JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tu­han­net lo­pet­ta­neet tu­pa­koin­nin ko­ro­nan vuok­si

Uutiset
13.10.2020 9.30

Juttua muokattu:

13.10. 10:34
2020101310342920201013093000

Kuva Pixabaysta

Kuva Pixabaysta

Vuo­den si­säl­lä tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­neis­ta 15 pro­sent­tia ker­toi lo­pet­ta­neen­sa tu­pa­koin­nin ko­ro­nan vuok­si, mikä mer­kit­see yli 10 000 tu­pa­koi­vaa hen­ki­löä. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neet ker­toi­vat pää­pe­rus­te­luik­si lo­pet­ta­mi­sel­le ter­vey­den, ta­lou­del­li­set syyt ja ta­van tur­huu­den.

Lo­pet­ta­nei­den li­säk­si täl­lä het­kel­lä tu­pa­koi­vis­ta 11 pro­sent­tia ker­toi yrit­tä­neen­sä lo­pet­taa tu­pa­koin­nin ja 15 pro­sent­tia ker­toi vä­hen­tä­neen­sä polt­ta­mien­sa sa­vuk­kei­den mää­rää.

– Suo­men ASH (Ac­ti­on on Smo­king and He­alth) ja use­at asi­an­tun­ti­jat ovat ke­hot­ta­neet tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­seen ko­ro­nan vuok­si. Tämä tut­ki­mus osoit­taa, et­tä sa­no­ma on men­nyt hy­vin pe­ril­le. On il­meis­tä, et­tä suu­ri mää­rä suo­ma­lai­sia on lo­pet­ta­nut – ja toi­vot­ta­vas­ti py­sy­vät sa­vut­to­mi­na myös muun ter­vey­ten­sä vuok­si, to­te­aa Suo­men ASH ry:n pu­heen­joh­ta­ja pro­fes­so­ri Pek­ka Pus­ka.

Ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den käyt­tö vä­he­nee

Syys­kuus­sa 2020 to­teu­te­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa 18–79-vuo­ti­ai­ta päi­vit­täin tu­pa­koi­via oli 10 pro­sent­tia, säh­kö­sa­vuk­kei­ta päi­vit­täin käyt­tä­viä (1) pro­sent­ti ja nuus­kaa päi­vit­täin käyt­tä­viä nel­jä pro­sent­tia. Tu­pak­ka- tai ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den käyt­tä­jien mää­rä on vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti vuo­des­ta 2018, jol­loin 19 pro­sent­tia käyt­ti päi­vit­täin jo­tain niis­tä. Myös nii­den osuus, jot­ka ker­toi­vat lo­pet­ta­neen­sa tu­pak­ka- tai ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den käy­tön tai ei­vät ol­leet nii­tä kos­kaan käyt­tä­neet, kas­voi sel­väs­ti vuo­des­ta 2018 (vuon­na 2020 80 % vs. 73 % vuon­na 2018).

Li­säk­si säh­kö­sa­vuk­kei­den ko­kei­lut oli­vat vä­hen­ty­neet vuo­des­ta 2018. Nyt tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neis­ta säh­kö­sa­vuk­kei­ta ko­kei­li kuu­si pro­sent­tia, kun vuon­na 2018 hei­tä oli yh­dek­sän pro­sent­tia.

Ter­veys on pai­na­vin syy lo­pet­ta­mi­sel­le

Suo­men ASH sel­vit­ti tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­sen syi­tä edel­li­sen ker­ran vuon­na 2018, jol­loin 73 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta piti ter­veyt­tä mer­kit­tä­vim­pä­nä syy­nä tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­seen. Myös tä­män vuo­den tut­ki­muk­ses­sa ter­veys on ta­val­li­sin kan­nus­te (84 %) tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­seen.

Tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mis­ta ha­lu­a­vil­la vas­taa­jil­la toi­sek­si ylei­sim­pä­nä syy­nä oli­vat ta­lou­del­li­set syyt (65 %). Yli puo­let tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mis­ta ha­lu­a­vis­ta vas­taa­jis­ta kat­soi sen ole­van myös täy­sin tur­ha tapa.

Tu­pa­koi­vis­ta val­ta­o­sa (71 %) on huo­lis­saan tu­pa­koin­nin ai­heut­ta­mis­ta ter­veys­hai­tois­ta, ja 44 pro­sent­tia ha­lu­ai­si lo­pet­taa tu­pa­koin­nin – osuu­det ovat hie­man pie­nem­piä kuin vuo­den 2018 tut­ki­muk­ses­sa. Mitä iäk­kääm­pi hen­ki­lö, sitä suu­rem­pi oli hä­nen ha­lun­sa lo­pet­taa tu­pa­koin­ti. Li­säk­si yli puo­let am­ma­til­lis­ten op­pi­lai­tos­ten opis­ke­li­jois­ta ha­lu­ai­si lo­pet­taa tu­pa­koin­nin.

Myös nuus­kan käy­tös­tä ha­lu­taan luo­pua

Nuus­kan päi­vit­täi­nen käyt­tö on py­sy­nyt sa­mal­la ta­sol­la vuo­des­ta 2018, mut­ta ko­kei­lut ovat vä­hen­ty­neet. Vas­taa­vas­ti ai­kai­sem­paa use­am­mat (26 % vs. 2018: 13 %) ha­lu­ai­si­vat nyt lo­pet­taa nuus­kan käy­tön. Pää­pe­rus­te­lut ovat sa­mat kuin tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­ses­sa: ter­veys, tur­ha tapa ja ta­lous.

Nuus­kan käyt­tä­jiä oli tut­ki­muk­ses­sa niin vä­hän, et­tei pie­nes­tä vas­taus­mää­räs­tä voi teh­dä tark­ko­ja pää­tel­miä. Sama kos­kee säh­kö­sa­vuk­kei­den käyt­töä. Kui­ten­kin sel­väs­ti use­am­pi nuus­kaa päi­vit­täin tai sa­tun­nai­ses­ti käyt­tä­vä on nyt huo­lis­saan nuus­kan käy­tön ai­heut­ta­mis­ta ter­veys­hai­tois­ta (45 % vs. 34 % vuon­na 2018). Näin on myös säh­kö­sa­vuk­kei­den käyt­tä­jien koh­dal­la.

– Nuor­ten nuus­kaa­mi­nen on vii­me vuo­si­na ol­lut suu­ri huo­le­nai­he. Tut­ki­mus viit­taa kui­ten­kin sii­hen, et­tä asi­al­li­nen tie­to nuus­kaa­mi­sen hai­tois­ta le­vi­ää, sil­lä lo­pet­ta­mis­ha­luk­kuus, ja juu­ri ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä, on ilah­dut­ta­vas­ti li­sään­ty­nyt. Ter­veys­huo­lien li­sään­ty­mi­nen nä­kyy myös säh­kö­sa­vuk­kei­den käyt­tä­jil­lä, ko­ros­taa Pek­ka Pus­ka.

Tie­dot il­me­ne­vät ter­veys­jär­jes­tö Suo­men ASH (Ac­ti­on on Smo­king and He­alth) ry:n Ta­lous­tut­ki­muk­sel­la teet­tä­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa kar­toi­tet­tiin ko­ro­nan vai­ku­tus­ta tu­pak­ka- ja ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den käyt­töön. Tut­ki­muk­sen koh­de­ryh­mä oli 18–79-vuo­ti­aat suo­ma­lai­set. Tut­ki­muk­seen vas­ta­si kaik­ki­aan 2 333 hen­ki­löä. Koko tut­ki­muk­sen vir­he­mar­gi­naa­li on noin +/- 2,2 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys