­sin nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na tu­lee usein mie­leen tie­däm­me­kö me ai­kui­set oi­ke­as­ti mitä sil­le mi­nun lap­sel­le­ni kuu­luu? Kuin­ka hä­nel­lä me­nee ka­ve­ri­po­ru­kas­sa tai mitä se lap­se­ni oi­kein puu­hai­lee päi­vän­sä ai­ka­na, hän ky­syy.

Kiu­sat­tua hän ke­hot­taa pu­hu­maan asi­as­ta ajois­sa riit­tä­vän mo­nel­le ai­kui­sel­le ja opet­ta­jia puut­tu­maan pie­neen­kin kiu­saa­mi­seen ja luo­maan kiu­saa­mi­sel­le nol­la­to­le­rans­sin omas­sa luo­kas­saan.

– Si­nus­sa ei ole vi­kaa vaan vika on niis­sä jot­ka kiu­saa­vat, Kuo­sa to­te­aa ko­lum­nis­saan kiu­sa­tul­le.

KRIS-Ou­lu ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Timo Tuh­ka­nen on ker­to­nut kou­lu­kiu­saa­mi­sen traa­gi­sis­ta seu­rauk­sis­ta elä­mäs­sään Ku­rii­ri-leh­des­sä 27.8. Ar­kaa ja ujoa poi­kaa alet­tiin kiu­sa­ta 6-vuo­ti­aa­na, ja kiu­saa­mi­nen kes­ti vuo­si­kau­sia. Tei­ni-iäs­sä hän al­koi lyö­maan kiu­saa­ji­aan ta­kai­sin, mis­tä al­koi vä­ki­val­lan kier­re. Tuh­ka­sen mu­kaan van­ki­la pe­las­ti hä­net.

– Opet­te­lin kä­sit­te­le­mään pa­haa olo­a­ni ja kat­so­maan pei­liin. Sa­mal­la hok­sa­sin, et­ten ole­kaan tyh­mä, nel­jä tut­kin­toa van­ki­las­sa suo­rit­ta­nut Tuh­ka­nen ker­too Ku­rii­ris­sa.

Ny­kyi­ses­sä työs­sään hän vie­rai­lee van­ki­lois­sa ja kou­luis­sa pu­hu­mas­sa vä­ki­val­las­ta. Tuh­ka­sen mu­kaan suu­ri niis­tä ih­mi­sis­tä, joi­den kans­sa hän on van­ki­lois­sa työs­ken­nel­lyt, ovat ol­leet ai­koi­naan kou­lu­kiu­sat­tu­ja. Hä­nen mie­les­tään kiu­saa­mi­nen on niin va­ka­va asia, et­tä se tu­li­si luo­ki­tel­la kou­lu­vä­ki­val­lak­si ja sii­tä tu­li­si lais­sa mää­rä­tä ran­gais­tus.

HannaKallunki